Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Colníci sa od výpredajových letákov dištancujú

<p>S uvedenými predajmi nemá Colný úrad Prešov nič do činenia a
dištancuje sa od takýchto akcií. V prípade colných skladov a skladov
colného úradu sa jedná o dva odlišné pojmy.

<p>Pojem colné sklady je definovaný v l. 98 až 113 NARIADENIA RADY (EHS).
2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva v zmysle ktorého sa
colným skladom sa rozumie akékoľvek miesto schválené colnými orgánmi a
nachádzajúce sa pod colným dohľadom, kde je tovar za stanovených podmienok
skladovaný.
Colné sklady môžu byť verejné alebo súkromné. Verejný colný sklad
znamená, že doňho môže uskladniť tovar každý, komu bol rozhodnutím
colného orgánu do režimu uskladnenia prepustený, pričom za takéto
skladovanie sa platí skladné. V súkromnom colnom sklade si môže uskladniť
tovar iba osoba, ktorá má povolenie na prevádzkovanie colného skladu.
Z colného skladu môže byť následne tovar, na žiadosť ukladateľa tovaru,
prepustený napr. do režimu voľný obeh, režimu vývozu, tovar môže byť
zničený pod colný dohľadom alebo prenechaný v prospech štátu.
Colný úrad Prešov k dnešnému dňu eviduje v svojom obvode 8 colných
skladov, z toho sú 3 verejné a 5 súkromných. Čo sa týka skladov
colného úradu, Colný úrad Prešov má jeden sklad, v ktorom uskladňuje
tovar, ktorý bol zaistený. V prípade, že sa takýto tovar stane majetkom
štátu, ten sa podľa možností buď predá, daruje alebo zlikviduje.
V prípade predaja sa tovar v prvom rade ponúkne štátnym a rozpočtovým
organizáciám v regióne. V prípade, že o ponúknutý majetok neprejaví
záujem žiadna štátna organizácia, je správca povinný vykonať osobitné
ponukové konanie, ktoré sa začína zverejnením ponuky v dennej tlači.
Najčastejším prípadom predaja tovaru je však formou dražby, len
v ojedinelých prípadoch (pri splnení zákonných podmienok) môže dôjsť
k jeho priamemu predaju. V prípade, že predaj uskutočňuje colný úrad, je
to zrejmé už zo samotného oznámenia.
Predmetné letáky však žiadnu takúto informáciu neobsahujú.
mjr. Ing. Renáta Kravcová, hovorkyňa Colného
úradu Prešov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter