Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Hospodárenie mesta ovplyvnili nerealizované výdavky i splátka úveru

<p>Štatutári mestských podnikov a organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta informovali na minulotýždňovom zasadnutí zastupiteľstva
o ich hospodárení za prvý polrok 2012. Vedúci finančného odboru MsÚ
oboznámil poslancov aj s hospodárením samosprávy za
prvých šesť mesiacov tohto roka.

<p>Celkové príjmy mesta boli dosiahnuté v sume 3 166 423 eur, čo oproti
ročnému rozpočtu 6 686 460 eur predstavuje plnenie na 47,36 %. Výdavky
boli vyčerpané v čiastke 2 736 070 eur, čo z ročného rozpočtu
6 685 670 € predstavuje plnenie na 36,13 %. Mesto tak prvý polrok
ukončilo s prebytkom 430 353 eur. Tento výsledok ovplyvnil
fakt, že značná časť naplánovaných kapitálových výdavkov bude
uhradená až v druhom polroku 2012 (nákup pohrebného vozidla, splátka za
rekonštrukciu námestia, dotácia na rekonštrukciu teplovodných rozvodov).
Takisto nebola uhradená plánovaná jednorazová splátka úveru na
financovanie rekonštrukcie priemyselného parku. Termín na jej úhradu je do
26. októbra, pričom mesto kvôli prebiehajúcej kontrole Úradu pre verejné
obstarávanie stále nemá refundované všetky náklady na projekt
priemyselného parku.
V červených číslach sa za polrok ocitol podnik Služba.
Súhrnné náklady jednotlivých stredísk dosiahli 572 956,20 eur. Výnosy
podniku predstavovali 514 415,26 eur. Služba tak dosiahla stratu
58 540,94 eur
.
Spoločnosť Byhos vykázala za prvý polrok zisk
42 495 eur
. Jej náklady dosiahli 538 910 eur, výnosy 581 405 eur.
Konateľ Dušan Prusák upozornil, že v prehľade nie sú zahrnuté náklady
na letnú údržbu. „Začala a prebieha až v druhom polroku,
celkové hospodárenie spoločnosti to teda ovplyvní až v nasledujúcom
období po ukončení a zúčtovaní všetkých opráv,“

vysvetlil D. Prusák. Dodal, že dlhodobým problémom spoločnosti sú
nedoplatky, ktoré predstavujú okolo 50 tis. eur. Situáciu sa snažia
riešiť vymáhaním súdnou cestou, v budúcnosti i pomocou dražobných
spoločností.
Najstručnejšiu správu o hospodárení predložil konateľ MŠK Tesla
Stropkov
, s.r.o., Dušan Špilár. Za prvý polrok vykázali futbalisti
stratu 1913,82 eur pri nákladoch 38 263,43 eur a výnosoch
36 349,61 eur. Najväčšiu časť nákladov tvoria mzdy zamestnancov a odmeny
hráčov (vyše 20 tis. eur), v príjmovej časti tvorí najvyššiu položku
dotácia mesta (27 tis. eur).
Všetky správy o hospodárení podnikov a obchodných spoločností mesta
zobrali poslanci bez pripomienok na vedomie.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter