Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Čistenie odpadových vôd nie je len o ekológii

<p>Načo platiť za odpady paušálne, ak môžete všetky svoje problémy so
splaškovou vodou vyriešiť raz, navždy a lacno. Pri vstupe do Európskej
únie sa Slovenská republika medzi iným zaviazala i pristúpiť zodpovedne
k problému nakladania s odpadovými vodami. A to nielen na úrovni štátnej
správy, či výrobných podnikov. Ako jeden z nedostatočne riešených
problémov sa ukázal nevyhovujúcich kanalizačných sietí najmä v menších
obciach a prímestských častiach.

<p>Častým javom v minulosti, a na niektorých miestach i dodnes je
vypúšťanie splaškových vôd priamo do vodných tokov, čím sa tieto
nadmieru znečisťujú a niekedy môžu byť až hygienicky neprípustné.
Zároveň sa v posledných rokoch komplikuje i taká obyčajnosť, ako
nakladanie s obsahom žúmp a septikov. Ich obmedzená kapacita znamená
každoročné náklady na údržbu. Tie však závisia od mnohých faktorov a
s určitosťou sa dá povedať, že v budúcnosti budú už len rásť.
Našťastie existuje výhodné riešenie tejto situácie. V miestach, kde
obecná kanalizácia chýba či už pre nedostatok financií, alebo kvôli
odľahlosti či nedostupnosti je ideálnym riešením čistiareň odpadových
vôd. Koncept biologických a filtračných čistiarní odpadových vôd je
známy už vyše polstoročie. Začiatky výskumu a praxe oblasti čistenia
odpadových vôd však siahajú oveľa ďalej. Jedným z historicky prvých
miest, ktoré sa podujali na čistenie a recykláciu vody je prekvapivo iránsky
Isfahan. Odpadovú vodu tu začali čistiť už pred viac ako storočím.
Storočie výskumu a technického pokroku však prinieslo účinné metódy
čistenia i do našich domácností. S využitím nových materiálov, pokroku
v bakteriológii a biológii má už dnes každý človek možnosť
zodpovednejšie pristupovať k ochrane životného prostredia. Z obrovských
čistiarenských komplexov sa dnes s využitím trvanlivých a odolných
plastov zmenšujú domové čistiarne na priemerný objem okolo 2 m3. Takto
ukryté v záhrade či za domom, maskované okrasnou skalkou či kvetinami
filtrujú a odbúravajú 96 percent škodlivín a produkujú hygienicky
nezávadnú vodu, ktorú je možné smelo a bez obáv vypustiť do blízkeho
vodného toku, usmerniť do trativodu či využiť na polievanie záhrad a
záhonov. Často sa dajú počuť námietky, ýe žumpa domácim postačuje a
čistiareň by pre nich bola privysokou investíciou. Tu je namieste zamyslieť
sa nad skutočnosťou, že návratnosť investície do čistiarne predstavuje
pri súčasných cenách za vývoz žumpy približne dva až tri roky. Navyše
domáce čistiarne odpadových vôd vyžadujú po dobu svojej životnosti len
minimálnu údržbu. Predstavujú tak ideálnu investíciu do zvýšenia kvality
užívateľov, ochrany prírody a v neposlednom rade podstatne zvyšujú
hodnotu pozemkov a nehnuteľností, na ktorých stoja. Domové čistiarne
odpadových vôd sú v súčasnosti technologicky, environmentálne a
v neposlednom rade finančne najlepším riešením, ktoré odvetvie nakladania
s tekutými odpadmi ponúka.
-mv-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter