Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dusičnany zistili v štyroch vzorkách vody

<h3>Ako sa správne starať o vlastnú studňu?</h3>

<p>Koncom marca, pri príležitosti Svetového dňa vody, mali obyvatelia
okresov Stropkov a Svidník možnosť bezplatnej analýzy vzoriek vody z ich
domácich zdrojov. Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva vo Svidníku
tak vyšetrili až 224 vzoriek. Vyšetrenie, poradenstvo a konzultácie boli
záujemcom poskytnuté aj v obciach Radoma a Krušinec.</p>

<p><strong><em>„Vyšetrovanie zamerané na dva základné ukazovatele –
obsah dusičnanov a dusitanov, sme robili kolorimetrickou metódou pomocou
testovacích prúžkov. Občanom boli poskytnuté aj informácie týkajúce sa
PHO individuálneho vodného zdroja, technického stavu studní, zdrojov
znečistenia, možnosti čistenia studní a zabezpečenia
dezinfekcie,“</em></strong> priblížila Mgr. Helena Hrebeňaková,
regionálna hygienička RÚVZ vo Svidníku. Najvyššia medzná hodnota
dusičnanov v pitnej vode je stanovená na 50 mg/l, dusitanov na 0,5 mg/l.
Z 224 vyšetrených vzoriek boli len v štyroch prekročené hodnoty
dusičnanov, hodnoty dusitanov boli v norme. Tieto dusikaté soli sa môžu
nachádzať takmer v každej vode. Dusičnany sú sami osebe pre človeka málo
škodlivé. Môžu škodiť nepriamo tým, že sa v tráviacom trakte môžu
redukovať bakteriálnou činnosťou na toxickejšie dusitany. Tie reagujú
s červeným krvným farbivom, čo môže následne sťažiť prenos kyslíka
v organizme a preto je ohrozené normálne okysličovanie tkanív.
<strong><em>„Vysoké koncentrácie dusičnanov redukovaných na dusitany
reagujú so sekundárnymi a terciálnymi amínmi za vzniku nitrózamínov. Bolo
dokázané, že nitrózamíny sú schopné vyvolávať tvorbu nádorov vo
všetkých telesných orgánoch, hlavne tráviaceho traktu, močového mechúra
a lymfatického systému, s výnimkou kostí. Zabezpečenie vyhovujúcej
kvality pitnej vody v ukazovateľoch dusičnany a dusitany je preto vysoko
aktuálne,“</em></strong> zdôraznila H. Hrebeňaková. Malé množstvá
dusičnanov sa môžu nachádzať takmer v každej vode. Dostávajú sa tam
vplyvom intenzívneho hnojenia a únikmi odpadových vôd zo žúmp či
septikov. To znamená, že dusičnany pochádzajú z hnojív používaných vo
veľkom množstve v intenzívnom poľnohospodárstve, z poškodených rúr a
potrubí, z drenáží, ktoré sú poškodené alebo príliš blízko studní a
podobne. Majitelia individuálnych vodných zdrojov by preto mali dbať na ich
správnu údržbu. Kvalita vody v studniach môže byť negatívne
ovplyvňovaná ich zlým technickým stavom, nedostatočnou hĺbkou aj
nevyhovujúcou likvidáciou splaškových vôd v ich okolí. <strong><em>„Ak
je technický stav studne zlý, môže prísť k znečisteniu vody lístím
alebo inými nečistotami, ku kontaminácii vody chemickými látkami
(postrekové látky, ropné produkty), patogénnymi alebo podmienene
patogénnymi mikroorganizmami. V okolí studní by sa nemali vyskytovať
smetiská, hnojiská, žumpy, silážne jamy a akýkoľvek iný zdroj,
z ktorého by mohli prenikať nečistoty do studne. Dôležité je aj
zabezpečenie bezprostredného okolia, aby voda v studni nemohla byť
znečistená napr. stekajúcou dažďovou vodou z povrchu. Studňa má byť
vodotesne uzatvorená poklopom (nie z dreveného materiálu) presahujúcim
priemer studne, má byť zabudovaná tak, aby prevyšovala 30 – 50 cm nad
terén. Studňa je stavba a vzťahujú sa na ňu príslušné ustanovenia
stavebného zákona a teda musí byť povolená príslušným stavebným
úradom,“</em></strong> uviedla regionálna hygienička. Za kvalitu vody
v studni zodpovedá jej majiteľ. H. Hrebeňaková odporúča, aby si každý
z nich vo vlastnom záujme dal vlastnosti vody vyšetriť.
<strong><em>„Mnohí ľudia totiž často pijú vodu neznámej kvality. Aj keď
je na pohľad „krištáľovo čistá“, až odber a vyšetrenie
akreditovaným laboratóriom môže preukázať jej zdravotnú
bezpečnosť.“</em></strong> V prípade záujmu o vyšetrenie dôležitých
ukazovateľov kvality vody je možné dohodnúť túto službu v rámci
platených služieb RÚVZ.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter