Cieľom projektu Správaj sa normálne je pozitívne vplývať na správanie mladých

Jedným z prostriedkov ako eliminovať negatívne javy v správaní
mládeže je projekt pod názvom Správaj sa normálne. Už zopár rokov ho
realizuje stropkovské Obvodné oddelenie PZ a Mestská polícia v spolupráci
so stropkovskými základnými školami.

Je určený pre piatakov, ktorí sa v desiatich témach zameraných na
prevenciu kriminality mladých oboznamujú tak s prácou polície, ako aj
konkrétnymi nástrahami, ktoré majú negatívny vplyv na vývoj osobnosti
mladých ľudí. Vyše roka sa práci so žiakmi základných škôl venuje
policajný preventista ppor. Mgr. Marek Nicz z OOPZ Stropkov. „Na
jednotlivých prednáškach školákov upozorňujeme ako predchádzať
krádežiam, učíme ich ako povedať nie násiliu a nátlaku na svojich
rovesníkov, informujeme o zásadách bezpečného bicyklovania
i zodpovedného správania sa v cestnej premávke. Zaoberáme sa tiež
prevenciou rôznych závislostí ako alkohol, cigarety, drogy či hracie
automaty. V téme pod názvom Každý je iný je našim cieľom informovať
deti o predsudkoch, diskriminácii, rasizme a ponižovaní a usilujeme sa
o zmenu postojov k tomuto problému. V neposlednom rade sa snažíme
poukázať na rovnosť všetkých ľudí pred zákonom,“

priblížil zameranie projektu M. Nicz. Zo skúseností vie, že piatakov, pre
ktorých je projekt určený je na prednáškach v prvom rade potrebné zaujať
a každú hodinu urobiť pútavou. „Vhodným prístupom sa to dá
a deti si potom aj z hodín odnášajú viac poznatkov. Treba ich upútať a
učiť nenásilnou formou. Potom to vnímajú pozitívne.“

Prevencia plní podľa neho dôležitú úlohu vo výchove mládeže a je
potrebné, aby si mladí ľudia od ranného veku uvedomovali dôsledky svojho
konania. Negatívne správanie mládeže však podľa M. Nicza úzko súvisí so
stavom celej spoločnosti. „Hovorí sa, že dnes sa nachádzame
v ére informačnej spoločnosti. Dnes prichádzajú ľudia do styku
s nesmiernym množstvom informácií, no veľkú časť z nich tvoria
dezinformácie. A práve deti majú často problém rozlíšiť, čo je
správne a čo nie – vybrať si z toho množstva tú správnu informáciu.
Aj médiá často negatívne ovplyvňujú verejnú mienku a na manipuláciu sú
deti zvlášť citlivé. A práve toto by sme mali v maximálnej miere
eliminovať.“
Projekt Správaj sa normálne pokračuje na
stropkovských školách aj v tomto školskom roku. M. Nicz na záver dodal,
že v prípade záujmu jednotlivých škôl je možné pripraviť prednášky
týkajúce sa prevencie aj pre ostatné ročníky ZŠ.

obrazek obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter