Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Európska kampaň EU – OSHA

„Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“

Na mnohých európskych pracoviskách sú zamestnanci vystavení
nebezpečným látkam. Tieto expozície sú bežnejšie, než si väčšina
ľudí uvedomuje a v skutočnosti k nim môže dochádzať skoro na všetkých
pracoviskách. Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia to vyvoláva
veľké obavy.

Expozície nebezpečným látkam na pracovisku vedú k akútnym a dlhodobým
zdravotným problémom ako napr. ochorenie dýchacích ciest (astma, rinitída,
azbestóza, silikóza), poškodenie vnútorných orgánov vrátane mozgu a
nervového systému, podráždenia kože a kožných ochorení, rakoviny.
Riziku expozície nebezpečným látkam sú však vystavení zamestnanci vo
všetkých odvetviach. V skutočnosti celkovo 38 % európskych podnikov
uvádza, že na ich pracoviskách sa vyskytujú potenciálne nebezpečné
chemické alebo biologické látky. Identifikovanie a riadenie týchto rizík je
preto veľmi dôležité.
Cieľom kampane na obdobie rokov 2018 – 2019 je zvýšiť informovanosť
o rizikách, ktoré predstavujú nebezpečné látky na pracovisku a podporiť
kultúru prevencie rizika.
Kampaň má tieto ciele: zvýšiť informovanosť o význame kontrolovania
nebezpečných látok na európskych pracoviskách, propagovať hodnotenie
rizík, elimináciu a nahradenie, ako aj hierarchiu preventívnych opatrení,
zvýšiť informovanosť o rizikách spojených s expozíciou karcinogénom
pri práci, zamerať sa na skupiny pracovníkov s osobitnými potrebami a na
tie skupiny, ktoré sú vo väčšej miere ohrozené napr. ženy, migranti a
mladí ľudia, zvýšiť informovanosť o vývoji politík a súčasnom
legislatívnom rámci.
Od 22. októbra 2018 sa začína Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, v rámci ktorého Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79 (č. dv. 303 a
312) uskutoční dňa 26.10.2018 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod
Deň otvorených dverí odboru preventívneho pracovného lekárstva
a toxikológie „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické
látky“,
kde Vám odborní zamestnanci poradia a zodpovedajú na
otázky týkajúce sa napr. povinností zamestnávateľov v oblasti ochrany
zdravia pri práci, zabezpečení pracovnej zdravotnej služby, hodnotení
zdravotného rizika pri práci, problematike rizikových prác, odstraňovania
materiálov s obsahom azbestu zo stavieb, právnym predpisom v oblasti ochrany
zdravia pri práci z hľadiska expozície faktorom práce a pracovného
prostredia.
Viac informácii o kampani nájdete na stránke https://healthy-workplaces.eu/sk a
na internetovej stránke RÚVZ Svidník: www.ruvzsk.sk.
-ruvzsk-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter