Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dobudovanie a rekonštrukcia verejnej infraštruktúry je kľúčom nielen k rozvoju cestovného ruchu

Okres Stropkov
disponuje hodnotným prírodným prostredím a kultúrno-historickými
pamiatkami, ktoré vytvárajú predpoklady na rozšírenie ponuky cestovného
ruchu (CR).
Pre efektívne zhodnotenie potenciálu je potrebné zamerať sa na riadenie a
koordináciu rozvoja vodnej nádrže Veľká Domaša ako prirodzeného centra
CR, vrátane nevyhnutného zabezpečenia stabilnej hladiny VN Domaša,
zatraktívnenie turistickej ponuky v meste Stropkov a rozvoj turistickej
lokality v chránenom areáli Driečna.

„Vidíme tu také tri piliere, ktorými sú Veľká Domaša,
mesto Stropkov a Chránený areál Driečna. Každé z týchto oblastí je
orientované na iný typ turizmu a slúži okresu aj širšiemu okoliu vo forme
trávenia voľného času. U všetkých troch sme našli niektoré
charakteristiky,“
uviedol A. Marcinčin.
Základným predpokladom bude dobudovanie komplexnej ponuky služieb. Opatrenia
vyplývajúce z akčného plánu sú zamerané na dobudovanie a rekonštrukciu
verejnej infraštruktúry, zber a likvidáciu odpadov so zavedením
separovaného zberu, zásobovanie vodou, odkanalizovanie, prestavbu a dostavbu
dopravnej siete, či revitalizáciu verejných priestranstiev v lokalite
Domaša – Valkov. Ďalej je veľmi potrebné vypracovanie návrhu na
riešenie ekologických problémov VN Domaša vrátane ekonomického
vyhodnotenia, ale tiež usadzovanie sedimentov a protiabráznych opatrení.
Nesmierne dôležité je vypracovanie dopadovej štúdie ako podkladu pre
schválenie manipulačného poriadku VN Domaša, ktorý by vylepšil
kvalitatívne pomery nádrže a znížil by riziká vzniku ekologických
problémov. „Realizácia cyklistickej cestičky na Domaši
v strediskách Dobrá, Valkov s prepojením na Stropkov ako súčasť
cyklistického koridoru Domaša – Dukla návštevníkov určite priláka.
Rekonštrukcia vnútorných priestorov a inovácia expozície v Múzeu
Tokajíckej tragédie v obci Tokajík môže zase prilákať návštevníkov so
záujmom o vojnovú tematiku. Tento okres má naozaj potenciál v rozvoji
cestovného ruchu, ktorý vidíme nielen samotnou VN Domaša, ale aj ostatnými
atraktivitami, ktoré tu sú,“
uviedla A. Šebešová z odboru
kultúry a cestovného ruchu KSK.
Cestovný ruch je príležitosťou pre oblasti, kde sa iný priemysel určite
rozvíjať nebude. To je zase niečo, čo sa dá využiť aj priamo v okrese
Stropkov. „Na základe mnohých jednaní v okrese i na základe
terénneho prieskumu, sme reálne zhodnotili potenciál a nadefinovali čo by
bolo dobré urobiť, aby cestovný ruch priniesol väčší benefit tomuto
okresu. Na základe toho boli nadefinované tri nosné línie, ktoré je
potrebné podporiť,“
prezradila Šebešová.
Prvým pilierom je samotná podpora koordinácie a manažmentu CR v rámci
celého okresu.
Druhý pilier, ktorý je vnímaný ako veľký nedostatok a ktorý môže
brániť rozvoju CR, sú investície do spoločnej infraštruktúry.
„Spoločná infraštruktúra je základom, či sa jedná
o prístupové cesty, parkoviská, ale aj riešenie kanalizácie i vodovodov
v strediskách. Je to jednou z dôležitých vecí, ktoré je potrebné
vyriešiť na to, aby sme ponúkli návštevníkom okresu komfort, ktorý
očakávajú,“
uviedla a dodala, že tretím pilierom je podpora
aktivít, ktoré dokážu vytvoriť niečo, čo nášho návštevníka udrží
v okrese dlhšie. V súčasnosti sa priemerná doba prenocovania pohybuje na
úrovni 1,7 nocí. „Môžeme teda povedať, že okres SP je
typickou víkendovou destináciou. Cieľom je pripraviť také ponuky, aby sme
návštevníkov udržali v okrese Stropkov dlhšie a aby náš okres nebol len
cieľom jednodňovej turistiky,“
povedala A. Šebešová.
Ďalšie aktivity sú zamerané na verejnú infraštruktúru a to nielen
v súvislosti s dobudovaním a revitalizáciou priestranstva na Domaši, ale
aj v prípade prístupových ciest do rekreačnej lokality chráneného areálu
Driečna. „Tieto všetky aktivity je potrebné doplniť o niečo,
čo dá reálny dôvod návštevníkom, aby sem prišli. Jednak je to
skvalitnenie ponuky športových aktivít na Domaši, či už vybudovaním
cyklistickej infraštruktúry, skvalitnenie jednotlivých kultúrnych pamiatok,
ktoré sú tu jedinečné (Múzeum v Tokajíku), prípadne revitalizácia a
sprístupnenie kostolnej veže v Stropkove. Všetky tieto aktivity majú naozaj
potenciál na to, aby ponúkli návštevníkom zdržať sa v okrese
dlhšie,“
dodala.
Nevyhnutnou súčasťou je spolupráca s okolitými okresmi a to hlavne pri
tematických produktoch, ktoré sú vyhľadávané, či už hovoríme
o vojnovej tematike, či tematike spojenej s drevenými kostolíkmi.
„Potenciál je tu naozaj veľký a naozaj stačí málo
investícií do infraštruktúry, do skvalitnenia jednotlivých atraktivít a
trocha lepšia koordinácia zo strany organizácií CR a progres sa tu dostaví.
Už teraz po predbežných štatistických ukazovateľoch za rok 2018, môžeme
povedať, že okres SP má niekoľkonásobne vyššiu návštevnosť ako je
priemerná slovenská návštevnosť. Teda potenciál je, len ho treba
zveľadiť,“
povedala A. Šebešová v závere.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter