Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Folkloristi na Metodickom seminári pre tanečné a spevácke kolektívy

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku zorganizovalo počas
posledného októbrového víkendu Metodický seminár pre tanečné a spevácke
kolektívy. Absolvovali ho vedúci a členovia folklórnych kolektívov,
pedagógovia tanca a spevu, vedúci krúžkov na školách a škôlkach,
záujemcovia o prácu s folklórnym materiálom. Priestory Kultúrneho domu
v obci Roztoky sa 28. – 30. októbra 2016 zaplnili folkloristami
z viacerých miest a regiónov. Zostavu lektorov tvorili štyria odborníci,
konkrétne etnochoreologička, tanečná pedagogička a pracovníčka
Národného osvetového centra Mgr. Katarína Babčáková, PhD., tanečný
pedagóg Bc. Marek Sabol, etnomuzikologička, dramaturgička a hudobníčka Mgr.
Alžbeta Lukáčová PhD. a tanečný pedagóg a choreograf Mgr. art. Ing.
Slavomír Ondejka. V teoretickej časti sa venovali charakteristike a rozdielom
medzi folklórom a folklorizmom, hovorilo sa aj o stupňoch štylizácie
v tanečnom a hudobnom folklorizme, o význame tradičnej ľudovej kultúry a
možnostiach čerpania materiálu. Praktická časť nácviku priblížila
metodiku práce vo folklórnom kolektíve, fázy nácvikov a typy prípravy
vhodné pre interpretov ľudového tanca. Účastníci seminára si všetky
cvičenia súvisiace s technickou a tanečnou prípravou vyskúšali priamo na
sebe. Lektori sprostredkovali tiež informácie súvisiace s hudobným
sprievodom k vybraným typom tancov, hovorili o hudobno-štýlových znakoch a
piesňových vrstvách. Posledné bloky seminára sa zameriavali na tvorbu
choreografie a jej prevedenia na scéne a na tanečné príležitosti
spájajúce sa s rodinným a kalendárnym obradovým cyklom. Zámerom podujatia
bolo poskytnúť záujemcom o túto oblasť odborno-poradenskú pomoc,
rozšíriť ich doteraz nadobudnuté poznatky a skúsenosti z praxe, ale aj
priniesť nové impulzy a spestriť prácu vo folklórnych kolektívoch.
Prínosom seminára bol tiež osobný kontakt účastníkov, nadobudnutie
nových kontaktov a vzájomné inšpiratívne diskusie. Záujem folkloristov
potvrdil, že je v aktivitách takéhoto charakteru potrebné pokračovať.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Mgr. Miriama Vinjarová, POS vo Svidníku

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter