Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Holubári bilancovali

<p>Dňa 12. 2. 2012 sa uskutočnila výročná členská schôdza ZO CHPH
Stropkov – mesto. Prítomných členov privítal predseda ZO Miroslav Vavrek,
ktorý vo svojom príhovore zhodnotil prácu a dosiahnuté výsledky
v sezóne 2011.

<p>Vyzdvihol najmä úspešné reprezentovanie ZO Stropkov – mesto a jeho
dôstojné umiestnenie na Regionálnej výstave PH v Tovarnom, na celoštátnej
výstave v Nitre a Stredoeurópskej výstave v Budapešti, kde holuby
chovateľov ZO Stropkov – mesto pána Ing. Richarda Baška a Miroslava
Vavreka v silnej konkurencii boli na stupni víťazov. Výsledky mohli byť
ešte kvalitnejšie nebyť troch členov výboru oblastného združenia
Bardejov, medzi ktorými bol aj jeden člen zo Stropkova, nenominovali na
celoštátnu výstavu holubov p. Vavreka, hoci skončil na 3. mieste
s nárokom na postup. Ďalej predseda zo Stropkova – mesto poďakoval
starším chovateľom za rozvoj a chov poštových holubov v meste Stropkov a
odovzdal čestné uznanie a pamätnú medailu štyrom chovateľom a to p.
Ľubošovi Baškovi, Jozefovi Fiľarskému, Jozefovi Bednárikovi a Karolovi
Marušákovi. V ďalšom bode výcvikár Ing. R. Baško potom zhodnotil celú
pretekovú sezónu, ktorá sa skladala z 22 pretekov a spolu s predsedom ZO
odovzdali víťazom diplomy a poháre. Majstrom za Stropkov – mesto sa stal
Ing. R. Baško, na 2. mieste skončil M. Vavrek a tretí v poradí bol Pavol
Dzurjanin. V kategórii výletky 2011 sa majstrom stal p. Jaroslav Novický
pred Jánom Feckom a Františkom Juhasom. Po oboznámení sa s novým
Pretekovým plánom na rok 2012 vystupovali v diskusii členovia OZ, ktorá sa
niesla v priateľskom duchu, o čom svedčí aj prijatie nových členov do
našej organizácie, nielen začínajúcich, ale aj zo susedných ZO, čím sa
počet členov zvýšil na 26. Na záver predseda ZO Stropkov – mesto p. M.
Vavrek poprial všetkým chovateľom veľa zdravia a úspechov a keďže rok
2012 je olympijským rokom aj v holubárení, tak aj dosiahnutie výborných
výsledkov ich miláčikov, aby sa prebojovali na Olympiádu PHCHPH, ktorá sa
uskutoční na Slovensku v Nitre a doniesli medaily, čím budú reprezentovať
nielen seba, ale aj mesto Stropkov, čím by som poprosil vedenie mesta, aby pri
rozdeľovaní pomoci pre drobnochov nezabudli ani na chovateľov PH
Stropkov – mesto. Úplne na záver predseda poďakoval sponzorom p. Ing.
Stanovi Kolcunovi, Ing. Jánovi Potomovi, SHR MIVA, poľovníckemu združeniu
Chotča, ako aj Jarovi Homzovi a reštraurácii Metro za prípravu chutného
gulášu (samozrejme nie z holubov), kde sa VČS ZO uskutočnila.
Predseda ZO CHPH Stropkov – mesto
Miroslav Vavrek

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter