Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dobrá a stabilizovaná bezpečnostná situácia v meste Stropkov

Mestskú políciu ako aj vedenie
mesta však potrápilo nedodržiavanie VZN

Na poslednom zasadnutí MsZ poslancov oboznámil náčelník Mestskej
polície M. Harmada s bezpečnostnou situáciou v Stropkove a jeho
priľahlých častiach za obdobie druhého polroka 2018.

„Stav verejného poriadku, ako aj celkovú bezpečnostnú
situáciu na území mesta Stropkov a jeho priľahlých častiach je možné
hodnotiť ako dobrú a stabilizovanú,“
uviedol náčelník
Mestskej polície M. Harmada.
MsP úzko spolupracuje s príslušníkmi OO PZ Stropkov, spoločne boli
naplánované a vykonané kontroly podávania a konzumácie alkoholických
nápojov maloletým a mladistvým osobám v reštauračných zariadeniach.
„Úroveň spolupráce hodnotím kladne. Hliadky MsP a OO PZ
Stropkov sa denne v rámci výkonu služby kontaktujú, poskytujú si navzájom
informácie,“
povedal M. Harmada.
Hliadky MsP sa tiež venovali problematike držania psov.
„Problematika túlavých psov je aj naďalej aktuálna, kde hlavne
na ul. Orgovánová, Za jarkom a Pod Laščíkom sa nachádza stále veľké
množstvo túlavých psov,“
priblížil náčelník MsP a dodal,
že počas hodnoteného obdobia bolo vykonaných v spolupráci s firmou Pomoc
psíkom na východnom Slovensku 6 odchytov túlavých psov, počas ktorých
bolo odchytených 26 psov. „Môžem konštatovať, že
spolupráca s uvedenou firmou je na veľmi dobrej úrovni,“

povedal M. Harmada.
Pravidelne boli realizované kontroly aj na autobusovej stanici a tiež
v areáli nemocnice, aby sa predchádzalo vandalizmu, zamedzilo sa
obťažovaniu cestujúcich. „Zámerom uskutočnených kontrolných
hliadok bolo zamedziť bezdôvodnému zdržiavaniu sa rómskej mládeže a
neprispôsobivých občanov so zámerom zabezpečiť verejný
poriadok,“
uviedol.
M. Harmada upriamil pozornosť aj na problémy v statickej doprave, kde
z dôvodu narastajúceho počtu osobných motorových vozidiel parkujúcich na
verejných parkoviskách je potrebné viac sa venovať tomuto problému.
Primátorom mesta O. Brendzom bola aj z tohto dôvodu zriadená dopravná
komisia, ktorá sa zaoberá problémami riešenia dopravnej situácie a návrhmi
na zmenu a realizáciu dopravného značenia v meste a ktorá zasadá spravidla
jedenkrát mesačne a venuje sa prevažne tejto problematike.
Poslanec MsZ S. Rapáč sa zaujímal o implementovanie §6 VZN mesta Stropkov
č. 6/2016 o parkovaní a státí vozidiel na verejných priestranstvách a
miestnych komunikáciách na území mesta Stropkov. „Snehová
nádielka bola bohatá a je pravdou, že v určitých lokalitách boli zistené
priestupky proti tomuto VZN. Nepristúpili sme však ešte k sankciám,
riešili sme to napomenutím a požiadaním, aby vozidlá boli odpratané.
Jedná sa o ulice nad MsÚ, Puškinová, Bankovská,“
uviedol
M. Harmada a dodal, že v blízkej dobe sa pristúpi k analýze tohto VZN,
k jeho hodnoteniu a k prípadným úpravám.
„S týmto VZN fungujeme rok. Výška snehu v cm sa uvádzala nie
kvôli polemike, ale kvôli tomu, aby sme sa mali od čoho
odraziť,“
povedal primátor.
Ako O. Brendza ďalej uviedol, žiadne VZN nie je tak dokonalé, aby vyriešilo
všetky situácie. Každé VZN sa bez súčinnosti obyvateľov mesta bude len
ťažko aplikovať v praxi.
„Očakávam ešte väčšiu súčinnosť od samotných občanov,
hlavne tých dotknutých ulíc, aby odpratávali vozidlá a sprístupnili
komunikácie pre mestský podnik Služba. Budeme musieť ísť od prípadu
k prípadu a zaoberať sa tým. Upozorňovali sme aj cez sociálne siete,
webovú stránku, rozhlas, musíme robiť osvetu. Dali sme urobiť vstupy do
dvorov na ul. A. Hlinku a napriek tomu sa tam parkuje tak, že je zablokovaný
aj chodník. Jednoducho súčinní musia byť aj tí, ktorí bývajú v týchto
konkrétnych lokalitách. Nadávanie na políciu, či oháňanie sa lopatou na
zamestnancov Služby nepomôže. Bez toho, aby občan priložil ruku k dielu sa
o účinnosti tohto VZN nemôžeme rozprávať,“
uzavrel
primátor.

Štatistické zhodnotenie činnosti MsP

Za sledované obdobie druhého polroka 2018 príslušníci Mestskej polície
v Stropkove preverili celkovo 94 oznámení rôzneho charakteru od občanov,
ktoré sa týkali rušenia verejného poriadku, nočného kľudu, priestupkov na
úseku cestnej premávky i voľného pohybu psov a pod. Vybavili tiež
21 dožiadaní pre okresné úrady, okresné súdy, exekútorské úrady a
mestské polície. Podieľali sa priebežne na riešení dopravného značenia
na miestnych komunikáciách. V priebehu hodnoteného obdobia bolo na mestskej
polícii Stropkov zistených 282 priestupkov, z ktorých 148 sa realizovalo
v blokovom konaní a 133 napomenutím a jeden priestupok bol odložený.
Čo sa dopravnej nehodovosti týka, v meste Stropkov došlo k 5 dopravným
nehodám. V prípade jednej dopravnej nehody došlo k ľahkému ublíženiu na
zdraví a pri ostatných 4 nehodách nebol zistený vodič, ktorú dopravnú
nehodu zavinil.
Za hodnotené obdobie bolo spáchaných 53 trestných činov, z toho
42 trestných činov bolo objasnených, čo predstavuje 79,24%
objasnenosť.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter