Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Cesta popri Domaši v čiastočnej rekonštrukcii

Koncom marca začala Slovenská správa ciest – IVSC Košice,
prostredníctvom dodávateľských spoločností Strabag, s.r.o – Skanska BS,
a.s. a HANT BA s rekonštrukciou havarijného stavu cesty I. triedy medzi
Stropkovom a Vranovom nad Topľou, v úseku od Holčíkoviec do Malej
Domaše.

„Predmetný úsek cesty je z nášho pohľadu jeden
z najkritickejších úsekov ciest I. triedy v rámci regiónov Košického a
Prešovského samosprávneho kraja, čo sa týka zabezpečenia výkonu bežnej
údržby a zabezpečenia jeho zjazdnosti. SSC Bratislava – IVSC Košice ako
správca cesty v minulých rokoch vynaložil nemalé prostriedky na úpravu
predmetného úseku cesty s cieľom zabezpečenia zjazdnosti tohto úseku,
akékoľvek opatrenia vykonané v rámci bežnej údržby však mali len veľmi
krátkodobú účinnosť,“
skonštatoval námestník úseku
investičnej výstavby IVSC Košice Ing. Roman Šplíchal. Katastrofálny stav
tejto štátnej cesty spôsobil najmä rapídny nárast kamiónovej dopravy.
Kým v minulosti patrila cesta zo Stropkova do Vranova nad Topľou do
kategórie ciest II. triedy, v roku 2003 bola rozhodnutím Ministerstva
dopravy zaradená do siete štátnych ciest I. triedy. „Dotknutý
úsek štátnej cesty pred zmenou kategórie slúžil v prevažnej miere ako
komunikácia zabezpečujúca prepojenie obcí v tejto lokalite, resp. v letnej
turistickej sezóne slúžila ako prístupová komunikácia pre dovolenkárov.
Cestná doprava na tomto úseku štátnej cesty bola v prevažnej miere
zabezpečovaná osobnou automobilovou dopravou. Uvedená zmena kategórie však
spôsobila enormný nárast tranzitnej kamiónovej dopravy v smere sever –
juh. Pôvodná vozovka na tomto úseku nemá vybudovanú konštrukciu, ktorá by
svojimi parametrami vyhovovala pre uvedenú kategóriu cesty. Vplyvom ťažkej
kamiónovej dopravy došlo k značným deformáciám na vozovke,
k vytláčaniu živičných vrstiev vplyvom sadnutia podložia a k otvoreným
výtlkom prakticky až na zemnú pláň. Uvedený stav už nebol správca cesty
schopný v rámci vykonávania bežnej údržby sanovať. Kvôli tomu bol na
predmetnom úseku cesty vyhlásený havarijný stav a cesta bola zaradená do
plánu investičných akcií na úplnú rekonštrukciu cesty,“

vysvetlil R. Šplíchal. Celkové náklady na rekonštrukciu 2,1 km úseku
dosiahnu 3,5 mil. eur. Ukončenie je naplánované na október budúceho roka.
V tomto roku bude v zmysle schváleného kontraktu rekonštruovaný len
najkritickejší úsek v dĺžke 700 metrov. Stihnúť by to chceli už do
začiatku letnej turistickej sezóny. Podľa R. Šplíchala, investor stavby
bude v priebehu roka hľadať možnosti úpravy kontraktu s cieľom
navýšenia prostriedkov pre túto stavebnú akciu, zatiaľ však žiadne
takéto úpravy nie je možné zaručiť.
Stavba je v súčasnosti realizovaná pri čiastočnej uzávierke po polovici
jazdného profilu s použitím cestnej svetelnej signalizácie. Kamiónová
doprava je presmerovaná na cestu I. triedy I/73 cez Giraltovce, Lipníky a
Vranov nad Topľou.

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter