Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Hľadáme regionálne jedinečnosti

<p>Regionálna rozvojová agentúra Domaša (člen IS RRA) hľadá
v súvislosti s realizáciou projektu „Regionálne jedinečnosti“ okresu
Vranov nad Topľou.</p>

<p>Pod pojmom regionálna jedinečnosť môžeme zahrnúť:<br>
Regionálne jedinečnosti (hmotné a nehmotné): všetky duševné, materiálne,
prírodné, spoločenské hodnoty a produkty, ktoré vznikli v súvislosti
s nejakou tvorivou činnosťou, výrobou, tradíciami, vedomosťami,
v súvislosti s regiónom alebo jeho živou prírodou, ktoré sú
z regionálneho hľadiska rozhodujúce a významné, obyvateľstvom určitého
regiónu považované za typické a všeobecne známe, a ktoré významne
prispievajú k šíreniu dobrého mena regiónu, vytvoreniu a posilneniu
regionálnej identity.<br>
Kategorizácia regionálnych jedinečností/špecifík podľa jednotlivých
oblastí:<br>
1. kultúrne dedičstvo: predovšetkým literatúra, veda, ľudové remeslá a
ručné práce, etnografia, kinematografia, remeslá a umenie, tanec a hudba,
hodnoty chránených nehnuteľností, predovšetkým mimoriadne hodnotné
pamiatky a archeologické náleziská, územia svetového dedičstva; významné
osobnosti z oblasti kultúry;<br>
2. prírodné a budované (umelé) prostredie človeka: predovšetkým
prirodzené fyzické a biologické výtvory alebo skupiny výtvorov, geologické
a geomorfologické útvary, prírodné oblasti, prírodné územia, komunity a
ekologické systémy; produkty potrebné na zabezpečenie trvalej
udržateľnosti prostredia človeka; alebo budovaná (umelá), resp.
ohraničená časť prostredia, ktorá je výsledkom vedomej staviteľskej
činnosti, ktorá slúži v prvom rade na zabezpečenie podmienok
spoločenskej, resp. individuálnej činnosti alebo fungovania;<br>
3. pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo, potravinárstvo: vrátane
lesníctva, rybolovu, poľovníctva a veterinárstva – predovšetkým
poľnohospodárske produkty a potraviny, vinárstvo, živočíšne a rastlinné
druhy;<br>
4. priemyselné a technické riešenia: vrátane remesiel – predovšetkým
jednotlivé technológie a technika, výroba zariadení, strojov a prístrojov,
osobná preprava a preprava tovaru realizovaná prostredníctvom technických
nástrojov;<br>
5. turizmus a gastronómia, resp. kulinárska kultúra: predovšetkým
zaujímavosti, služby, produkty cestovného ruchu typické pre daný región,
resp. v medzinárodnom meradle jedinečné jedlá a nápoje, postupy prípravy
a podávania jedál a nápojov;<br>
6. zdravie a životný štýl, šport: predovšetkým vedecké a ľudové
liečiteľstvo a ich preventívne opatrenia, liečivé rastliny, liečivé
prípravky; minerálne vody a kúpeľná kultúra; organizované alebo
neorganizované voľnočasové činnosti; súťažný šport alebo činnosti
vykonávané v oblasti duševného (mentálneho) športu, ako aj významné
osobnosti z oblasti športu, so zreteľom na ich športové životné a
vrcholové výkony.<br>
Prosíme občanov a organizácie nášho okresu, aby nám zaslali informácie
o takýchto jedinečnostiach. V zaslanej informácii žiadame uviesť miesto
(lokalizáciu) jedinečnosti, stručný popis, so zreteľom aj na históriu a
jedinečný charakter, zoznam zdrojov, v ktorých sa nachádzajú informácie
o danej regionálnej jedinečnosti (napr. bibliografia, webové stránky,
multimediálne zdroje), prípadne fotografie a iné informácie o takejto
jedinečnosti.<br>
Uvedené informácie nám zašlite na adresu: Regionálna rozvojová agentúra
Domaša, kancelária: Hlavná 73/44, Stropkov, tel. 054/4795429, 0918/817 647,
e-mail: <a
href=“mailto:info&amp;#64;rra-domasa.eu“>info&amp;#64;<!—->rra-domasa.eu</a>, <a
href="http://www.rra-domasa.eu">www.rra-domasa.eu</a></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter