Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Centrálny elektronický priečinok funguje naplno

<p>Firmy už podávajú colné vyhlásenie v elektronickej podobe
prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinka (CEP). Podľa zákona
to jediný spôsob podávania colných vyhlásení elektronicky v agende
predbežných colných vyhlásení o vstupe a agendách štandardného a
zjednodušeného postupu v tranzite a vo vývoze. Centrálny elektronický
priečinok (CEP) je určený všetkým subjektom zapojeným do medzinárodného
obchodu. Hlavná cieľová skupina je najmä 1 200 subjektov elektronicky
komunikujúcich s colnými informačnými systémami. Pre každú z firiem
znamená zníženie administratívnej záťaže, zvýšenie transparentnosti
podaní či formulárov využívaných v procesoch súvisiacich so
zahranično-obchodnou transakciou. Taktiež zabezpečí úsporu na správnych
poplatkoch pri elektronických podaniach. Prínosom CEP pre verejnosť je
podávanie žiadostí o licencie a povolenia, ako aj colných vyhlásení na
jednom mieste elektronickou formou. Na základe doterajších skúseností
predpokladáme, že frekvencia využívania služieb bude cca 75 000 prípadov
registrácií, licencií či informácií v oblasti zahraničného obchodu a
približne 1 500 000 služieb v oblasti colného konania ročne. Už počas
prvých dvoch dní fungovania nového systému sme zaznamenali prostredníctvom
CEP 5357 podaní a 15 268 zásielok.<br>
Slovensko sa spustením CEP zaradilo k najvyspelejším krajinám EÚ, ktoré
koncept „Single window for Customs“ (Jednotné miesto pre agendy
zahraničného obchodu) zaraďujú k svojim strategickým zámerom v dlhodobom
horizonte. CEP vytvoril podmienky pre budovanie a poskytovanie eGovernment
služieb v segmente zahraničného obchodu. Svojou infraštruktúrou umožňuje
poskytovať elektronické služby aj štátnym orgánom, ktoré nemajú
vytvorené podmienky pre ich poskytovanie. Využitím CEP budú môcť tieto
orgány poskytovať používateľom plnohodnotné elektronické služby
(prijímať podania a vydávať rozhodnutia elektronickým spôsobom).<br>
Bližšie informácie sú zverejnené na portáli <a
href=“http://www.cep.financnasprava.sk“>www.cep.financnasprava.sk</a><br>
<strong>Mgr. Patrícia Macíková, hovorkyňa finančnej správy</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter