Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Hlavná kontrolórka informovala o výsledkoch kontroly u príjemcov mestských dotácií

<p>V Správe o výsledkoch následnej finančnej kontroly hospodárenia a
použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta poukázaných príjemcom
dotácií za rok 2014 hlavná kontrolórka Gabriela Maruščáková na mestskom
zastupiteľstve uviedla, že Mesto Stropkov v roku 2014 poskytlo dotácie
osobám, ktoré v tom čase neboli v likvidácii, na ich majetok nebolo
vypísané konkurzné konanie a nemali žiadne nedoplatky na daniach a
poplatkoch voči mestu.</p>

<p>Príjemcom dotácií boli finančné prostriedky poskytnuté po predložení
vyúčtovania vynaložených finančných prostriedkov na dohodnutý konkrétny
účel, ktorý bol presne stanovený v Zmluve o poskytnutí dotácie
z rozpočtu Mesta Stropkov. Každý zo žiadateľov predložil písomnú
žiadosť v predpísanej forme. <strong><em>„Na základe VZN môže
o poskytnutí dotácie do výšky 166 eur rozhodnúť samostatne primátor,
podobne po prerokovaní v mestskej rade môže rozhodnúť o poskytnutí
dotácie do výšky 332 eur. V ostatných prípadoch rozhoduje mestské
zastupiteľstvo,“</em></strong> podotkla a oznámila výsledky kontroly
jednotlivých subjektov. Slovenskému rybárskemu zväzu bola poskytnutá
dotácia vo výške 150 eur na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s realizáciou pretekov v love rýb udicou, ktoré sa uskutočnili 10. mája
2014. Stolnotenisovému mestskému klubu Stropkov bola poskytnutá dotácia vo
výške 1 000 eur na úhradu časti prevádzkových nákladov súvisiacich
s jeho činnosťou. Únia žien Slovenska – Krajská organizácia Prešov
dostala od mesta čiastku 200 eur na čiastočnú úhradu nákladov
súvisiacich s organizovaním poznávacieho zájazdu do Poľska. Slovenský
zväz chovateľov Stropkov dostal dotáciu vo výške 150 eur na úhradu časti
prevádzkových nákladov spojených s organizovaním X. Oblastnej výstavy
drobných zvierat. Klubu bežcov Stropkov bola poskytnutá dotácia vo výške
200 eur na úhradu časti prevádzkových nákladov spojených
s organizovaním 34. ročníka cestného behu Stropkovská dvadsiatka.
Mestský volejbalový klub Stropkov získal dotáciu vo výške 600 eur na
úhradu časti prevádzkových nákladov spojených s účasťou mladších a
starších žiačok vo volejbale na majstrovstvách oblasť Východ v roku
2014. Motokrosovému klubu Stropkov prispelo mesto čiastkou 150 eur na
úhradu časti nákladov spojených s organizovaním pretekov
Východoslovenského pohára v endure a motokrose v areáli na Bankovskej
hure. Futbalový oddiel Sokol Sitník získal dotáciu vo výške 100 eur na
úhradu časti prevádzkových nákladov na činnosť v roku
2014. Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Stropkov, bola poskytnutá dotácia
vo výške 300 eur na úhradu časti prevádzkových nákladov spojených
s organizovaním 13. ročníka Stropkovského Metodovho memoriálu.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stropkov dostala od mesta 700 eur na služby
zvukového technika a prenájom mobilných pódiových konštrukcií.
Telovýchovnej jednote Slávia bola poskytnutá dotácia vo výške 1 400 eur
na rekonštrukciu zdravotechniky v budove turistickej ubytovne, na zemné
práce pri úprave terasy a na úhradu časti prevádzkových nákladov. SČK,
Územný spolok Svidník dostal dotáciu vo výške 300 eur na úhradu časti
nákladov súvisiacich s realizáciou oceňovania bezpríspevkových darcov
krvi. -<strong><em>„Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných
prostriedkov zo dňa 15. októbra 2012 je každoročne v štyroch splátkach
po 2 600 eur za kvartál poskytovaná finančná dotácia subjektu Stanislav
Potoma PS. Pri vyúčtovaní dotácie za rok 2014 doložil rekapitulácie
mzdových položiek za rok 2014 a rekapituláciu miezd za mesiac november 2014,
kde sociálne a zdravotné odvody činili čiastku 11 993,71 eura, čo
presahovalo výšku poskytnutej dotácie. Úhradu preukázal kópiou bankového
výpisu,“</em></strong> skonštatovala G. Maruščáková a pokračovala:
<strong><em>„Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta
Stropkov bola KM – SYSTÉM s. r. o. poukázaná dotácia vo výške 45 000
eur v dvoch rovnakých splátkach a to vo výške 22 500 eur. Príjemca
27. novembra 2014 zaslal vyúčtovanie dotácie na technické zhodnotenie vo
výške 81 660,48 eura a vyúčtovanie dotácie na prevádzkové náklady vo
výške 5 000 eur. Jednotlivé položky vyúčtovania dotácie vydokladoval,
pričom niektoré doklady sú nečitateľné z dôvodu slabej kópie, niektoré
kópie dokladov sa navzájom prekrývajú.“ MŠK Stropkov bola poskytnutá
dotácia vo výške 46 000 eur. „Vykonanou kontrolou boli zistené určité
nedostatky pri použití dotácií z rozpočtu Mesta Stropkov v roku
2014. Odporúčam pri ich vyúčtovávaní striktnejšie dodržiavanie VZN
2/2006 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým
osobám v Meste Stropkov zo strany ich príjemcov, dbať na úplné
dokladovanie všetkých náležitostí, ktoré si vyžaduje vyúčtovanie
dotácií,“</em></strong> upozornila hlavná kontrolórka Mesta Stropkov.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter