Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Diskusia o prevencii kriminality v priestoroch MsÚ

Stredu 19. septembra
sa na MsÚ v Stropkove stretli primátor mesta Stropkov O. Brendza, PhDr.
Ingrid Doležalová z Odboru prevencie kriminality kancelárie ministerstva
vnútra SR, členovia Mestskej polície, zástupcovia Denného centra a Jednoty
dôchodcov, terénni sociálni pracovníci, ako aj pracovníčka
z Arcidiecéznej charity Košice, aby spolu diskutovali o projekte
„Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie
kontaktných bodov“, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho
sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná
správa.

Projekt má za úlohu posilniť inštitucionálne kapacity a efektivitu
verejnej správy, ako aj skvalitnenie systémov a optimalizovanie procesov
verejnej správy.
Tento projekt je orientovaný na zvýšenie podielu zainteresovaných subjektov
prevencie kriminality na riešení aktuálnych celospoločenských problémov
vyplývajúcich z kriminality v SR.
„Je to problematika, ktorá je nám známa. Problematika, ktorou
sa zaoberáme a stretávame sa s ňou pri dennodenných povinnostiach v meste.
Projekt prináša zaujímavé možnosti pre dotknuté skupiny, ale aj pre celé
obyvateľstvo nášho mesta a nášho okresu. Budú nám ponúknuté možnosti
spolupráce a pomoci,“
uviedol primátor mesta Stropkov
v úvode tohto informatívneho stretnutia a dodal, že mesto určite využije
sociálnych terénnych pracovníkov, komunitné centrum, denné centrum, či
materské centrum na to, aby sa táto problematika dostala do povedomia
občanov.
Predpokladom realizácie komplexného a koordinovaného riešenia úloh
prevencie kriminality v oblasti podpory a pomoci obetiam je vytvorenie a
poskytovanie dostupných služieb na verejne prístupných a známych miestach
vo forme stabilných kontaktných bodov, ktoré budú nielen miestom
konzultácií a poskytovania informácií, ale zároveň budú priestorom pre
sieťovanie a koordináciu asistenčných systémov a inštitúcií a ktoré pre
obete poskytnú konzultácie, poradenstvo, informačno-osvetové aktivity
v oblasti prevencie a diskusie pre zraniteľné cieľové skupiny.
„V rámci celého Slovenska vzniklo osem takýchto kontaktných
bodov, ktoré sídli v každom krajskom meste, aby sme boli čo najbližšie
k ľuďom. Budeme sa snažiť hľadať externých pracovníkov z radov
odborníkov v jednotlivých mestách, ako sú napr. právnici, či psychológia
v súčinnosti s políciou a inými úradmi a inštitúciami, aby sme obetiam
vedeli pomáhať,“
uviedla I. Doležalová.
Ako ďalej uvádza, najčastejšími obeťami trestných činov sú seniori,
týrané ženy a iní ľudia, ktorí sa stali obeťami rôznych podvodov. Prvou
časťou tohto projektu je osvetová informačná kampaň, aby ľudia vedeli,
že takýto projekt je, že existujú kontaktné miesta, kde je možné
vyhľadať pomoc. Ďalšou časťou projektu budú od novembra preventívne
aktivity v spolupráci so samosprávami a rôznymi inými organizáciami.
Projekt zvýrazňuje potrebu komplexného a koordinovaného riešenia úloh
prevencie kriminality štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy s väzbou na
mimovládne organizácie, vzdelávacie a vedecké ustanovizne.
„Hľadali sme prieniky nášho vzájomného pôsobenia, možnosti
ako využiť naše skúsenosti a skúsenosti odboru prevencie kriminality.
V rámci prevencie kriminality sme v meste zrealizovali niekoľko
projektov – od kamerového systému, ktoré má 17 funkčných kamier cez
vytvorenie 8 člennej mestskej občianskej poriadkovej služby (MOPS), ktorá
pomáha monitorovať situáciu v meste,“
uviedol O. Brendza.
I. Doležalová z Odboru prevencie kriminality navštívila tiež ÚPSVaR
i Komunitné centrum v Stropkove a spolu s terénnymi sociálnymi
pracovníkmi diskutovali o ďalších možnostiach prevencie kriminality,
hlavne však o možnostiach, ktoré tento projekt prináša, o spôsobe
šírenia osvety a informovania o náraste podvodov rôzneho druhu, pretože
sofistikovanosť podvodníkov zdá sa nemá hraníc. Je preto veľmi ľahké
stať sa obeťou akéhokoľvek podvodu, preto je veľmi dobre mať sa na pozore
a nebáť sa o svojich skúsenostiach otvorene hovoriť, prípadne vyhľadať
pomoc odborníkov.

Ingird Doležalová z Odboru prevencie kriminality kancelárie
Ministerstva vnútra SR radí nielen našim seniorom, aby:

– do bytu nikdy nevpúšťali žiadnych cudzích ľudí
– medzi dverami určite nič nepodpisovali
– svoju adresu, rodné číslo, alebo číslo občianskeho preukazu
neposkytovali cez telefón cudzím ľuďom
– od podomových predajcov nič nekupovali
– peniaze cudzím ľuďom nerozmieňali a ani nedávali
– PIN kód k bankomatovej karte nenechávali pri platobnej karte, ani ho
nenosili v peňaženke
– ponúkaný tovar nenakupovali cez telefón a hovor rýchlo ukončili
– cudzím ľuďom do auta zásadne nenastupovali
– cudzích ľudí nevolali k sebe domov
– zdravotníctvo je bezplatné, preto peniaze na ošetrenie pre príbuzných
cudzím ľuďom nikdy nedávali

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter