Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Filmári POZOR!

Blíži sa CINEAMA 2017!

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku ani tento rok nezabudlo na
amatérskych filmárov, pre ktorých vyhlasuje ďalší ročník regionálnej
súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2017.

CINEAMA je postupová súťaž, ktorej cieľom je poskytnúť priestor na
prezentáciu amatérskej filmovej tvorby autorom z okresov Svidník, Stropkov a
Bardejov. Tohto roku je termín prehliadky stanovený na 10. marca
2017 o 16.30 hod v priestoroch POS vo Svidníku.
Tejto trojstupňovej súťaže sa môže zúčastniť každý filmový amatér,
ktorý je občanom SR. Súťaž sa člení podľa vekových, vzdelanostných a
žánrových kritérií.
Súťaž sa rozdeľuje na 3 skupiny.
I. skupina: A – autori do 16 rokov,
II. skupina: B – autori od 16 do 21 rokov – okrem
poslucháčov a absolventov filmových škôl a III. skupina: C – autori nad
21 rokov – okrem poslucháčov a absolventov filmových škôl.
Filmári v jednotlivých skupinách môžu svoje diela prihlásiť do
jednotlivých kategórií.
I. skupina súťaží v 3 kategóriách: 1. animovaný film,
2. hraný film, 3. reportáž, dokument
II. skupina súťaží v 4 kategóriách: 1. animovaný
film, 2. hraný film, 3. reportáž, dokument, 4. experiment a videoklip
III. skupina súťaží v 8 kategóriách: 1. animovaný
film, 2. hraný film, 3. reportáž 4. dokument, 5. experiment,
6. videoklip, 7. minútový film, 8. zvučka (pre festivaly CINEAMA, UNICA
)
V každej kategórii bude udelené prvé miesto s postupom na
krajskú prehliadku. Podmienky účasti v súťaži

Súťaž sa koná v autorskej tvorbe filmových diel, vytvorených
v amatérskych podmienkach, pre vlastnú potrebu, nie na komerčné a
propagačné účely. Zaradenie do kategórie označujú autori na prihláške,
ktorú potvrdzujú svojím podpisom. Ak tak neurobia, film alebo video zaradí
porota. Súťažiť nemôžu snímky, ktoré sa zúčastnili niektorého
z predchádzajúcich ročníkov súťaže. Časový limit súťažných
príspevkov je od 1 do 20 minút. Porota môže udeliť výnimku. Technickou
podmienkou je filmy odovzdať na DVD – video nosiči. Snímky na CD nebudú
akceptované.
Uzávierka regionálnej súťaže je 3. marca
2017.
Príspevky je potrebné doručiť na Podduklianske osvetové
stredisko, Sovietskych hrdinov 160/74, 08901 Svidník.
Termín konania krajského kola je 31.3. – 1. 4. 2017 vo Svidník.
Uzávierka krajskej súťaže je 20. marca 2017.
POS Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter