Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Deň učiteľov v meste Stropkov

Bohatý program
i oceňovanie

Mesto Stropkov pri príležitosti Dňa učiteľov organizovalo oslavu
spojenú s oceňovaním pedagogických zamestnancov stropkovských škôl za
ich dlhoročnú pedagogickú činnosť a úspechy. Bohatý program pre
všetkých učiteľov si pripravili žiaci Základnej umeleckej školy F.
Veselého a žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy v Stropkove. Pre
všetkých učiteľov divadlo Commedia Poprad ponúkla jednoduchý pohľad do
reálnej kuchyne, akých je vôkol nás neúrekom. Komédia „Zabíjačka“
režiséra Vlada Benka, v ktorej sa miešal smiech i smútok, realita a
absurdita, úprimnosť a pretvárka, ale aj trocha lásky, veľmi zaujala a
pobavila.

„Učiteľ si zaslúži vďaku, úctu a uznanie od každého
jedného z nás. Učiteľ je ten, kto sa podieľa na vzdelávaní našich
detí, na formovaní ich charakteru i povahy, preto si v tento deň odnesme
posolstvo, aby sme mali v úcte každého jedného učiteľa a prejavovali mu
úctu, vďaku a uznanie každý jeden deň. Za seba aj za celé vedenie mesta
chcem sa Vám dnes poďakovať za všetko, čo robíte pre naše deti, pre
našich žiakov a naše mesto. Želám Vám pevné zdravie, božie požehnanie,
trpezlivosti a lásky pri výkone vášho náročného
povolania,“
prihovoril sa v úvode primátor Ondrej Brendza.
Bc. Zuzana Dreveňáková sa narodila v Stropkove,
kde navštevovala základnú školu. Vďaka pozitívnemu vzťahu k deťom sa
rozhodla študovať na Strednej pedagogickej škole v Prešove. Začínala ako
mladá absolventka v MŠ na ulici Hviezdoslavovej a neskôr v MŠ A. Hlinku,
kde pracuje až dodnes. Popri zamestnaní získala titul bakalár v odbore
predškolská a elementárna pedagogika. Svoje profesijné kompetencie si aj
naďalej rozširuje formou kontinuálneho vzdelávania. Minulý rok ukončila
predatestačné vzdelávanie a momentálne sa pripravuje na svoju prvú
atestáciu. Pracovala v rade školy a bola koordinátorkou projektu školy
podporujúcej zdravie. Teraz aktívne pôsobí ako členka Metodického
združenia pri MŠ a niekoľko rokov aktualizuje webové sídlo školy. Profesia
učiteľky MŠ je veľmi náročná, vyžaduje si plnú sústredenosť,
zodpovednosť a oddanosť práci a deťom. Počas jej dlhoročnej pedagogickej
práce prešlo jej rukami veľa detí. Spolu s nimi pripravuje a realizuje
nové aktivity a súťaže, ktorými prispieva k prezentácii triedy a školy.
Svojho tvorivého ducha prenáša aj na budúce pani učiteľky –
praktikantky, ktorým ochotne poradí a pomôže. V tomto školskom roku je
triednou učiteľkou 3 až 6 ročných detí. Vo chvíľach voľna sa venuje
výlučne rodine, rada si tiež prečíta dobrú knihu.
Dana Korekáčová sa narodila v Stropkove a
vyrastala v dedinke Bžany. Študovala na Strednej pedagogickej škole
v Prešove. Svoju pedagogickú činnosť začala v MŠ A. Hlinku, tiež na ul.
Bokšanskej, MŠ Chotča a v Lomnom. Dnes pôsobí v MŠ Matice Slovenskej.
Svoju profesionálnu úroveň si neustále zvyšuje a doplňuje, absolvuje
rôzne kurzy a inovačné, špecializačné a aktualizačné vzdelávania,
ktoré obohacujú jej pedagogickú prácu. Uplynulý rok bol menová do funkcie
zástupkyne riaditeľa MŠ Matice slovenskej. Je otvorená novým metódam a
formám vo výchovno-vzdelávacom procese v prospech detí. Svoju pedagogickú
prácu vykonáva svedomito a s láskou k deťom. Desať rokov viedla v MŠ
krúžok environmentálnej výchovy. Je administrátorkou internetovej stránky
MŠ od jej začiatkov v roku 2009. Aktívne sa zapája do činnosti
metodického združenia v MŠ. Vo svojom voľnom čase rada číta knihy a
trávi čas v prírode.
Ladislav Vateha sa narodil v Stropkove. Láska a
vzťah k prírode, ktorú mu ukázali M. Špilár, a triedny učiteľ Ladislav
Blaško, mu učarovala natoľko, že vyštudoval lesníctvo na Strednej škole
v Prešove. Po ukončení základnej vojenskej služby v dobe demokratických
zmien v našom štáte nastala potreba formovať mladých ľudí aj po
duchovnej a etickej stránke, nastúpil externe vyučovať náboženskú
výchovu na základných a stredných školách v našom meste. Popritom
externe študoval na teologickom inštitúte Univerzity Komenského v Spišskej
Kapitule v odbore učiteľstvo – náboženská a etická výchova. Aktívne
pracoval v treťom sektore v Združení kresťanských spoločenstiev
mládeže, ktoré začalo organizovať letné kresťanské tábory pre
formovanie a vyplnenie voľného prázdninového času detí a mládeže nášho
mesta. Organizoval aj iné aktivity duchovného zamerania – každoročná
pešia púť Muráň – Levoča, či účasť na svetovom stretnutí mládeže
v Čenstochovej v Poľsku. Ako učiteľ náboženstva aktívne pracuje vo
farskom spoločenstve miestnej rímsko-katolíckej cirkvi. V rámci farskej
katechézy pripravuje deti na prvé sväté prijímanie, či ich starších
spolužiakov na birmovanie. Okrem toho vykonáva službu lektora a z poverenia
otca arcibiskupa Bernarda Bobera je od roku 2002 mimoriadnym rozdávateľom
svätého prijímania. Od roku 2000 je členom sekcie náboženstva pri
arcibiskupskom školskom úrade košickej arcidiecézy. Každoročne pripravuje
žiakov na všetky náboženské súťaže, kde pod jeho vedením žiaci
získavajú popredné umiestnenia v rámci kraja aj v rámci arcidiecézy.
V roku 2001 obhájil svoju prvú atestáciu s prácou možnosti využitia
didaktickej techniky a tvorivosti v náboženskej výchove so zameraním na
sakrálne pamiatky miestnej cirkvi. Absolvoval tiež špecializačné
kvalifikačné štúdium informatiky. Od roku 2008 pôsobí vo funkcii
zástupcu riaditeľa školy. Aj jeho zásluhou škola využíva moderné
informačno-komunikačné technológie a je prvou školou v meste, ktorá
zaviedla nielen elektronickú žiacku knižku, ale aj elektronickú triednu
knihu a tiež elektronicky dochádzkový systém pre žiakov a zamestnancov
školy. Jeho zručnosti v informačno-komunikačných technológiách využíva
škola pri tvorbe rôznych printových publikácii školského časopisu a
reklamných brožúr, navyše sa stará o počítačovú sieť školy. Vo
vzťahu k deťom, rodičom a kolegom je empatický a vďaka svojej
komunikatívnosti obľúbený. Bolo mu udelené čestné uznanie otcom
arcibiskupom za prácu na rozvoji katolíckeho školstva v košickej
arcidiecéze a v roku 2017 medaila svätého Ondreja.
Mgr. Erika Andrejcová Šmajdová PhD. študovala na
Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove –
odbor učiteľstvo náboženskej a etickej výchovy a odbor sociálna práca.
Pokračovala v doktorandskom štúdiu na katedre byzantológie, kde viedla
prednášky a semináre z Cirkevnej archeológie a dejín umenia, Ikonografie,
Byzantskej kultúry, literatúry, filozofie a umenia. Dejinám umenia so
zameraním na byzantskú ikonografiu nástenných a doskových malieb sa
venovala počas celého vysokoškolského a doktorandského štúdia.
Ilustrovala učebnicu novogreckého jazyka. Bola výkonnou redaktorkou časopisu
Synergia. Absolvovala študijné pobyty v Aténach, na Kalymnose a na Národnej
pedagogickej univerzite M. Drahomanova v Kyjeve. Neskôr sa profesionálne
venovala úžitkovej maľbe. V súčasnosti pôsobí na Súkromnej základnej
umeleckej škole ako učiteľka a vedúca predmetovej komisie výtvarného
odboru. Okrem pedagogickej činnosti pripravuje žiakov na stredné a vysoké
školy s umeleckým zameraním. Žiaci pod jej vedením získali mnoho ocenení
a umiestnení v okresných, celoslovenských a medzinárodných výtvarných
súťažiach. Svojich žiakov sa snaží viesť k pozitívnemu vzťahu
k výtvarnému umeniu a estetike. Organizuje pre žiakov návštevy galérií a
múzeí, pripravuje pre materské i základné školy workshopy, obohacuje
vyučovanie žiakov stretnutiami s rôznymi umelcami a v praxi využíva okrem
základných aj inovatívne, najmodernejšie výtvarné techniky. Jej cieľom
je, aby sa škola stala akousi galériou výtvarného umenia, kde práce deti
pritiahnu pozornosť ľudí, ktorí dovtedy neprejavovali o umenie záujem.
Podieľala sa na realizácii niekoľkých projektov týkajúcich sa výzdoby
mesta Stropkov. Svoj voľný čas venuje svojej rodine, odbornej literatúre a
cestovaniu.
Mgr. Zdenka Petriľáková sa narodila vo Svidníku.
Svoje detstvo prežila v Stropkove, kde navštevovala materskú i základnú
škola aj ľudovú školu umenia. Ďalej študovala na Cirkevnom konzervatóriu
v Bratislave odbor cirkevná hudba. V štúdiu pokračovala na Katolíckej
univerzite v Ružomberku na pedagogickej fakulte umelecko-odborné predmety,
odbor hudobná výchova a hra na organe. Už počas svojho štúdia na VŠ
začala pôsobiť ako učiteľka v ZUŠ F. Veselého, kde pôsobí až doteraz.
Od roku 2017 pôsobí ako zástupkyňa riaditeľa školy a zároveň sa
vzdeláva v rámci kontinuálneho vzdelávania. Počas svojho pedagogického
pôsobenia niekoľko rokov spolupracovala ako korepetítorka detského
speváckeho zboru Maľovaný svet. Od svojho nástupu na ZUŠ F. Veselého
intenzívne spolupracuje so žiakmi speváckeho, dychového a sláčikového
odboru na rôznych súťažiach a koncertoch v rámci Slovenska a
v zahraničí. V pedagogickej práci je kvalitným odborníkom, dobrým
pedagógom a didaktikom. Svojou pedagogickou prácou neodovzdáva deťom len
vedomosti, ale zapaľuje ich aj túžbou po hudbe a umení. Prebúdza v deťoch
to najcennejšie – motiváciu, ktorá je kľúčom nielen k radosti
z učenia sa, ale aj k posúvaniu svojich hraníc. Celý svoj život zasvecuje
hudbe, ktorá je jej poslaním a vášňou zároveň.
Mgr. Eva Hricová sa narodila vo Svidníku. Základnú
školu, rovnako ako gymnázium navštevovala v Stropkove. Ďalej študovala na
prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde získala
titul magister v odbore všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciou
biológia, geografia. Počas štúdia získala európsky certifikát pre
profesijné využívanie informačno-komunikačných technológií. Od septembra
2009 začala pracovať na ZŠ Hrnčiarskej v Stropkove ako učiteľka druhého
stupňa, kde vyučuje predmety biológiu, geografiu a chémiu. Každoročne
organizuje na škole Deň Zeme. Žiakov školy úspešne zapojila do
environmentálneho projektu Ministerstva školstva pod názvom „Vyčistime si
Slovensko“ a tiež organizovala športovo-charitatívnu akciu Tesco – beh
pre život. Jej žiaci reprezentovali opakovane školu v súťaži botanitiáda
v botanickej záhrade v Košiciach. Na škole pracuje ako vedúca komisie pre
druhý stupeň, je koordinátorkou environmentálnej výchovy, triednou
učiteľkou žiakov siedmeho ročníka a vedúcou záujmového útvaru
Šikovníček. Každý rok zapája žiakov do predmetových olympiád,
environzberov a rôznych mimoškolských akcií a výletov. Počas vykonávania
pedagogickej praxe si zvyšovala aj svoju profesionálnu úroveň. V roku
2011 ukončila aktualizačné vzdelávania – interaktívna tabuľa
v edukačnom procese a vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou
školských vzdelávacích programov a v roku 2012 aktualizačné
vzdelávania – využitie informačno-komunikačných technológii
v edukačnom procese, tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese a
v roku 2017 ukončila prípravné atestačné vzdelávanie pre pedagogických
zamestnancov a v súčasnosti sa pripravuje na prvej atestácie. Svoju prácu
miluje a snaží sa odovzdať svojim žiakom čo najviac vedomostí potrebných
pre ďalšie úspešné vzdelávanie a zároveň ďalej rozvíja ich talent a
zručnosti.
Mgr. Slávka Nemcová sa narodila v Stropkove. ZŠ
navštevovala v Turanoch nad Ondavou, neskôr pokračovala v štúdiu na
stropkovskom Gymnáziu. Vysokoškolské vzdelanie dosiahla na Univerzite
Konštantína Filozofa v Nitre, aprobácia – slovenský jazyk, národopis.
Počas VŠ štúdia pôsobila v speváckej skupine. V roku 2000 nastúpila na
ZŠ Mlynskú v Stropkove, kde pôsobí doteraz. Počas svojej 17 ročnej
pedagogickej praxe si neustále zvyšuje svoju profesionálnu úroveň –
v rámci kontinuálneho vzdelávania absolvovala aktualizačné, inovačné,
funkčné vzdelávacie programy a druhú atestáciu. Na skvalitnenie
edukačného procesu využíva stále nové metódy. Pripravuje žiakov na
súťaže zo slovenského jazyka a hudobnej výchovy, ktorí sa umiestňujú na
popredných miestach a úspešne reprezentujú školu. Svojim profesionálnym
prístupom a odbornosťou rozvíja vedomosti, praktické jazykové schopnosti
žiakov, rozvíja ich tvorivosť a talent. Vedie žiakov k láske k rodnému
jazyku, k ľudovému spevu a k ľudovým tradíciám. Ako triedna učiteľka
pripravuje pre svojich žiakov zážitkové aktivity, ktoré priaznivo
vplývajú na atmosféru v triede. Snaží sa zo svojich žiakov vychovať
nielen vzdelaných ľudí, ale aj osobnosti s pozitívnymi morálnymi
hodnotami. Vo voľných chvíľach sa venuje hlavne svojej rodine, ručným
prácam, rada si prečíta dobrú knihu a zaspieva si.
Mgr. Viliam Mihok sa narodil v Stropkove. Svoje
detstvo prežil v neďalekej dedine Chotča. Základnú a strednú školu
absolvoval v Stropkove. Hneď po ukončení strednej školy nastúpil na
základnú vojenskú službu do Žiliny. Po jej ukončení začal pracovať na
personálnom oddelení v Tesle Stropkov. Stále ho však lákalo štúdium na
vysokej škole, preto začal študovať na Univerzite P. J. Šafárika
v Košiciach na pedagogickej fakulte v Prešove v aprobácii učiteľstvo
všeobecno-vzdelávacích predmetov, pedagogika a vychovávateľstvo. Jeho
prvým učiteľským miestom bola ZŠ Turany nad Ondavou, neskôr ZŠ
v Kolbovciach.
2009 – 2013 pôsobil v ABC Centrum voľného času v Stropkove, kde
pracoval ako samostatný vychovávateľ na oddelení telesnej výchovy a
športu. Práca s mladými ľuďmi v oblasti športu vypĺňala jeho pracovný
aj osobný život a zanechala v ňom trvalý vzťah k športovým aktivitám.
Úspešne absolvoval prvú atestačnú skúšku so zameraním na činnosť
v centre voľného času. Od roku 2013 až doteraz pracuje v ZŠ Mlynská
v Stropkove. Je koordinátorom v centre voľného času a zároveň vedie aj
školskú knižnicu. Aj táto práca veľmi napĺňa a obohacuje jeho život.
Popri práci sa venuje aj svojim športovým koníčkom. V lete turistike a
plávaniu, v zime behu na lyžiach, nohejbalu a stolnému tenisu, ktorý hráva
od malička. Reprezentuje mesto v stolnom tenise mužov v 5. lige ondavskej
oblasti Stolnotenisového zväzu Stropkov, Svidník. Okrem toho už druhé
volebné obdobie aktívne pracuje v Mestskom zastupiteľstve ako poslanec. Jeho
najväčším šťastím a zázemím je pre neho jeho rodina a tiež jeho
práca, ktorá sa zároveň stala jeho koníčkom.
Mgr. Ivana Perátová – in memoriam sa narodila vo
Svidníku. V Stropkove, kde bývala, navštevovala MŠ A. Hlinku. Po
absolvovaní ZŠ na Mlynskej ulici v Stropkove pokračovala v štúdiu na
gymnáziu. Následne bola prijatá na fakultu prírodných a humanitných vied
Prešovskej univerzity. VŠ štúdium ukončila v aprobácii slovenský jazyk a
literatúra, občianska náuka. Svoju pedagogickú činnosť začala na ZŠ
Konštantínova ulica v SP. Patrila k tým mladým učiteľom, ktorí si od
samého začiatku vedeli vytvoriť správny vzťah – učiteľ a žiak. Bola
usilovná, cieľavedomá a okrem množstva vedomostí, ktoré odovzdávala
svojim žiakom, vedela si získať tú správnu autoritu. Žiaci si ju rýchlo
obľúbili, zároveň však pociťovali rešpekt, ktorý ich nabádal
k zodpovednému prístupu k učeniu. Žiakov viedla k láske k rodnému
jazyku, literatúre i umeleckému slohu. Prípravou rôznych súťaží a
kultúrnych programov zapájala žiakov do kultúrneho diania školy i mesta.
Zúčastňovala sa na školeniach a absolvovala vzdelávacie programy, ktorými
si neustále rozširovala obzor svojich vedomostí. Vnášaním nových
inovačných foriem a metód práce prispievala k skvalitneniu edukačného
procesu. Podľa kolegýň a kolegov bola Ivana nielen skvelou učiteľkou, ale
aj dobrou, milou a láskavou členkou kolektívu, ktorý je vďačný osudu za
to, že aspoň niekoľko rokov bola súčasťou ich životov. Ivana nadovšetko
milovala svoju rodinu. Všetkých nás predčasne opustila vo veku 34 rokov.
Všetkým oceneným učiteľom blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri
výkone tohto náročného, no krásneho povolania a Ivanke posielame pozdrav
do neba.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter