Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Hlavná kontrolórka poukázala na prekračovanie výdavkovej časti rozpočtu mesta

<p>Hlavná kontrolórka Mesta Stropkov Gabriela Maruščáková je vo funkcii od
prvého apríla, teda niečo vyše dvoch mesiacov. Na svojom poste postupuje
podľa plánu kontrolnej činnosti, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo
na prvý polrok 2015.</p>

<p><strong><em>„Momentálne prebieha kontrola hospodárenia rozpočtovej
organizácie Materskej školy na ulici Matice slovenskej. Štandardná
následná finančná kontrola je zameraná na hospodárenie organizácie so
zverenými prostriedkami, na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a
účinnosti,“</em></strong> skonštatovala a dodala, že kontrola zatiaľ nie
je ukončená. Do jej kompetencie patrí aj centrálna evidencia a kontrola
vybavovania sťažností a petícií. Za dva mesiace zaevidovala jednu
sťažnosť, riešenie ktorej bolo v jej kompetencii a vypracovala stanoviská
k dvom petíciám, ktoré boli zaevidované na MsÚ Stropkov ešte v marci
2015. <strong><em>„Z niekoľkých preštudovaných správ o výsledkoch
kontroly za predchádzajúce funkčné obdobie, kedy som v mestskom
zastupiteľstve pôsobila ako poslankyňa a z mojej ešte len dvojmesačnej
praxe usudzujem, že často dochádza k prekročeniu plnenia rozpočtu oproti
plánovanému rozpočtu v časti výdavky, prípadne výdavková časť
rozpočtu prekračuje rámec skutočných príjmov. Taktiež dochádza
k porušovaniu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
nakoľko nie je navrhovaná a následne schvaľovaná úprava rozpočtu zo
strany rozpočtových organizácií,“</em></strong> uviedla a dodala, že dva
mesiace pôsobenia na poste hlavnej kontrolórky je ešte veľmi krátka doba na
to, aby mohla vyhodnotiť fungovanie MsÚ, všetkých rozpočtových a
príspevkových organizácií mesta z pohľadu dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov. <strong><em>„Verím však, že pri
kontrolách, ktoré sú naplánované, prípadne pri kontrolách, ktoré vzídu
z podnetov obyvateľov, budem môcť konštatovať, že dodržiavanie
všetkých záväzných právnych predpisov je pre každého zamestnanca
samosprávy samozrejmosťou,“</em></strong> uzavrela.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter