Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dávno, pradávno…

Ach tí fajčiari!

Pomaly sa nám míňajú archeologické nálezy zo Stropkova a jeho okolia,
prostredníctvom ktorých postupne skladáme mozaiku najstarších i tých
nedávnych dejín regiónu. Predsa sa však ešte môžeme na okamih vnoriť do
dávnych čias, tentoraz vďaka súkromnej zbierke z pozostalosti Jána
Cichého, darovanej Mestu Stropkov, odkiaľ sa sprostredkovane dostala do
múzea. Zbierka predstavuje 54 vreciek materiálu rôznej hodnoty. Vybrali sme
z nej tri súbory – celé nádoby, výrazné fragmenty keramiky a fajky.
Naposledy uvedeným predmetom sa budeme teraz venovať.

Fajky sú jednoznačným dokladom rozšírenej neresti – fajčenia, ktoré
však bolo paradoxne najprv využívané ako liečebná procedúra (napr. pri
bolestiach zubov, či dokonca pri astme!). Tabak bol objavený na americkom
kontinente. I keď bol domorodému obyvateľstvu známy omnoho skôr, fajčiť
sa začal až v 1. tisícročí pred Kr. Pestovanie a používanie tabaku
priniesli do Európy členovia posádky Krištofa Kolumba, ale rozšírenie
fajčenia fajok v stredovýchodnej Európe spôsobili predovšetkým Turci. Na
území bývalej Osmanskej ríše sa obľuba tabaku rozmohla najneskôr na
prelome 16. a 17. storočia a šírila sa ďalej do našich oblastí i do
západnej Európy, a to aj napriek oficiálnym zákazom fajčenia (dokonca pod
trestom smrti!). Súčasne so zvyšujúcim sa používaním tabaku sa
rozširoval aj nový segment – fajky. Najviac používané boli tzv.
dvojdielne fajky, zložené z keramickej hlavičky s krčkom, do ktorého sa
vkladala drevená trúbeľka. Zo začiatku sa fajky vyrábali ako vedľajší
produkt v hrnčiarskych dielňach. Neskôr, od prelomu 18. a 19. storočia
vznikli špecializované fajkárske dielne, ktoré svoje výrobky označovali
kolkom.
Fajky sú pomerne častým nálezom na postmedieválnych lokalitách. Mali
pomerne krátku životnosť a môžu tak byť aj dobrým datovacím
prostriedkom. V zbierke J. Cichého je 6 fajok, resp. ich zlomkov, ktoré
podľa nálezcu pochádzajú z Cintorínskej ulice a okolia riečky
Chotčianka, a jeden malý fragment krčka fajky z neznámej polohy. Žiadne
iné bližšie nálezové okolnosti nie sú uvedené. Všetky exempláre a ich
zlomky sú z dvojdielnych fajok, sú hlinené, bez glazúry.
Fajky sú datovateľné od 18. po prelom 19. a 20. stor. K najstarším
patrí zlomok fajky s relatívne krátkym kŕčkom so šikmo ryhovanou
manžetou. Je to typ fajok, ktoré sa začínajú používať už
v 17. storočí, pričom ich hlavný výskyt je v 18. storočí. Označuje
sa ako fajka uhorského typu. Do 18. storočia možno datovať aj zlomok fajky
s odsadenou hlavičkou od kŕčka a pravdepodobne aj celú fajku z bielej
hliny s bohatou výzdobou hlavičky a jednoducho ukončeným kŕčkom. Vysoká
hlavička bielej fajky však môže naznačovať aj mladšie datovanie tohto
výrobku vo vidieckom prostredí.
Od začiatku 19. storočia sú fajky značkované kolkom výrobcu. Jedna zo
stropkovských fajok má na kŕčku značku, ktorá sa nedá úplne prečítať,
preto ju nemôžeme priradiť ku konkrétnej fajkárskej dielni. Nie všetky
fajky z 19. storočia sú však opatrené kolkom. Takéto fajky vznikali
najmä na vidieku, mimo veľkých obchodných a výrobných centier, kde ich
tvorcovia nemali záujem o signovanie svojich výrobkov. Takou bola aj druhá
vcelku zachovaná stropkovská fajka s vysokou, mierne rozšírenou hlavičkou
a so špecifickou rytou a kolkovanou výzdobou, ktorá najviac pripomína tzv,
debrecínske fajky. Napokon, do 19. storočia datujeme aj fajku s plastickou
mušľovitou výzdobou spodnej časti vysokej valcovitej hlavičky.
Fajky zo Stropkova dokladajú rozšírenie fenoménu fajčenia v mestečku
v 18. a 19. storočí. Fajky sa našli aj pri výskumoch na Stropkovskom
hrade a v jeho blízkosti. Či sa tento segment v Stropkove mohol aj
vyrábať, s istotou nevieme. Rozšírené hrnčiarstvo v tejto lokalite
takúto možnosť nevylučuje, naopak, skôr podporuje.
PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD., Tripolitana – Kaštieľ
Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter