Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Etická výchova nie je len pre neveriacich

<p>Etická výchova či náboženstvo? Túto otázku riešia každoročne deti
základných a stredných škôl a v neposlednom rade aj ich zákonní
zástupcovia, teda rodičia. Mnoho ľudí dodnes zastáva názor – etika je
„náuka proti Bohu“. Kto nechodí na náboženstvo, ten je neveriaci.</p>

<p>My sme sa o tejto problematike porozprávali s jednou z učiteliek etickej
výchovy, ktorá si ale nepraje byť menovaná. Vysvetlila nám, čo je
podstatou tohto predmetu, ako prebieha výučba, aké deti sa na ňu hlásia a
podobne. Základné témy pre vyučovanie etiky sú komunikácia, dôstojnosť
ľudskej osoby, úcta k sebe, pozitívne hodnotenie druhých, tvorivosť a
iniciatíva, vyjadrenie a komunikácia citov, empatia, asertivita, reálne a
zobrazené vzory, spolupráca, pomoc, darovanie a delenie sa. Prostredníctvom
nich sa na vyučovaní hrajú roly, prebieha zážitková výučba, rozoberanie
problémov. Cieľom etickej výchovy je nielen informovať žiaka o etických
zásadách, ale pomáhať mu, aby si vytvoril na danú tému vlastný názor a
osvojil si primerané postoje a správanie. <strong><em>„So žiakmi si vždy
na začiatku hodiny dáme zahrievacie kolo, kde sa rozprávame o bežných
veciach. Keď je pondelok, spýtam sa ich, čo robili cez víkend, či stretli
nejakého zaujímavého človeka a podobne. Niekedy sa stáva, že výučba
tohto predmetu vyjde na piatok, posledná hodina, vtedy sú deti zvyčajne
unavené. Vtedy majú právo na stopku, čo si dovolím tvrdiť, že na to by
nemali nárok na žiadnom inom predmete. Táto aktivita znamená, že ak si ju
dieťa vyžiada, nemusí reagovať, zapájať sa, stačí, ak bude počúvať.
Samozrejme, nemôže sa to zneužívať,“</em></strong> podotkla. Ďalšou
zaujímavosťou je, že na hodiny Etickej výchovy by nemali chodiť
hospitácie. Je to z toho dôvodu, že na tomto predmete študenti a učiteľ
rozoberajú témy, názory, problémy, ktoré ostávajú len medzi
zúčastnenými a neposúvajú sa iným. <strong><em>„Deti si už zvykli, že
to, čo sa povie na výučbe, sa nemôže vynášať vonku. Na tejto hodine
oproti ostatným má učiteľ oveľa väčšiu možnosť získať si dôveru
ľudí. Určite pomáha aj to, že na rozdiel od ostatných predmetov, na tomto
väčšinou sedia v kruhu, ktorého súčasťou som aj ja,“</em></strong>
hovorí. Za veľmi dobrú tému sa považuje už spomínaná asertivita. Mnoho
detí v dnešnej dobe trpí nízkym sebavedomím, nedokáže povedať nie.
Práve táto výučba im v tomto môže pomôcť. Skúsili sme porovnať tému
sexuálnej výchovy stredných škôl na etickej výchove a na náboženstve. Na
hodinách náboženskej výchovy sa zrejme najčastejšie stretnete
s názorom – sex až po svadbe. Etická výchova však netvrdí pravý opak,
ako by si mnohí mohli myslieť. <strong><em>„My ich učíme, čo je
sexualita. Samozrejme, primerane ich veku,“</em></strong> spomenula. Na
hodinách etickej výchovy sa rozoberajú aj skutočné príbehy, ktoré sa
čítajú z kníh. Napríklad o zneužívaných ženách, týraných deťoch,
o závislostiach a podobne. Na konci každého z nich sú otázky a na
základe nich sa so študentmi rozoberá daná problematika.
<strong><em>„V skupine, kde učím, mám všetky deti z veriacich rodín. Aj
na tomto sa dá jasne ukázať, že etika nie je skutočne výučba proti Bohu,
či cirkvi. Ďalším faktom, ktorý poukazuje na to, že etická výchova
nevyvracia študentom vieru v Boha je to, že sa rozprávame o kresťanských
sviatkoch. Deti mi bežne hovoria, že na Vianoce či Veľkú noc boli
s rodičmi v kostole. Vtedy sa zvykneme baviť aj o zvykoch v rodine počas
týchto sviatočných období,“</em></strong> spomína pani učiteľka. Vo
výučbe etiky sú veľmi zaujímavé aj rôzne aktivity. Jednou z nich je
napríklad empatická odpoveď na rôzne situácie. Na úvod vyučujúci
vysvetlí, aké výhody má schopnosť vcítiť sa do pocitov iných. Naopak,
aké nevýhody má nízka schopnosť empatie. Na konci sa uvedú príklady a
možné riešenia na dané situácie. Mnoho pedagógov, ktorí sú zameraní
napríklad na psychológiu, využíva metódy, ktoré sa používajú na etickej
výchove. Toto je ďalší dôkaz o tom, že tento predmet nie je zaujatý
proti viere v Boha. Tak ako na neho môžu chodiť veriaci, prihlásiť sa
môžu aj neveriaci. <strong><em>„Poznám prípady, keď pedagógovia
vyučujú náboženstvo a zároveň etiku. Aj to je dôkaz, že tieto dva
predmety nevedú rozpory,“</em></strong> uzavrela.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter