Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Informácie pre poškodeného trestným činom

<p>Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví,
spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či
ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody.</p>

<p>Poškodený má v trestnom konaní postavenie strany trestného konania.
V konaní sa môže dať zastupovať splnomocnencom. Splnomocnencom
poškodeného môže byť aj poverený zástupca organizácie na pomoc
poškodeným. Poškodený, ktorý si uplatňuje nárok na náhradu škody a
preukáže, že nemá dostatočné prostriedky, aby uhradil náklady s tým
spojené, má nárok na zástupcu z radov advokátov, ak je to potrebné na
ochranu jeho záujmov. Takýto zástupca má rovnaké procesné postavenie ako
splnomocnenec. Splnomocnenec poškodeného je oprávnený robiť za
poškodeného návrhy a podávať za neho žiadosti o opravné prostriedky; je
tiež oprávnený zúčastniť sa všetkých úkonov , na ktorých sa môže
zúčastniť poškodený .<br>
Poškodený má v trestnom konaní nasledovné práva:<br>
– v prípadoch uvedených v zákone č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
v znení neskorších predpisov sa vyjadriť, či súhlasí s trestným
stíhaním, uplatniť nárok na náhradu škody; navrhnúť, aby súd
v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť škodu,
ktorú mu spôsobil trestným činom. Návrh treba urobiť do skončenia
vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania a musí byť z neho zrejmé,
z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje.<br
/>
Takýto návrh však nemožno podať, ak bolo o nároku už rozhodnuté
v občianskom súdnom alebo inom príslušnom konaní,<br>
– navrhnúť zaistenie svojho nároku na náhradu škody do pravdepodobnej
výšky škody na majetku obvineného v prípadoch, ak je dôvodná obava, že
uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným
činom bude marené alebo sťažované,<br>
– uplatňovať konkrétne návrhy na účel uzavretia zmieru alebo dohody
s obvineným, a to aj prostredníctvom probačného a mediačného
úradníka,<br>
– robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie, predkladať
dôkazy, vyjadriť sa k vykonaným dôkazom,<br>
– nazerať do spisu; preštudovať spisy a podať návrh na doplnenie
vyšetrovania, zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí
konanom o odvolaní, predniesť záverečnú reč, na doručenie rozsudku, ak
uplatnil nárok na náhradu škody v súlade so zákonom,<br>
– podávať opravné prostriedky v rozsahu vymedzenom Trestným poriadkom, ak
mu bol aspoň sčasti priznaný nárok na náhradu škody, aby mu odsúdený,
ktorému bola povinnosť na náhradu škody uložená, nahradil trovy potrebné
na účelné uplatnenie jeho nároku na náhradu škody v trestnom konaní,
vrátane trov vzniknutých pribraním splnomocnenca a aj v prípade, že mu
nebol priznaný nárok na náhradu škody ani sčasti, navrhnúť súdu, aby
uložil odsúdenému povinnosť nahradiť‘ celé trovy súvisiace s jeho
účasťou v trestnom konaní alebo ich časť,<br>
– kedykoľvek v priebehu vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania
žiadať prokurátora, aby boli odstránené prieťahy alebo iné nedostatky
v postupe vyšetrovateľa PZ alebo povereného príslušníka PZ, vysloviť
súhlas so schválením zmieru, v prípade, že mu podľa zistenia orgánu
činného v trestnom konaní hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom
obvineného alebo odsúdeného na slobode,<br>
– žiadať v prípravnom konaní prokurátora a v konaní pre súdom súd, aby
bol informovaný na adresu, ktorú na tento účel uvedie, o prepustení
obvineného z väzby alebo o jeho úteku z väzby alebo o prepustení alebo
úteku odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody,<br>
– v prípade, že mu bola v dôsledku úmyselného násilného trestného
činu spôsobená škoda na zdraví, požiadať o odškodnenie za podmienok
uvedených v zákone č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených
násilnými trestnými činmi v znení zákona č. 79/2008 Z.z.<br>
Oprávnenie poškodeného nemôže vykonávať ten, kto je v trestnom konaní
stíhaný ako spoluobvinený.<br>
Poškodený sa môže výslovným vyhlásením písomne alebo ústne do
zápisnice pred orgánom činným v trestnom konaní vzdať procesných práv,
ktoré mu Trestný poriadok ako poškodenému priznáva.<br>
Organizáciou na pomoc poškodeným sa rozumie mimovládna organizácia
zriadená podľa osobitného zákona (napr. zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) poskytujúca
bezodplatnú pomoc poškodeným.<br>
Kontakty na organizácie na pomoc poškodeným (bezplatne) :<br>
– Občianske združenie Pomoc obetiam násilia – <a
href=“http://www.pomocobetiam.sk“>www.pomocobetiam.sk</a>;<br>
– Občianske združenie Náruč – pomoc deťom v kríze – <a
href=“mailto:naruc&amp;#64;nextra.sk“>naruc&amp;#64;<!—->nextra.sk</a>;<br>
– Občianske združenie Aliancia žien Slovenska – <a
href="mailto:alianciazien&amp;#64;alianciazien.sk">alianciazien&amp;#64;<!—->alianciazien.sk</a>;<br
/>
– Občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom – Centrum Nádej – kontakt
tel.: 02/62 249 914, 0905/463 425;<br>
– Linka pomoci obetiam – kontakt tel.: 0850 111 321<br>
<strong>plk. JUDr. Jaroslav Suvák, riaditeľ OR PZ Svidník</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter