Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dávno, pradávno…

Bolo tu ľudoprázdno?

Ak sme pri neskorej dobe kamennej či dobe bronzovej venovali jednému
obdobiu viaceré časti nášho malého archeologického exkurzu do
najstarších dejín stropkovského regiónu, teraz preletíme dlhý čas –
okolo dvoch tisícročí – až po prah vrcholného stredoveku v jednom,
jedinom príspevku. Dôvod je jednoduchý – nemáme žiadne doklady
osídlenia, žiadne archeologické stopy.

Posledných osem storočí pred Kr. patrí v dejinách Slovenska obdobiu
nazvanému doba železná. Železo, nový kov s obrovským civilizačným
významom, sa v tomto čase rozšíril do všetkých oblastí hospodárstva a
ovplyvnil nárast produktivity práce. Zmeny nastali aj v spoločenskej sfére,
kde dochádza k prehlbovaniu sociálnej diferenciácie. Dobu železnú delíme
na staršiu a mladšiu, pričom známejšie sú pomenovania doba halštatská
(8. – 5. stor. pred Kr.) a doba laténska (4. – zlom letopočtu). Nielen
osídlenie stropkovského regiónu v dobe halštatskej je zatiaľ veľmi málo
známe. Týka sa to aj okolitých regiónov severovýchodného Slovenska. Do
istej miery môže táto skutočnosť súvisieť so stavom výskumu, ale zdá
sa, že je tento hiát spôsobený aj reálnym útlmom osídlenia regiónu.
V južnejšom vranovskom regióne nastáva lepšia situácia v mladšej dobe
železnej – v dobe laténskej, ktorá je v časti západnej a strednej
Európy zviazaná s kultúrou keltskou. Do 80. rokov minulého storočia sa
priamy etnický zásah Keltov, tohto výnimočného etnika v oblastiach
severnejších od Východoslovenskej roviny nepredpokladal. Tu sa skôr rátalo
s prítomnosťou Dákov osídľujúcich južnejšie položené územia. Až
výskum Čičvianského hradného kopca v katastri obce Sedliská jednoznačne
ukázal, že už v polovici 3. stor. pred Kr. tu žili Kelti, prvé historicky
známe etnikum v regióne. Vystúpením Keltov na scénu histórie sa na
Slovensku končí etnická anonymita, končí sa obdobie praveku a začína tzv.
protohistorické obdobie. Čo bolo v tomto období v okolí Stropkova,
nevieme. Avšak najnovšie objavy spoza hraníc v Poľsku ukazujú, že Kelti
postupovali ďalej na sever a je teda možné, že sa v budúcnosti nájdu
doklady ich prítomnosti aj u nás.
Nielen po Keltoch sa nenašli v tomto regióne stopy, nezanechali nám ich ani
ďalšie etniká a kultúry známe na východnom Slovensku. Prvou kultúrou po
zlome letopočtu, už z doby rímskej (prvé štyri storočia n. l.), ktorá je
doložená na neďalekej lokalite Kvakovce – Dobrá (okres Vranov), je
kultúra przeworská staršej doby rímskej z 2. stor. Ide o kultúrny prejav
etnika, považovaného niekedy za germánskych Vandalov – Hasdingov. Na
Dobrej sa počas nízkeho stavu vody začiatkom 80. rokov 20. storočia našlo
žiarové pohrebisko s bojovníckymi hrobmi. Na bojovníkov usudzujeme podľa
nálezov, medzi ktorými boli železné meče, hroty kópijí a časti
štítov.
Odmysliac od toho, že v regióne nemáme archeologické doklady z obdobia
sťahovania národov (4.-5. stor.), nemáme ich ani z včasného stredoveku
(slovanské obdobie). Pritom lingvistické indície naznačujú, že tu
osídlenie muselo byť. Také názvy ako Turany či Bžany poukazujú na
predkresťanské obdobie ich vzniku. Tur (býk) bol pohanským symbolom
plodnosti a sily a koncovka „any“ je tak isto veľmi starobylá (porovnaj
napr. Moravany). Aj v názve Bžany sa ukrýva odkaz na starobylý
predkresťanský pôvod: božany – božište, obetisko. Žiaľ, ani jediný
čriepok, ktorý by rukolapne dosvedčoval osídlenie, sa v týchto katastroch
nenašiel. Azda sú tieto sídliská nepretržite na tom istom mieste, čím sa
stopy po staršom osídlení úplne zničili. Napríklad objav polykultúrneho
osídlenia v obci Vlača (okres Vranov) umožnila iba skutočnosť, že zrejme
kvôli záplavám rieky Topľa sa sídlisko presunulo ďalej od brehu a
stredoveké či novoveké stavby nezničili staršie praveké a
včasnostredoveké osídlenie. Vranovský okres je však všeobecne bohatý na
stopy po slovanskom osídlení, najmä v období veľkomoravskom. Stropkovský
región na svoje objavy z tohto úseku dejín snáď ešte len čaká.
PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD., Tripolitana – Kaštieľ
Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter