Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Inventarizácia stavu zásob liehu

<p>Colný úrad Prešov bol tak ako každý rok na konci septembra, aj tentoraz
prítomný ako správca dane pri fyzickej inventúre stavu zásob liehu
u všetkých daňových subjektov, ktoré používajú lieh oslobodený od
spotrebnej dane. Cieľom takejto inventúry je zistiť množstvo liehu
vyčíslené v litroch absolútneho alkoholu, nachádzajúce sa k 30. 09.
u týchto daňových subjektov. V územnom obvode Colného úradu Prešov sa
v rámci celého Slovenska nachádza najviac daňových subjektov, ktoré sa
zaoberajú spracovávaním liehu. V dňoch 29. 09. až 01. 10. 2015
vykonával CÚ Prešov ako správca dane spolu so zamestnancami daňových
subjektov fyzickú inventúru liehu v 10 daňových skladoch,
u 16 oprávnených príjemcov a u 16 užívateľských podnikov. Zo strany
správcu dane sa tejto inventarizácie liehu zúčastnilo až 76 colníkov.
Predmetom fyzickej inventúry bol všetok lieh nachádzajúci sa u predmetných
subjektov. V praxi to znamená všetok vyrobený alebo ešte nespracovaný
lieh, destiláty a arómy používané na výrobu liehovín, spotrebiteľské
balenia liehu a tiež kontrolné známky, ktorými sa označujú
spotrebiteľské balenia liehu. Z každej inventúry bola spísaná zápisnica,
v ktorej bol opísaný priebeh celej inventúry a zistené stavy liehu
v každom z liehovarníckych závodov. Povinnosťou daňových subjektov je
teraz porovnať stavy liehu zistené inventúrou s účtovnými stavmi,
vypočítať povolené straty liehu podľa platného výnosu Ministerstva
pôdohospodárstva SR č. 3301/2004-100 a chýbajúce množstvo liehu (nad
povolené straty) zahrnúť do daňového priznania za september 2015 a
uhradiť spotrebnú daň z liehu. Od 01. 10. 2015 sa začína nový
liehovarnícky rok 2015 – 2016 a zistené množstvo liehu pri fyzickej
inventúre bude zapísané v účtovníctve daňových subjektov ako
počiatočné množstvo liehu pre nové liehovarnícke obdobie.<br>
<strong>mjr. Ing. Renáta Kravcová, hovorkyňa CÚ Prešov</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter