Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dávno, pradávno…

Čo zostalo v zemi zo Stropkovského hradu

Najvýznamnejšou archeologickou lokalitou stropkovského regiónu je popri
Hrádku v Mrázovciach Stropkovský hrad. Táto poloha bola skúmaná počas
dvoch sezón v rokoch 2006 – 2007, pričom sa odkrylo 16 objektov a získal
sa početný a veľmi cenný mobiliár.
Päť objektov bolo viac-menej uzavretých – boli to tri šachty, jeden
suterén odkrytý až na podložie, jeden vybratý neúplne. Ostatné objekty
predstavovali fragmenty, najmä časti murív.

Najstarším bol objekt 5, zachytený západne od Kaštieľa. Išlo
o zahĺbenú časť drevenej zrubovej stavby s kamennou podmurovkou na jeho
juhovýchodnom nároží. Na podmurovku boli využité opracované gotické
stavebné články. Na čo objekt slúžil? Bol súčasťou hradu ako príbytok
služobníctva, hospodárske stavisko, alebo to bol prístrešok pre stavbárov
hradu? To už sotva niekedy zistíme. Chudobný materiál, ktorý sme tu našli,
je ako jediný z výskumu datovateľný do 15. storočia.
Na nálezy najbohatšie boli objekty 1 a 2. Objekt 1 bol narušený, resp.
spolovice zničený zaklenutý suterénny priestor, ktorého objavenie vyvolalo
celý výskum. Objekt bol sekundárne využívaný ako odpadová jama. Takéto
využitie je v bežnom živote nie príliš vábivé, zato pre archeológov je
odpadová jama vítaným zdrojom nálezov. Tehlovou klenbou zaklenutý priestor
mal neupravené ílovité dno. Nad klenbou bolo mohutné kamenné murivo –
súčasť hradobného múru. Na otázku primárnej funkcie tohto priestoru sa
núka niekoľko odpovedí. Interpretáciu sťažuje výrazné poškodenie
objektu pred samotným výskumom. Najpravdepodobnejšie je, že išlo
o ľadovňu, pivnicu určenú na uchovanie potravín a nápojov, alebo
o súčasť kanalizačného systému – šachtu, ktorá odvádzala splašky
z vyššie situovaného prevétu. Ako odpadová jama bol objekt jednoznačne
využívaný po zániku jeho primárnej funkcie. Podľa materiálu, ktorý sme
odtiaľ vyzdvihli, sa zdá, že doň niekto vyhodil keramiku z „nemodernej“
domácnosti pri nejakom „veľkom upratovaní“. Našli sa tu totiž aj celé
nádobky a najkrajší nález zo Stropkova – stolový mosadzný zvonec
s vročením 1561.
Objekt 2 bol podobný, avšak podstatne menší zaklenutý suterén, zistený
na severozápadnom nároží, pod oporným pilierom súčasnej stavby
kaštieľa. Nezachytilo sa žiadne jeho prepojenie na kaštieľ. Klenba tohto
priestoru bola kamenná, dlážka nebola upravovaná. Podobne ako v objekte
1 aj tu sa nachádzalo množstvo kuchynského a technického (kachlice)
keramického odpadu, medzi ním aj rekonštruovateľné nádoby. Určiť
pôvodnú funkciu tohto objektu nevieme. Jednoznačné je až jeho sekundárne
využitie ako odpadovej jamy.
Ďalším zaujímavým suterénom bol objekt 6. Považujeme ho za súčasný
s obdĺžnikovou stavbou, označenou v pôdorysnom pláne z r. 1767 ako
brána. Vstup do objektu bol na východnej strane, pričom zo situácie
vyplýva, že sa tu schádzalo drevenými schodmi, prípadne rebríkom.
V juhovýchodnom rohu objektu sa zistil prieduch, resp. komín, v hornej
časti obložený tehlami. Vo východnej stene sa zistil tehlový útvar
vložený do kamenného muriva, ktorý zrejme súvisel s vykurovacím telesom.
Určite teda nemohlo ísť ani o ľadovňu ani o kanalizáciu. Objekt nebol
zaklenutý. Materiál z jeho zásypu datujeme od 16. do prelomu 17/18. stor.
Koncom 17. začiatkom 18. stor. stratil zrejme suterén význam a v tom čase
bol zasypaný.
Objekt 7 ohraničujú dva paralelné múry v smere S-J. Pri konfrontácii
s pôdorysným plánom z r. 1767 ide o vstupný koridor do areálu hradu.
V súčasnosti je vyznačený spolu s južným hradným múrom nízkym
kamenným murivom.
Ešte jeden zaujímavý objekt spomeňme na tomto mieste. Je ním časť objektu
3, ako sme nazvali hradobné murivo z južnej strany hradu, prepojené
s kaštieľom ďalším masívnym, murivom. V mieste napojenia murív bola
zistená úzka šachta (0,8×0,5 m) s dôkladne upravenými stenami, vyplnená
sypkou zeminou s bohatým obsahom materiálu. Šachtu sme nemohli vybrať na
jej dno, lebo v nej nebola možná ďalšia manipulácia. Interpretujeme ju
ako šachtu prevétu, teda toalety, situovanej v horných poschodiach
kaštieľa. Ako bolo zvykom, aj tento priestor sa druhotne využil ako odpadová
jama a bol zasypaný zlomkami keramiky, skla a iných predmetov.
Ostatné objekty predstavujú fragmenty murív, z ktorých sa iba murivá 8 a
9 môžu hypoteticky datovať do stredoveku. O nich, ako aj o získanom
súbore nálezov si povieme viac nabudúce.
PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD., Tripolitana – Kaštieľ
Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter