Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Hranice Karpatských bukových pralesov boli schválené vládou

Po dvanástich rokoch má Slovensko konečne vymedzené hranice Starých
bukových lesov a bukových pralesov Karpát. Materiál s úpravou hraníc
schválila Vláda SR a tomuto vzácnemu územiu zapísanému v Zozname
svetového dedičstva UNESCO tak budeme môcť zaistiť potrebnú ochranu.
Ministerstvo životného prostredia následne pripraví projekty ochrany pre
vyhlásenie jednotlivých prírodných rezervácií.

„Po dlhých rokovaniach so štátnymi a súkromnými subjektmi
sa nám podarilo nájsť dohodu, ktorej výsledkom je zaistenie právnej ochrany
tohto vzácneho územia. Obzvlášť ma teší, že takmer 4 300 hektárov
lokality bude tvoriť prísne bezzásahové územie,“
uviedol
podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos,
Po sfinalizovaní návrhu na zmenu hraníc sa tak ministerstvu životného
prostredia podarilo dohodnúť a zaistiť takmer 4 300 hektárov prísne
bezzásahového územia. Striktná nárazníková zóna – teda ochranné
pásmo, v ktorom sú výrazne obmedzené zásahy do lesných porastov, bola
vymedzená na výmere ďalších zhruba 1 700 hektárov. Širšia
nárazníková ochranná zóna samotných vzácnych bukových lesov a pralesov
UNESCO, kde sa bude môcť hospodáriť len v obmedzenej forme v súlade
s princípmi prírode blízkeho manažmentu, bude mať výmeru vyše 13 300
hektárov.
Jedinú výnimku predstavujú súkromné pozemky v NPR Šípková o rozlohe
približne 150 hektárov. Tu sa dohodu so súkromným vlastníkom nepodarilo
dosiahnuť, a preto územie nebude zaradené medzi lokality UNESCO. Táto
lokalita je však už dnes v piatom stupni ochrany a jej vyňatie z návrhu
v žiadnom prípade neznižuje ochranu tejto lokality.
Problematika nedostatočne chráneného vzácneho územia sa ťahá už
12 rokov. Problematickým bol už samotný nominačný projekt zaradenia
lokality na Zoznam svetového dedičstva UNESCO v roku 2007. V projekte sa
totiž uvádzali dve odlišné rozlohy územia. Kým v texte sa uvádzalo
5 700 hektárov, v mapovej časti bolo zakreslených len 3 500 hektárov.
Práve nejasné vymedzenie územia tak komplikovalo aj zaistenie adekvátnej
ochrany. Výbor svetového dedičstva Slovensko opätovne upozorňoval na riziko
možného poškodzovania prírodnej pamiatky v dôsledku chýbajúcej právnej
ochrany a režimu manažmentu lokality.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter