Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ignorovanie kontrolnej lekárskej prehliadky vás môže stáť invalidný dôchodok

<p>Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne v roku 2015 skontrolovali mieru
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (invaliditu) 49 548
invalidným dôchodcom. Pri 3 694 občanoch skonštatovali zhoršenie
zdravotného stavu – Sociálna poisťovňa im preto zvýšila percentuálnu
mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, resp. stupeň
invalidity.</p>

<p>Naopak zdravotný stav sa zlepšil 1 425 poistencom – v týchto
prípadoch sa invalidita znížila. Ďalším 410 invalidným dôchodcom
posudkoví lekári invaliditu neuznali – teda miera poklesu schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť bola vyhodnotená na menej ako 41 %.
Sociálna poisťovňa môže predvolať poberateľa invalidného dôchodku na
kontrolnú lekársku prehliadku, ak sa u neho predpokladá zmena vo vývoji
zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.
Invalidný dôchodca, ktorému bolo poštou doručené predvolanie na kontrolnú
lekársku prehliadku, je povinný sa na kontrole osobne zúčastniť. Ak prísť
nemôže, po odôvodnenom ospravedlnení posudkový lekár pobočky Sociálnej
poisťovne presunie prehliadku a opätovne ho predvolá na nový termín
kontroly. Ak poistenec na posúdenie zdravotného stavu nepríde a ani
neospravedlní svoju neúčasť, posudkový lekár dá príslušnému útvaru
sekcie dôchodkového poistenia návrh na zastavenie výplaty invalidného
dôchodku. Keď sa poistenec, ktorému bola pozastavená výplata dávky,
dodatočne podrobí kontrole zdravotného stavu, posudkový lekár opätovne
zhodnotí jeho zdravotný stav na účely invalidity. Ak miera poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bude podľa posudkového lekára
viac ako 40 %, invalidný dôchodca svoj dôchodok opäť dostane.<br>
<strong>Sociálna poisťovňa</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter