Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Dane pri dovoze nového auta

<p>Kupujete si zo zahraničia auto, ktoré nemá viac ako 6 000 km a viac ako
6 mesiacov? Ak áno pozor – potrebujete osobný účet daňovníka (OUD),
aby ste mohli zaplatiť dane. A to do siedmich dní od kúpi auta. Mnohí
občania o tejto povinnosti nevedia a zbytočne sa vystavujú riziku
sankcií.</p>

<p>Nové auto je v zákone o DPH zadefinované ako „pozemné motorové
vozidlo, ak nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase jeho dodania
neuplynulo 6 mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky“. Zároveň
zákon o DPH stanovuje kupcovi nového dopravného prostriedku konkrétne
daňové povinnosti, na ktoré je relatívne málo času.<br>
Ak si takýto dopravný prostriedok v zahraničí zakúpi akákoľvek osoba,
čiže aj nezdaniteľná osoba – fyzická osoba nepodnikateľ, ktorá nie je
registrovaná pre daň a nemá pridelené číslo osobného účtu daňovníka
(OUD), má na Slovensku povinnosť podať daňové priznanie (DP) a nadobudnutý
majetok zdaniť slovenskou DPH. Na druhej strane má nárok získať uvedené
vozidlo od zahraničného predajcu bez cudzej DPH.<br>
Moment vzniku daňovej povinnosti pri nadobudnutí nového dopravného
prostriedku z iného členského štátu sa líši v závislosti od postavenia
kupujúceho. Podnikateľom, registrovaným pre daň, vzniká daňová povinnosť
dňom nadobudnutia nového dopravného prostriedku.<br>
Fyzické osoby (občania), ktoré nie sú registrované pre daň, majú
povinnosť podať daňové priznanie do 7 dní od nadobudnutia nového
dopravného prostriedku a v tej istej lehote aj daň zaplatiť. K daňovému
priznaniu priložia fyzické osoby úradne overenú kópiu dokladu o kúpe
nového dopravného prostriedku. Aby si fyzické osoby neregistrované pre daň
mohli splniť povinnosť, nielen podať DP ale aj včas zaplatiť daň, je
potrebné, aby na daňovom úrade urýchlene požiadali o pridelenie čísla
OUD.<br>
Finančná správa preto odporúča takýmto príležitostným nadobúdateľom
nového dopravného prostriedku aby čo najskôr kontaktovali svojho správcu
dane, prípadne prišli na DU ohľadne pridelenia čísla OUD. Vzhľadom na
zákonný termín 7 dní na splnenie si povinnosti od nadobudnutia nového
dopravného prostriedku, daňový úrad v úzkej súčinnosti s daňovým
subjektom, pridelí číslo OUD bezodkladne.<br>
<strong>Mgr. Patrícia Macíková, hovorkyňa finančnej správy</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter