Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Európsky týždeň boja proti drogám

Tretí novembrový týždeň kalendárneho roka je už po dvadsiaty raz od
roku 1998 vyhlásený z iniciatívy Európskej únie za Európsky týždeň
boja proti drogám. Začal sa konať v Grécku a pokračoval vo všetkých
členských štátoch. Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných
mesiacoch – osobitne v novembri sa viac ako inokedy organizujú alebo
zviditeľňujú pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom dôsledku
napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách.

V zmysle definície WHO „drogová závislosť je duševný a niekedy aj
telesný stav vyplývajúci zo vzájomného pôsobenia medzi živým organizmom
a drogou, charakterizovaný zmenami správania a inými reakciami, ktoré vždy
zahŕňajú nutkanie brať drogu buď sústavne alebo periodicky s cieľom
prežívať jej psychické účinky alebo utlmovať nepríjemný pocit
z nedostatku látky“. Drogová závislosť nevzniká náhle, ale vyvíja sa
z túžby, ktorá súvisí so spôsobom života jednotlivca. Náklonnosť
k tomuto nebezpečenstvu vzniká najmä v detskom a dospievajúcom veku.
A práve toto obdobie je veľmi dôležité pre rozvoj zdravej osobnosti a
slobodného rozhodovania.
Svetová správa o drogách 2018 uvádza, že aspoň jedenkrát v roku
2016 užilo drogu približne 275 miliónov ľudí vo svete (asi 5,6%
celosvetovej populácie) vo veku 15 až 64 rokov. Približne 31 miliónov
ľudí, ktorí užívajú drogy, trpí poruchami zapríčinenými užívaním
drog. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie zomrelo v roku
2015 približne 450 tisíc ľudí v dôsledku užívania drog. Z týchto
úmrtí, 167 750 bolo priamo spojených s poruchami užívania drog,
predovšetkým predávkovaním. Zvyšok bol nepriamo pripísaný užívaniu drog
a zahŕňal aj úmrtia na HIV a hepatitídu C získané prostredníctvom
nebezpečných injekčných postupov.
V tomto čase prebiehajú hlavne v školách a vzdelávacích inštitúciách
aktivity zamerané na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom.
Žiaci a študenti sa zapájajú do zážitkových aktivít zameraných na
formovanie postoja k závislostiam. Realizujú sa rôzne prednášky, besedy,
premietajú DVD s danou tematikou. V priestoroch RÚVZ sa vystavujú
svojpomocne zhotovené prevenčné panely a informačné nástenky s touto
témou.
RÚVZ Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter