Daň z motorových vozidiel je potrebné zaplatiť do 2. februára

Už len týždeň ostáva podnikateľom a živnostníkom, ktorí využívajú
svoje motorové vozidlá na podnikanie, na podanie priznania a zaplatenie dane
z motorových vozidiel za rok 2008.

V daňovom priznaní za rok 2008 uvedie daňovník peňažné údaje
v slovenských korunách, po 16. januári sa však daň platí v eurách. Pri
výpočte daňovej povinnosti za rok 2008 sa vychádza zo sadzby dane uvedenej
vo všeobecne záväznom nariadení príslušného samosprávneho kraja. Daň na
úhradu v daňovom priznaní za rok 2008 daňovník vypočíta a vykáže
v slovenských korunách. Daň prepočítanú konverzným kurzom na eurá a
zaokrúhlenú na najbližší eurocent nadol zaplatí miestne príslušnému
daňovému úradu v zákonom stanovenej lehote do 2. februára
2009. Tlačivá daňových priznaní sú k dispozícii na daňových úradoch
a na internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR www.drsr.sk.
Podľa informácií zo stropkovského Daňového úradu bol výnos z tejto dane
v roku v roku 2004 zhruba 150 tis. eur (4,5 mil. Sk), v roku 2005 173
tis. eur (5,2 mil. Sk), v roku 2006 142 tis. eur (4,3 mil.) a v roku
2007 to bolo 166 tis. eur (5 mil. Sk). Je predpoklad, že aj za rok 2008 bude
výnos dane z motorových vozidiel zhruba na úrovni 166 tis. eur (5 mil. Sk).
Daň z motorových vozidiel je príjmom samosprávnych krajov. Jej ročná
sadzba je stanovená na základe objemu motora. V Prešovskom samosprávnom
kraji je táto daň najnižšia na Slovensku a jednotlivé sadzby sa nemenili od
roku 2005. PSK očakáva, že výber dane prinesie v tomto roku do rozpočtu
11,62 mil. eur. (350 mil. Sk).
„Daňové subjekty sú disciplinované a zatiaľ sa v súvislosti
s výberom tejto dane nevyskytol žiadny väčší problém. Naši pracovníci
sa snažia byť nápomocní aj pri kontrole vyplneného daňového priznania,
hlavne z dôvodu, že výsledná daň sa vypočítava v slovenských
korunách, ale platiť sa už musí v eurách. Predpis v korunách totiž
musí zodpovedať správne zaokrúhlenej platbe v eurách. V prípade
nejasností podávame potrebné informácie denne, aj mimo stránkových hodín
Daňového úradu (číslo dverí 6). Všetky potrebné informácie sú takisto
vyvesené na tabuliach v priestoroch DÚ,“
uviedla vedúca
oddelenia správy daní DÚ v Stropkove Ing. Zdena Paňková. Takisto
pripomenula, že v roku 2009 netreba zabudnúť na to, že daňovník,
ktorému vznikne alebo zanikne daňová povinnosť v priebehu roka, je povinný
oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu do 30 dní odo dňa vzniku alebo
zániku daňovej povinnosti.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter