Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Byhos hospodáril s kladným výsledkom

Jedným z bodov programu posledného MsZ bola aj správa o výsledkoch
hospodárenia spoločnosti Byhos za uplynulý rok.
„K 31. decembru 2015 Byhos hospodárila s kladným výsledkom,
ziskom vo výške 5 590 eur,“
uviedol konateľ spoločnosti
Vít Babjarčik.

Spoločnosť mala v minulom roku v nájme tri tepelné zdroje, Energoblok
E1, kotolňu K6, z ktorých je dodávané teplo a TÚV hlavne do bytových
domov, z časti aj do nebytových priestorov a kotolňu K5, ktorá zásobuje
teplom len nebytové priestory a to MŠ Andreja Hlinku a ZŠ Konštantínova.
Pri opravách sa spoločnosť zamerala hlavne na úsek tepelného hospodárstva.
Boli zabezpečené povinné revízie a odborné prehliadky kotolní, komínov,
tlakových nádob, horákov a ich následný servis a opravy po vykonaných
revíziách. „Všetky tieto práce boli realizované
dodávateľsky, organizáciami oprávnenými takéto činnosti vykonávať.
Práce vykonané pri oprave kotolní, strojovní, šácht boli zrealizované už
pracovníkmi vlastnej údržby.“
Po ukončení vykurovacej
sezóny spoločnosť na základe vypracovanej projektovej dokumentácie
pristúpila k realizácii solárneho pred ohrevu studenej vody na výrobu TÚV.
Na streche materskej školy bolo osadených 50 solárnych kolektorov. Samotný
solárny okruh cez deliaci systém ohrieva vykurovaciu vodu v šiestich
akumulačných nádobách. Celý solárny systém je zapojený do hlavného
prívodu studenej vody, ktorá sa v jednotlivých zásobníkoch pred ohrieva a
vstupuje do súčasnej technológie výroby TÚV kotolne. Ročná úspora
v spotrebe ZPN by mala byť vo výške cca 7 700 m3. To zodpovedá
830 hodinám chodu kotla na ohrev TÚV. Teplo vyrobené solárnym systémom je
merané a vyhodnocované samostatne. „Táto akcia bola
financovaná z vlastných prostriedkov, ako aj čerpaním úveru. Celková
hodnota tejto akcie bola vo výške 74 823,60 eur. Skutočnú úsporu nie je
možné presne vyhodnotiť z dôvodu, že realizácia solárneho ohrevu bola
v mesiacoch máj až júl, pričom v nasledujúcich mesiacoch bol systém
v skúšobnej prevádzke,“
vysvetlil V. Babjarčik.
Spoločnosť v tomto roku riešila aj havarijný stav na kotolni Energoblok E1.
„Pôvodný kotol bol poruchový, jeho oprava by bola nerentabilná
vzhľadom k jeho veku (13 rokov) a taktiež servisné organizácie
negarantovali záruku po opravách. Z tohto dôvodu sa pristúpilo k výmene
kotla za blok dvoch kondenzačných kotlov o výkone 630 kW, kde je možnosť
variability zapnutia kotlov.“
Pri ohreve TÚV v letnom období
bude zapojený len jeden kotol s nižším výkonom. Tým sa celkovo zlepší
efektívnosť kotolne E1. „Tieto práce boli zrealizované
v mesiacoch október a november 2015. Výška tejto investície bola
72 545,90 eur, financovaná z poskytnutého úveru. V mesiacoch október a
november došlo k napojeniu mestskej telocvične na dodávky tepla a TÚV
z kotolne K6. Vybudovaná bola teplovodná prípojka v dĺžke cca 42 metrov,
financovaná z vlastných prostriedkov.“
Hlavnou činnosťou
spoločnosti a taktiež najvýznamnejšou položkou výkonov sú tržby za
dodávky tepla a TÚV. V roku 2015 spoločnosť cenu tepla neupravovala,
keďže trvalo ešte regulačné obdobie rokov 2012 až 2016. Cena tepla bola
dvojzložková, variabilná a fixná. Fakturačné ceny dodávok tepla a TÚV
variabilnej zložky maximálnej ceny tepla boli 0,049 eur/kWh bez DPH
(0,0588 eur vr.DPH, fixná zložka maximálnej ceny tepla predstavovala
120,00Eur/kW bez DPH (144,00 eur vr. DPH). „Na rok 2016 bola
URSOm schválená cena variabilnej zložky 0,0428 Eur/kWh bez DPH (0,05136 Eur
vr. DPH) a fixná zložka ceny 136,311 Eur/kW (163,5732 Eur vr.
DPH),“
vyčíslil. Byhos v modernizácii plánuje pokračovať
aj v tomto roku. „V roku 2016 plánujeme opravu strechy a
bočnej steny na E1, predpokladaná výška opravy je 15 000 eur. Chceme
ukončiť merania a reguláciu športovej haly, doizolovať strojovne v zmysle
vyhlášky ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa ustanovujú technické
požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody. Chceme dať
vypracovať cenu, koľko by nás stála výmena potrubia zo šachty na ul.
Hrnčiarskej k bloku C1 za pred izolované potrubie, rovnako aj čo sa týka
odstavenia slepej vetvy ku blokom C2 a C3, zároveň prehodnotiť dodávku TÚV
k bloku F3. Pripraviť projektovú dokumentáciu aj vo finančnom vyjadrení na
výmenu rozvodov pre teplo a TÚV od energobloku E1 k blokom E, F, A. Plán pre
rok 2016 dodávateľský a vlastnou údržbou máme postavený na sumu 40 000
eur,“
dodal v závere V. Babjarčik.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter