Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Cesta, ktorá spája okresy Stropkov a Svidník a slovensko-poľské pohraničie sa dočkala rekonštrukcie

Deväť kilometrový
úsek bol ukončený a odovzdaný do užívania

Minulú stredu sa za účasti zástupcov Prešovského samosprávneho kraja,
zástupcov Powiatu Krośnieńského a iných významných hostí uskutočnilo
slávnostné odovzdanie ciest na dvoch stavebných úsekoch Miroľa –
Pstriná – Staškovce v dĺžke 5,699 km a križovatky Makovce –
križovatky Staškovce v celkovej dĺžke 3,010km. Podarilo sa tiež
zrekonštruovať 2 mostné objekty a 21 cestných priepustov.

„Stretli sme sa tu za účelom slávnostného odovzdania do
užívania tohto zrekonštruovaného úseku. Toto všetko by nebolo možné bez
podpory finančných prostriedkov z európskych zdrojov a bez výraznej podpory
našich poľských partnerov vzhľadom k tomu, že sa celá táto
rekonštrukcia realizovala v rámci cezhraničného projektu Intereg
V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Chcem sa poďakovať všetkým,
ktorí sa pričinili o realizáciu tohto projektu, tejto stavby, v prvom rade
partnerom z Poľska, poďakovanie patrí aj PSK. Celá história tohto projektu
siaha do rokov 2015, 2016, kedy sa rodili prvé investičné
zámery,“
uviedol riaditeľ SUC PSK Peter Košičko.
Vedľajšiu, no nesmierne vyťaženú cestu neustále iba opravovali. Teraz sa
vďaka slovensko-poľskému projektu podarilo odovzdať do užívania 9 km
novej cesty. Tento úsek je súčasťou karpatskej drevenej cesty. Karpatské
drevené kostolíky a cerkvy patria určite medzi výnimočné skvosty
Slovenska.
„V mene Prešovského samosprávneho kraja a v mene predsedu PSK
M. Majerského mi dovoľte poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o toto
úspešné dielo, ktoré dnes slávnostne odovzdávame do užívania. Tento
projekt, rovnako ako viacero podobných projektov, neprechádzal bezproblémovo.
Cesta bez problémov nevedie nikam, vraví ruský spisovateľ. No na konci dňa
vidíme krásnu cestu, ktorá symbolizuje naše priateľstvo. Aj keď finančné
náklady boli nemalé, návratnosť v nefinančnej forme je omnoho
väčšia – posilnenie priateľstva, vzťahov, kultúry, či turizmu atď..
Ako lekár veľmi dobre viem, aké dôležité sú tepny. Práve cesty sa často
krát nazývajú tepnami života. Keď zlyhá aj tá najmenšia tepna, môže to
spôsobiť fatálne problémy. Hoci je táto cesta považovaná za periférnu,
ale v mojom ponímaní má veľký význam,“
uviedol vicežupan
PSK Martin Jakubov.
Realizácia daného projektu má prispieť k posilneniu regionálnej mobility
prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou na
Slovenskej strane a terciárnych uzlov v Poľsku vrátane napojenia na
multimodálne uzly koridoru TEN-T.
„Tento projekt bol mimoriadne náročný a prispel do rozvoja
cestnej infraštruktúry v danom regióne zvýšením štandardu pre vodičov
z pohľadu zjazdnosti a bezpečnosti cestnej komunikácie. Sme mimoriadne
hrdí, že dané úseky ciest ako spojnice okolitých obcí s okresnými
mestami Svidník, Stropkov a Poľskom, ktoré boli v zlom stavebno –
technickom stave mohli byť pomocou Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG
V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 zmodernizované,“

uviedol P. Kočiško.
Práce na oboch úsekoch sú k dnešnému dňu ukončené, protokolárne
odovzdané. Na úseku momentálne prebieha odstraňovanie nedostatkov a chýb,
ktoré nebránia k riadnemu užívaniu diela. Ide hlavne o chodníky, či
chýbajúce zvodidlá. Všetky nedostatky a chyby sú riadne spísané a
v stanovenej lehote budú zhotoviteľom odstránené.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter