Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Domov sociálnych služieb v Stropkove i SOŠ elektrotechnická otvorili v rámci akcie Deň PSK brány svojich zariadení pre širokú verejnosť a pripravili zaujímavý program

Výnimočný deň zažil Prešovský
samosprávny kraj 23. októbra 2018, kedy sa konal „Deň PSK“. Otvorili sa
dvere Úradu PSK pre širokú verejnosť, návštevníci mohli nahliadnuť
zdarma do inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského
samosprávneho kraja. Súčasťou Dňa PSK bolo simulované zastupiteľstvo so
študentmi stredných škôl, krst knihy „Dejiny hasičstva v Prešovskom
kraji“, prehliadka úradu, prezentácia odborov a možnosť vyskúšať si,
ako sa sedí na županskej stoličke.

Sprievodný program ponúkli aj múzeá, galérie, divadlá, ale aj
knižnice. Špeciálne aktivity pre návštevníkov prichystali aj školy a
zariadenia sociálnych služieb po celom kraji, Stropkov nebol výnimkou.
V rámci akcie Deň PSK sa 23. októbra 2018 konal v Domove sociálnych
služieb v Stropkove deň otvorených dverí. „Cieľom podujatia
bolo pozvať širokú verejnosť, príbuzných a všetkých, ktorí majú
záujem, spoznať dianie za bránou nášho zariadenia. Chceli sme ukázať
koľko starostlivosti a individuálnej práce sa dostáva klientom
(prijímateľom sociálnej služby), aké pokroky dosiahli s podporou našich
zamestnancov – obyvateľov mesta Stropkov, či blízkeho okolia. Otvorením
dverí sme chceli pomôcť bližšie spoznať našich klientov i prostredie,
v ktorom žijú a pracujú, v ktorom trávia väčšinu, ak nie všetok svoj
čas,“
uviedla riaditeľka DSS v Stropkove M. Kurilcová a
dodala, že Deň otvorených dverí sa začal spoločnou liturgiou v kostole
Najsvätejšej Trojice. „Program pokračoval v spoločenskej
miestnosti zariadenia, kde po slávnostnom otvorení a privítaní
návštevníkov sa naši prijímatelia odprezentovali kultúrnym programom –
rozprávkou o Snehulienke. Ich vystúpenie pobavilo a zožali veľký a
úprimný potlesk. Pri malom občerstvení návštevníci besedovali so
zamestnancami i prijímateľmi, k dispozícii bola propagačná prezentácia,
v ktorej sme poskytli informácie o každodennom živote v zariadení.
Verejnosti sme sprístupnili pracovné dielne, kde sa prijímatelia pochválili
šikovnosťou svojich rúk,“
povedala M. Kurilcová.
V domove sociálnych služieb poskytujú sociálne služby celoročnou
pobytovou formou dospelým osobám od veku 18 rokov do dovŕšenia
dôchodkového veku, ak je táto osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.
Kapacita zariadenia je 75 miest, ktoré sú permanentne obsadené.
„Pri starostlivosti o prijímateľov využívame tímovú
spoluprácu a individuálny prístup zameraný na človeka, tzv. Rogersov
prístup. Našim hlavným cieľom je vytvoriť prijímateľom príjemné
prostredie s možnosťou zmysluplného využitia času. Či sa nám to darí
mohli zhodnotiť všetci, ktorí k nám tento deň zavítali,“

uviedla a dodala, že podľa ohlasov a zápisov v kronike to bola vydarená
akcia, ktorej sa zúčastnilo necelých 80 návštevníkov.
„Osobitné poďakovanie chcem vyjadriť zamestnancom a
prijímateľom Domu detí Božieho milosrdenstva, n. o. v Stropkove,
s ktorými sme sa mohli vzájomne podeliť o radosti i starosti každodennej
práce už druhý rok. Ďalšou väčšou skupinou návštevníkov boli
študenti Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého v Prešove. Po
ich návšteve sme si uvedomili, aké dôležité je organizovať takéto
podujatie, rozprávať a ukázať reálny život ľudí žijúcich
v sociálnych zariadeniach. Spoznanie otvára srdcia, búra bariéry, pomáha
odtabuizovať problematiku duševne chorých,“
povedala
dúfajúc, že všetci tí, ktorí zavítali do DSS sa cítili príjemne.
„Tešíme sa na vzájomné poznávanie a obohacovanie sa aj na
budúci rok,“
uviedla a vyjadrila úprimnú vďaku všetkým
tým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tejto úspešnej akcie.
Aj SOŠ elektrotechnická v Stropkove v rámci Dňa PSK pripravila bohatý a
zaujímavý program. O desiatej hodine sa začala otvorená hodina občianskej
náuky pre žiakov školy a pre záujemcov z radov verejnosti, na ktorej sa
prostredníctvom video prezentácie predstavil Prešovský samosprávny kraj.
Formou prednášky boli predstavené hlavné kompetencie vyšších územných
celkov. Program ďalej pokračoval besedou s profesionálne úspešnými
absolventmi školy.
V popoludňajších hodinách žiaci navštívili stropkovský kaštieľ, kde
absolvovali prehliadku múzea. Počas celého dňa bol vstup do všetkých
múzeí a galérií v PSK zdarma.
Nasledovalo stretnutie pri káve s bývalými pedagogickými pracovníkmi
spojené s predstavením PSK, kompetencií v oblasti školstva a
s prehliadkou školy. So školou a jej prostredím, ako aj s Prešovským
samosprávnym krajom, sa široká verejnosť mohla zoznámiť
v popoludňajších hodinách.
„Všetky aktivity v rámci programu sa uskutočnili podľa
našich predstáv a žiaci aj návštevníci boli spokojní,“

povedal riaditeľ školy Peter Kuľbaga.
Prešovský kraj sa rozprestiera na severovýchode Slovenskej republiky a svojou
rozlohou zaberá 18,3% rozlohy štátu, pričom je rozlohou po Banskobystrickom
kraji druhým najväčším krajom na Slovensku. Je to kraj s bohatou a
špecifickou kultúrno-historickou tradíciou, a rekreačným potenciálom.
V PSK je 665 obcí a 23 z nich má štatút mesta.
Prešovský kraj je prihraničným regiónom a je predurčený na rozvíjanie
vzťahov i spolupráce so svojimi susedmi – Poľskom a Ukrajinou. Okres
Stropkov sa rozprestiera na severe, má 43 obcí a žije tu približne
21 tisíc ľudí. Tradičnými jedlami sú pirohy, halušky a mačanka, ale aj
bobaľky, či džatky.
Návštevníci Stropkova môžu u nás vidieť kaštieľ, sanktuárium,
kláštor na Bukovej hôrke, či najväčší zachovalý vojnový cintorín
v strednej Európe z čias I. svetovej vojny vo Veľkrope. Unikátnymi sú aj
drevené kostolíky. Chrám sv. Mikuláša v Bodružali patrí medzi
najstaršie drevené chrámy na Slovensku a v roku 2008 bol spolu
s ďalšími ôsmymi drevenými kostolíkmi zapísaný do Zoznamu svetového
dedičstva Unesco, pod označením Drevené chrámy slovenskej časti
Karpatského oblúka. Stropkov svojim návštevníkom ponúka značenú
cezhraničnú turistickú trasu „Po stopách Rakúsko – Uhorska“
s vyhliadkovou vežou i prvkami drobnej architektúry a s dych berúcimi
výhľadmi na okolitú prírodnú scenériu, ktorá vedie až do susedného
Poľska a ktorá sa ľudovo nazýva „Jozefínka“.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter