Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Generálny pardón pre uloženie pokuty prevádzkovateľovi vozidla za nepodrobenie vozidla technickej kontrole alebo emisnej kontrole

<p>Prevádzkovateľ vozidla je povinný v ustanovených lehotách bez vyzvania
a na vlastné náklady podrobiť vozidlo pravidelnej technickej kontrole a
pravidelnej emisnej kontrole.</p>

<p>Táto povinnosť platí pre všetky vozidlá, ktoré sú v premávke na
pozemných komunikáciách (v cestnej premávke), to znamená, že táto
povinnosť sa týka všetkých vozidiel, ktoré sú prihlásené do evidencie
vozidiel na orgáne Policajného zboru (na dopravnom inšpektoráte) a majú
vydanú tabuľku s evidenčným číslom. Obdobná povinnosť platí aj pre
povinné zmluvné poistenie vozidla, pokiaľ je vozidlo prihlásené do
evidencie vozidiel na orgáne Policajného zboru (na dopravnom inšpektoráte) a
má vydanú tabuľku s evidenčným číslom. Od 1. januára 2016 začala
platiť novela zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel
v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá v prechodných ustanoveniach
[§ 112h ods.1 zákona č. 725/2004 Z. z.] zaviedla tzv. dvojmesačný
generálny pardón: „Ak prevádzkovateľ vozidla, ktorý pred 1. januárom
2016 porušil povinnosť podľa § 21 ods. 1 písm. e), § 50 ods. 2, §
68 ods. 2 alebo § 83 ods. 4 písm. b) alebo vozidlo nepodrobil
v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej alebo emisnej kontrole
pravidelnej, túto povinnosť splní v lehote do 29.februára 2016 alebo ak
v tejto lehote prevádzkovateľovi vozidla bude na jeho žiadosť vozidlo
dočasne vyradené z evidencie,<br>
a) okresný úrad zastaví konanie o uložení pokuty, ktoré bolo začaté a
o ktorom sa právoplatne nerozhodlo do 1. januára 2016,<br>
b) okresný úrad nezačne konanie o uložení pokuty.“ Generálny pardón sa
netýka konaní, ktoré boli na okresných úradoch odboroch cestnej dopravy a
pozemných komunikácií právoplatne rozhodnuté. V takomto prípade je
prevádzkovateľ vozidla povinný pokutu uhradiť. Takisto sa generálny pardón
netýka prípadov, keď vodič vozidla je povinný použiť na jazdu len
vozidlo, ktoré možno prevádzkovať v cestnej premávke a zároveň vodič
vozidla je povinný mať pri sebe platné doklady, medzi ktoré patria aj
doklady o technickej kontrole vozidla a emisnej kontrole motorového vozidla
[§ 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov].
V opačnom prípade sa vodič vozidla dopustí priestupku, za ktorý môže
policajt uložiť pokutu do 100 eur podľa § 22 ods. 2 písm. f) zákona č.
372/1990 Zb. alebo v blokovom konaní do 50 eur podľa § 22 ods. 3 zákona
č. 372/1990 Zb.<br>
<strong>Automatické sankcionovanie</strong><br>
Novela zákona č. 725/2004 Z. z. zaviedla aj legislatívny podklad pre
ukladanie pokút prevádzkovateľom vozidiel za nepodrobenie vozidla technickej
kontrole alebo emisnej kontrole v tzv. rozkaznom konaní. Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky plánuje po ukončení
generálneho pardónu prostredníctvom jednotného informačného systému
v cestnej doprave spustiť automatické ukladanie pokút. Informačný systém
bude sám automaticky vyhľadávať evidované vozidlá, ktoré neboli
podrobené príslušným kontrolám, a v prípade zistenia takéhoto vozidla sa
automaticky vygeneruje rozkaz o uložení pokuty, ktorý sa zašle
prevádzkovateľovi vozidla. Ak prevádzkovateľ vozidla do 15 dní od
doručenia rozkazu uhradí 2/3 uloženej pokuty, pokuta sa bude považovať za
uhradenú v plnej výške. Ak prevádzkovateľ vozidla nesúhlasí z nejakých
dôvodov s uložením pokuty, môže voči rozkazu o uložení pokuty podať
odpor, ktorý musí odôvodniť. Včasným podaním odporu sa rozkaz zrušuje
v celom rozsahu a okresný úrad bude v konaní pokračovať klasickým
správnym konaním o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla. Ak nakoniec
bude pokuta aj v správnom konaní uložená, okresný úrad uloží povinnosť
uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške
30 eur. Preto všetkým prevádzkovateľom vozidiel odporúčame, aby svoje
vozidlá podrobovali v ustanovených lehotách technickej kontrole vozidla a
emisnej kontrole motorového vozidla. Tým, ktorí tak ešte neurobili,
odporúčame, aby využili generálny pardón a vozidlo ešte dodatočne
podrobili technickej kontrole pravidelnej alebo emisnej kontrole pravidelnej.<br
/>
<strong>MDVRR SR</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter