Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Gymnazisti a študenti SOŠE už maturovali

<p>Stropkovskí gymnazisti a študenti SOŠE majú už skúšku dospelosti za
sebou. Na Gymnáziu v Stropkove sa maturity uskutočnili v dňoch 18. až
21. mája a zúčastnilo sa ich 67 žiakov.</p>

<p><strong><em>„Zo slovenského jazyka a literatúry maturovalo všetkých
67 študentov, z anglického jazyka 62, z nemeckého jazyka traja (všetci
v rámci dobrovoľnej maturitnej skúšky), z ruského jazyka šiesti (traja
v rámci dobrovoľnej maturitnej skúšky), z náuky o spoločnosti siedmi,
z občianskej náuky 14, z dejepisu 16, z geografie 12, z matematiky 22
(jeden v rámci dobrovoľnej maturitnej skúšky), z fyziky štyria (jeden
v rámci dobrovoľnej maturitnej skúšky), z chémie 24, z biológie 25
(jeden v rámci dobrovoľnej maturitnej skúšky), z informatiky
deviati,“</em></strong> informoval riaditeľ gymnázia Slavomír Cichý a
doplnil, že počas maturít nedošlo k žiadnym rušivým vplyvom a priemer
prospechu povinných predmetov bol 1,74, nepovinných 1,00. V SOŠE sa na
maturitnú skúšku prihlásilo 40 študentov, ktorí maturovali zo štyroch
povinných predmetov – slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka,
kde si mohli zvoliť medzi anglickým a nemeckým, z teoretickej časti
odborných predmetov a praktickej časti odborných predmetov. Dvaja študenti
sa prihlásili na dobrovoľnú maturitnú skúšku z matematiky.
<strong><em>„Externú časť maturitnej skúšky absolvovali študenti
z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk a matematika.
Písomnú formu internej časti absolvovali v predmetoch slovenský jazyk a
literatúra a cudzí jazyk. Praktickú časť odbornej zložky absolvovalo pred
začiatkom takzvaného akademického týždňa všetkých 40 študentov. Na
ústnej časti maturitnej skúšky, ktorá sa konala od 18. do 22. mája, sa
jeden študent nezúčastnil zo zdravotných dôvodov a vykoná ju v náhradnom
termíne v septembri,“</em></strong> skonštatoval riaditeľ SOŠE Peter
Kuľbaga. Podľa jeho vyjadrenia vo všetkých častiach a predmetoch boli
študenti úspešní a mohli si pri slávnostnom vyradení absolventov prevziať
maturitné vysvedčenie. Jeho súčasťou je aj výučný list v danom odbore a
Osvedčenie o skúške z odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/22-maturity-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/22-maturity-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/22-maturity-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/22-maturity-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter