Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Daňový úrad informuje o zmenách od 1. januára 2012

<p>Daňový úrad Stropkov sa od 1.1.2012 pretransformuje na kontaktné miesto
Daňového úradu Prešov, so sídlom v Stropkove
Na kontaktnom mieste Daňového úradu v Stropkove budú k dispozícií
zamestnanci klientskej zóny pre daňové subjekty v pondelok až štvrtok od
9.00 hod. do 17.00 hod. a v piatok od 9.00 hod. do 14.00 hod.
Transformáciou daňových úradov sa pre klientov nemení dostupnosť výkonu
daňovej správy a dôjde k zefektívneniu činnosti v prospech daňových
subjektov vrátane podstatného rozšírenia úradných hodín.
Reforma daňovej správy prináša aj centralizáciu kontrolórov a daňových
exekútorov do väčších celkov, ktorá umožní ich väčšiu
špecializáciu.
Klient – daňovník – bude mať k dispozícii vyšší komfort
zákazníckych služieb k čomu výrazne prispeje možnosť bezplatnej formy
elektronickej komunikácie.
S účinnosťou od 1.1.2012 dochádza k podstatnej
zmene v platení daní, na základe ktorej je daňový subjekt
povinný platbu dane poukazovanú daňovému úradu označiť v zmysle
Vyhlášky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane na
nové číslo účtu.

V týchto dňoch sú daňovým subjektom doručované oznámenia, v ktorých
príslušný Daňový úrad oznamuje (doporučene do vlastných rúk
prostredníctvom Slovenskej pošty) základné číslo účtu pre platenie dane,
ktoré je jedinečné pre každý daňový subjekt.
Ďalšou významnou zmenou, ktorú prináša § 14 zákona č.563/2009 Z.z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
je s účinnosťou od 1. apríla 2012 povinnosť doručovať podania
výlučne elektronickými prostriedkami
pre nasledujúce skupiny
osôb:
a) daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej
hodnoty

b) daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri
správe daní
c) advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe
daní
d) zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za
daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

ktorého zastupuje pri správe daní
Nová povinnosť sa vzťahuje na všetky podania, ktoré je
povinný alebo oprávnený vymedzený okruh subjektov podať, t.j. na podanie
všetkých druhov daňových priznaní (dane z pridanej hodnoty, dane
z príjmov fyzickej osoby, dane z príjmov právnickej osoby, prehľady na
závislej činnosti, hlásenia, súhrne výkazy) vrátane žiadosti o vydanie
potvrdení, oznámenia a pod. Výnimku tvoria prílohy podania, ktoré môžu
subjekty doručovať aj inak ako elektronickými prostriedkami.
Daňová správa pripravuje začiatkom roka 2012 zavedenie
novej bezplatnej formy elektronickej komunikácie. Daňový subjekt získa
možnosť elektronicky komunikovať so správcom dane aj bez potreby zakúpenia
zaručeného elektronického podpisu.
Prínos elektronickej komunikácie by mali pozitívne pocítiť v prvom rade
daňové subjekty, ktoré sa prejavia najmä v úspore nákladov na poštovné,
časovej úspore pri administrácii daňovej agendy, zvýšení
užívateľského komfortu a znížení administratívnej záťaže.
Daňová správa poskytuje pre daňové subjekty odborné daňové
informácie a informácie k elektronickým službám
na CALL
CENTRE tel. č. 048/4317222
každý pracovný deň od 8:00 do 16:00.
Daňový úrad Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter