Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dva týždne na výber mimoškolskej aktivity pre deti

<p>Do 25. septembra 2012 by sa rodičia spolu so svojimi deťmi mali
rozhodnúť, na akú záujmovú činnosť využijú vzdelávacie poukazy.
Vzdelávacie poukazy mali základné a stredné školy vydať všetkým žiakom
do 10. septembra 2012.

<p>Následne ich žiaci odovzdajú škole alebo školskému zariadeniu, ktoré
poskytuje vybranú záujmovú činnosť či krúžok. Ak tak neurobia do
stanoveného termínu, vzdelávací poukaz na tento školský rok im prepadne.
V roku 2012 má poukaz hodnotu 29 eur, teda 2,9 eura na mesiac školského
vyučovania. V roku 2011 využilo vzdelávacie poukazy 610 702 žiakov, čo
je cca 85 % žiakov.
Prijímateľmi poukazov môžu byť základné, stredné alebo špeciálne
školy, ale aj základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy
alebo školské zariadenia – školské kluby detí, centrá voľného času,
školské strediská záujmovej činnosti, a tiež internáty či školské
jedálne, ak poskytujú záujmové vzdelávanie pre žiakov základných,
stredných alebo špeciálnych škôl. Škola nemôže brániť svojim žiakom,
aby poukaz použili v inej škole alebo školskom zariadení. To znamená, že
školské poukazy predpokladajú slobodnú voľbu žiakov a garantujú
ľubovoľný výber medzi rôznymi poskytovateľmi mimoškolských aktivít.
Michal Kaliňák, hovorca ministra

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter