Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Fenomén čiernych stavieb špatí Domašu, samospráva chce reagovať razantne

Okolie vodnej nádrže
Domaša špatia čierne stavby. Starostovia dotknutých obcí na tento
negatívny fenomén upozorňujú pravidelne už niekoľko rokov, preto obec
Kvakovce zvolala pracovné stretnutie za účastí zástupcov samosprávy,
štátnej správy, vodohospodárov, rybárov a členky externého expertného
tímu splnomocnenca vlády SR pre najmenej rozvinuté regióny Ivety
Niňajovej.

Pokiaľ sa vodná nádrž Domaša chce opäť rozvíjať ako atraktívna
destinácia cestovného ruchu, musí sa, ako s jedným z nepríjemných
detailov, vysporiadať s fenoménom čiernych stavieb. Napríklad obec Kvakovce
ich v minulosti zlikvidovala dvanásť, ale aj napriek tomu sa v jej katastri
stále nachádza ďalších tridsaťtri rôznych búd. „Všetky
čierne stavby máme podrobne zmapované, geodeticky zamerané a postupne ich
likvidujeme z nášho chotára,“
reagoval starosta Kvakoviec
Radovan Kapraľ.
Ako ďalej upozornil, pod súčasným stavom je podpísaná predovšetkým
komunita rybárov a hoci nikomu nechce brániť v chytaní rýb, pripomína,
že situácia sa stáva neakceptovateľnou, preto samospráva navrhuje, aby
ministerstvo obmedzilo výkon rybárskeho práva v území, kde sú postavené
čierne stavby. „Znamenalo by to toľko, že rybári by na svojich
miestach, kde majú tieto búdy, nemohli legálne chytať ryby a boli by z nich
pytliaci. Obmedzenie bude dovtedy, pokiaľ vlastníci búd tieto čierne stavby
neodstránia. V západnej Európe by ich vlastníci mali obrovské problémy,
ale u nás je anarchia a nikto to doteraz neriešil,“

vysvetľoval R. Kapraľ.
Zároveň zdôraznil, že sú pripravení na dialóg a spoluprácu s rybármi,
ale za jasne stanovených pravidiel. Obec v takomto prípade nemá problém
personálne participovať na likvidovaní takýchto stavieb.
„Pokiaľ tak sami neurobia, maringotky im budú na nič, lebo
legálne tam ryby môcť chytať nebudú. Nie my budeme chodiť a hľadať
vlastníkov, prosiť sa, riešiť zložité konania, ale karta sa obráti. Keď
budú chcieť chytať ryby, budú musieť začať od seba. Takýmto jednoduchým
spôsobom by sa dali vyriešiť čierne stavby aj na Liptovskej Mare, Ružíne a
podobne,“
uviedol R. Kapraľ.
V Kvakovciach našli inšpiráciu pre obmedzenie výkonu rybárskeho práva
v legislatívnom návrhu, podľa ktorého môže byť zadržaný vodičský
preukaz napríklad aj kvôli nezaplatenému výživnému. „Ani
v tomto prípade nemá nič spoločné platenie výživného s vodičákom,
ide tu skôr o motiváciu pre platiteľov výživného, aby ho naozaj
platili,“
dodal R. Kapraľ.
Po komunikácii s ministerstvom je optimistom v tom zmysle, že by mohli
nájsť spoločnú reč, pretože, ako zdôraznil, inej cesty niet.
„Tento stav je dlhodobo neudržateľný a anarchia sa musí
skončiť. Hneď ako budú búdy odpratané, dáme návrh na zrušenie
obmedzenia výkonu rybárskeho práva, nech rybári aj naďalej chytajú ryby a
užívajú si prírodu,“
navrhol scenár R. Kapraľ.
Ešte viac alarmujúca je situácia v katastrálnom území Bžian, kde v roku
2015, vrátane rekreačnej oblasti Valkov a kempingu Valkov – Tíšava smerom
na Trepec, evidovali deväťdesiatštyri (!) nepovolených objektov, z ktorých
sa drvivá väčšina nachádza na pozemkoch v správe Slovenského
vodohospodárskeho podniku a časť na pozemkoch Lesnej a urbárskej
spoločnosti Bžany. „Každého majiteľa sme vyzvali, aby na
obecný úrad doručil povolenie o tom, kto im takúto stavbu povolil alebo aby
prišli navrhnúť riešenie a určili čas na jej odstránenie. Dokonca sme im
vyšli natoľko v ústrety, že sme ponúkli na odpredaj náhradné pozemky,
síce nie pod cestou a v ochrannom pásme, ale v katastrálnom území našej
obce. Bilancia je taká, že jedenásti si pozemky kúpili a dvaja svoje
nepovolené objekty odsťahovali,“
referovala starosta obce
Bžany Mária Kasičová.
V prípade Bžian je súčasný stav o to viac neakceptovateľný, že
podkopávaním miestnej komunikácie a následným budovaním rôznych objektov
priamo pri brehu Domaše dochádza medzi obcou a RO Valkov k poškodzovaniu a
narúšaniu stability cestného telesa. Správcu územia, na ktorom sa tieto
objekty nachádzajú, Slovenský vodohospodársky podnik upozorňuje M.
Kasičová opakovane od roku 2015. Ako dodala, podľa jej informácií,
nielenže nedochádza k likvidácii čiernych stavieb, ale práve naopak
pribúdajú ďalšie bez súhlasu obce a SVP, ktorý však vlastníkom adresoval
výzvy s určením termínu, dokedy ich majú odstrániť, pričom lehota bola
do augusta 2017. „Keďže k ich odstráneniu nedošlo, mali by
sme dostať v najbližších dňoch zoznam vlastníkov a stavebný úrad by mal
začať konať. Musíme však rozlišovať, či objekty sú alebo nie sú
stavbami. Tie objekty, ktoré sú stavby, by mali ísť v línii stavebného
zákona s nariadením na ich odstránenie a tie, ktoré stavbami nie sú, by
sme riešili podľa nového zákona o odpadoch alebo podľa zákona o ochrane
prírody, keďže ide o III. stupeň ochrany, pretože Domaša je ešte stále
určená ako možný zdroj pitnej vody,“
pripomenula M.
Kasičová.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter