Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Informácia o možnosti využívania služieb elektronického jednotného kontaktného miesta pre podnikateľov (EJKM)

<p>Od začiatku roku 2012 bol spustený systém elektronického jednotného
kontaktného miesta. Pre občanov a podnikateľov je to úspora času aj
finančných prostriedkov. Elektronické služby sú realizované
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS).

<p>1/ Občan alebo podnikateľský subjekt, ktorý disponuje kvalifikovaným
certifikátom v zmysle zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise
(zaručeným elektronickým podpisom – ZEP) po zaregistrovaní sa na stránke
ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS): www.portal.gov.sk môže využívať všetky
elektronické služby živnostenského registra (EJKM):
1/ Ohlásenie remeselnej a viazanej živnosti fyzickou osobou (FO) alebo
právnickou osobou (PO) – správny poplatok pre elektronické podanie:
7,5 Eura, klasické podanie 15,- Eur (v prípade prvozápisu spoločnosti do
obchodného registra (OR) aj príslušné súdne poplatky). Ostatné
náležitosti (prílohy), napr. výučný list ako pri klasickom podaní.
Takáto príloha má byť tiež podpísaná ZEPom.
2/ Ohlásenie voľnej živnosti FO alebo PO – správny poplatok pre
elektronické podanie – bezplatne, klasické podanie – 5,- Eur
(v prípade prvozápisu spoločnosti do obchodného registra (OR) aj
príslušné súdne poplatky).
3/ Oznámenie o ukončení podnikania – správny poplatok pre elektronické
podanie – bezplatne, klasické podanie – bezplatne.
4/ Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti – správny poplatok
pre elektronické podanie – 2,- Eurá, klasické podanie – 4,-
Eurá.
5/ žiadosť o výpis zo živnostenského registra (žR) – verejný –
správny poplatok pre elektronické podanie – bezplatne, klasické
podanie – 3,- Eurá.
6/ žiadosť o výpis zo žR – neverejný – správny poplatok pre
elektronické podanie – bezplatne, klasické podanie – 3,- Eurá.
7/ Oznámenie zmeny v údajoch zapísaných v žR – správny poplatok pre
elektronické podanie – bezplatne, klasické podanie – 3,- Eurá.
8/ Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb – správny poplatok pre
elektronické podanie – bezplatne, klasické podanie – bezplatne.
2/ Občan alebo podnikateľ, ktorý nie je držiteľom zaručeného
elektronického podpisu (ZEP) môže elektronicky požiadať o služby:
1/ žiadosť o výpis zo žR – verejný, správny poplatok pre elektronické
podanie – 3,-Eurá, klasické podanie – 3,- Eurá.
2/ oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb – správny poplatok pre
elektronické podanie – bezplatne, klasické podanie – bezplatne.
UPOZORNENIE: V prípade, že sa vybavuje elektrické podanie za inú osobu,
splnomocnenie nemusí byť osvedčené oprávneným orgánom.
Postup pri vybavovaní elektronických služieb:
1/ www.portal.gov.sk
2/ prihlásenie sa do vyššie uvedeného portálu (vpravo sivá lišta)
3/ v úvode portálu je upozornenie: Pre potreby elektronických služieb,
ktoré vyžadujú podpisovanie elektronickým kľúčom je potrebné si
stiahnuť nový podpisovací nástroj.
4/ návod na použitie portálu (na konci návodu je spôsob podpisovania –
Používateľská príručka k D.Signer/XAdES a Inštalačné zazipované
súbory pre D.Signer/XAdES)
5/ v úvode sú možnosti na vybratie služby ako občan, podnikateľ.
Príklad vybratia konkrétnej elektronickej služby:
Podnikateľ si klikne na tretiu možnosť: Služby. Zo služieb si vyberie
abecedný zoznam. Následne sa dostane do: Služby – podnikateľ, tu si
vyberie druhú možnosť: JKM-služby živnostenského registra (tu je možnosť
si pozrieť informačný portál JKM). Následne sa vyberie možnosť:
Elektronická služba. Nasleduje: Prejdi na formulár. Potom nasleduje: Výber
služby /vybratie konkrétneho formulára – napr. žiadosť o výpis zo
žR – neverejný. Potom podnikateľ vyplní formulár. Ďalej vyznačí, či
výsledok podania sa má doručiť poštou na jeho adresu alebo si ho príde
osobne vyzdvihnúť na JKM a odošle ho na JKM (živnostenský úrad), následne
je znázornený spôsob podpisovania formulára.
Po prijatí elektronického podania JKM sa v e-Desktope prihláseného
užívateľa na portáli verejnej správy objaví správa o prijatí podania.
V prípade potreby zaplatenia správneho poplatku sa žiadateľovi doručí
správa o možnom spôsobe zaplatenia správneho poplatku a ostatné správy
súvisiace s vybavovaním podania. Elektronická služba zahŕňa aj
automatické zasielanie elektronických výstupných dokumentov, t.j. konečný
výsledok vybavenia podania, napr. Výpis zo žR, osvedčenie o živnostenskom
oprávnení a pod. Pri niektorých službách bude živnostenský úrad
zasielať aj výstupný dokument v papierovej forme.
Veríme, že nový elektronický systém podaní a využitie vyššie uvedených
služieb uľahčí občanom a podnikateľom komunikáciu s úradmi.
Bližšie informácie Vám poskytne JKM pre podnikateľov (živnostenský
úrad).
Mgr. Jana Slivková, vedúca odboru živnostenského podnikania
Obvodného úradu Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter