Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deti z marginalizovaných rómskych komunít prichádzajú do prvých ročníkov nepripravené, chýba im predprimárne vzdelávanie

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
na základe ktorého sa začala implementácia národného projektu s názvom
„Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych
komunít I.“, nadobudol právoplatnosť.

Na základe prieskumu vo vybraných 150 obciach s rómskymi komunitami zo
septembra 2017 Úrad splnomocnenca pre rómske komunity zistil, že takmer 40%
detí vo veku 5 rokov ostane nezaškolených a vstúpi do základnej školy bez
predprimárneho vzdelávania.
Hlavným cieľom národného projektu je vytvorenie takého inkluzívneho a
podnetného prostredia, ktoré pritiahne deti z MRK do materských škôl a
uľahčí tak vzdelávanie na predprimárnom stupni vzdelávania. Takto
pripravené deti z MRK budú mať vyššiu šancu stať sa úspešnými nielen
následným vzdelávaním v ZŠ, budú lepšie pripravené na úspešné a
plnohodnotné začlenenie sa do spoločnosti.
Tento projekt teda prináša zapojeným MŠ zamestnať 235 asistentov učiteľa
a 145 odborných zamestnancov, hlavne špeciálnych pedagógov, ktorí deťom
pomôžu v prekonávaní jazykových, zdravotných, sociálnych, kultúrnych a
iných bariér. Zároveň projekt podporí aj neformálne vzdelávanie detí
z rómskych komunít a ich rodičov.
-r-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter