Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Brusel vyčlenil Slovensku na podporu migračnej politiky 13 miliónov eur

<p>V čase, keď je migrácia v spoločnom európskom priestore horúcou
témou aj na Slovensku, Európska komisia rozhodla o schválení Národného
programu Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Do roku 2020 tak môžeme
čerpať viac ako 13 miliónov Eur na realizáciu opatrení podporujúcich
riadenie migračných tokov, azyl, integráciu a návrat štátnych
príslušníkov tretích krajín. O finančnú podporu sa prostredníctvom
svojich projektov môžu uchádzať štátne aj neštátne inštitúcie vrátane
samospráv, mimovládnych a medzinárodných organizácií pôsobiacich na
Slovensku.</p>

<p><strong>Brusel podporuje solidaritu v Európe</strong><br>
Pripravenosť opatrení azylovej, integračnej a návratovej politiky Slovenska
má posilniť schválený národný program, ktorý riadi ministerstvo vnútra
v úlohe tzv. zodpovedného orgánu. Na jeho financovanie schválila Európska
komisia podporu z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu vo výške
13 076 477 Eur, ktoré budú doplnené spolufinancovaním zo štátneho
rozpočtu. „Pomoc z Bruselu prichádza práve v čase, keď je diskusia
o vzájomnej solidarite členských krajín v oblasti migrácie veľmi živá.
My sme sa prihlásili k záväzku robiť zodpovednú azylovú politiku a
poskytovať pomoc najohrozenejším skupinám, k čomu nám pomôže aj tento
balík peňazí“, povedal Robert Kaliňák, minister vnútra Slovenskej
republiky.<br>
<strong>Pomoc je zameraná na riadenie migračných tokov</strong><br>
„Ambíciou národného programu v oblasti azylu je zaručiť dostatočnú
kvalitu života a podporu jednotlivca počas azylového procesu v súlade
s medzinárodnými štandardami“, vysvetlila Rut Erdélyiová, generálna
riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR. V oblasti
integrácie má program napomôcť znižovať riziká vzniku ekonomicky,
sociálne a kultúrne rozdelenej spoločnosti a tiež má eliminovať
vytváranie uzavretých komunít štátnych príslušníkov tretích krajín.
Cieľom programu vo sfére návratovej politiky je naplniť národnú prioritu,
ktorou je zaistenie bezpečného a dôstojného návratu navrátilcov bez
ohľadu na to, či sa pre návrat do krajiny pôvodu rozhodnú dobrovoľne alebo
sú vyhostení nútene.<br>
<strong>Program zabezpečí pokračovanie úspešných aktivít</strong><br>
Národný program nadväzuje na úspešné opatrenia podporené v programovom
období 2007-2013 prostredníctvom Európskeho fondu pre utečencov,
Európskeho fondu pre návrat a Európskeho fondu pre integráciu štátnych
príslušníkov tretích krajín. „Medzi vlajkové aktivity nového
programového obdobia patrí napríklad podpora rozvoja Evakuačného
tranzitného centra v Humennom, podpora služieb poskytovaných v azylovom
procese a v procese núteného návratu s ohľadom na špecifické potreby
zraniteľných skupín, podpora integračných opatrení, posilnenie odborných
kapacít, zlepšenie systému zberu dát a tvorby štatistík, posilnenie
dobrovoľného návratu a tiež zvyšovanie kvality núteného návratu“,
vysvetľuje Adela Danišková, riaditeľka odboru zahraničnej pomoci sekcie
európskych programov ministerstva vnútra.<br>
<strong>O podporu sa už môžu uchádzať prvé projekty</strong><br>
Rezort vnútra už stihol vyhlásiť prvé otvorené výzvy v rámci Fondu pre
azyl, migráciu a integráciu. Celková čiastka určená na projekty v rámci
troch vyhlásených výziev je 1 553 995 Eur. žiadosti o grant môžu
orgány štátnej správy, samosprávy, tretieho sektora, takisto medzinárodné
organizácie pôsobiace na Slovensku či vzdelávacie a vedecko-výskumné
inštitúcie predkladať do 24. augusta 2015. Podrobné informácie
o výzvach sú dostupné na <a
href=“http://www.minv.sk/?vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-grant“>http://www.minv.sk/?…</a><br
/>
<strong>TO MV SR</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter