Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Cezhraničné mikroprojekty pomáhajú najmä mestám i obciam

V pohraničí sa realizujú aktivity za 1,5 milióna eur

Prešovský samosprávny kraj (PSK) podpísal v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A ďalších 17 mikroprojektov.
Realizujú sa v partnerstve so Združením Karpatský euroregión. V kraji sa
preinvestuje vyše 600 tisíc eur najmä na aktivity v cestovnom ruchu a
kultúre.

Schválené projekty sa realizujú v rámci Programu Interreg
V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, konkrétne druhej výzvy zameranej na
ochranu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.
Z celkovo schválených 33 žiadostí o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku bolo 13 projektov podpísaných ešte v máji t.r.
v spolupráci so Združením Euroregión Tatry. Ďalších 17 sa teraz
začína realizovať na území kraja a Podkarpatského vojvodstva vďaka
partnerstvu so Združením Karpatský euroregión. Hodnota spoločných
projektových aktivít z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
presahuje sumu 1,5 milióna eur, z toho na územie PSK ide vyše 603 tisíc
eur.
„Programy cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenska v minulom
i aktuálnom programovacom období priniesli a stále prinášajú nášmu
kraju mnoho benefitov. Realizujú sa veľké investičné akcie v doprave,
infraštruktúre, cestovnom ruchu, vzdelávaní, ale aj nespočetné množstvo
menších iniciatív, ktoré nechceme nijako podceňovať. Práve mikroprojekty,
pri ktorých máme na starosti prípravu, schvaľovacie, hodnotiace
i kontrolné procesy, sú toho príkladom,“
uviedol predseda
PSK Milan Majerský.
Úspešnými žiadateľmi sú viaceré subjekty, predovšetkým mestá a obce,
ale i organizácie z oblasti turizmu, občianske a neziskové organizácie.
Mikroprojekty sú zamerané predovšetkým na inovatívne formy propagácie
cezhraničného územia, e-produkty, vytvorenie mobilných aplikácií,
vydávanie nových propagačných materiálov, ale i ďalšie mäkké aktivity
najmä v cestovnom ruchu a kultúre.
Napríklad vo Svidníku vznikne peší chodník Via Reginae zameraný na
duchovnú a psychickú obnovu, v Sabinove propagujú netradičným spôsobom
oscarový film Obchod na korze i 120. výročie najstaršieho cyklistického
klubu, v Medzilaborciach zrekonštruujú ťažké zbrane z II. svetovej vojny
vrátane legendárneho tanku T-34. V okolí Sniny sa budú venovať deťom a
mládeži formou prírodných kurzov a v Prešove vytvoria interaktívneho
sprievodcu. Podporený bude aj astroturizmus na Kolonici a Roztokách či
súčasná značka Karpatské Nebo, verejnosti sa predstaví i historické
menej známe územie Vlčie hory.
„Tieto aktivity majú široký záber, zasahujú do
najvzdialenejších kútov kraja. Projekty, ktoré sme podpísali, prinášajú
veľa zaujímavých a atraktívnych produktov, ktoré život ľudí
v pohraničí skvalitnia a obohatia. Som presvedčený, že je to významný
príspevok k zatraktívneniu celého regiónu,“
dodal M.
Majerský.
Prešovský samosprávny kraj ako partner zodpovedný za implementáciu programu
Fondu mikroprojektov manažuje v súčasnosti 80 mikroprojektov. Aktuálne sa
z prvej výzvy v kraji realizuje 47 projektov za takmer 1,5 milióna eur,
v rámci druhej výzvy 33 projektov v hodnote 1,3 milióna eur.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter