Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Financovanie rekreačných poukazov v rámci škôl má uhrádzať štát

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) nesúhlasí s presunom finančnej
záťaže pri tzv. rekreačných poukazoch zamestnancov základných škôl na
mestá a obce, má ich financovať štát

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora listom informoval
ministerku školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martinu
Lubyovú o zásadnom postoji ZMOS vo vzťahu k úhrade nákladov zamestnancov
škôl na tzv. rekreačné poukazy. ZMOS si uvedomuje, že je povinnosťou miest
a obcí ako zriaďovateľov škôl a školských zariadení financovať tú ich
činnosť, ktorá je súčasťou originálnych kompetencií miest a obcí za
predpokladu, že ide o nároky vyplývajúce zo zákona.

„Zásadne však nesúhlasíme s medializovaným vyjadrením
ministerstva školstva, že všetky takto vzniknuté náklady majú znášať
zriaďovatelia aj v prípade základných škôl,“ konštatuje predseda ZMOS
Michal Sýkora a ďalej dopĺňa: „Upozorňujeme, že mestá a obce zriaďujú
základné školy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v rámci preneseného
výkonu štátnej správy. To znamená, že štát v plnom rozsahu zabezpečuje
financovanie mzdových a prevádzkových nákladov základných škôl, a teda
je povinnosťou štátu financovať aj náklady škôl ako zamestnávateľov na
tzv. rekreačné poukazy ich zamestnancov. Okrem zamestnancov financovaných
v rámci originálnych kompetencií miest a obcí.“

Podľa slov Michala Sýkoru v zmysle ustanovenia § 6 ods. 14 školského
zákona a s prihliadnutím na článok 71 Ústavy Slovenskej republiky
náklady na prenesený výkon štátnej správy je povinný uhrádzať štát.
Mestá a obce nesmú financovať výdavky v rámci preneseného výkonu
štátnej správy z vlastných finančných prostriedkov.
Na základe týchto skutočností predseda Združenia miest a obcí Slovenska
listom požiadal ministerku školstva, aby rezort usmernil zriaďovateľov
základných škôl, akým spôsobom im budú náklady spojené s rekreačnými
poukazmi uhradené z prostriedkov štátneho rozpočtu.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter