Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Brány škôl sa zatvorili a deti sa dočkali dlho očakávaných prázdnin

Školský rok sa skončil, deti majú vo svojich rukách vysvedčenia a teraz
sa pobrali v ústrety dvom bezstarostným mesiacom bez školy, učenia a
domácich úloh. Školské lavice ostali prázdne a na svojich žiakov si budú
musieť ešte počkať.

Začiatok školského roka 2017/2018 bol pre Cirkevnú základnú
školu sv. Petra a Pavla
veľmi zaujímavý, pretože ho
odštartovali otvorením Športovej akadémie Mateja Tótha za priamej účasti
samotného olympijského víťaza a majstra sveta v chôdzi na 50 km.
„Môžem s čistým svedomím skonštatovať, že bol úspešný,
ale hlavne pokojný a spokojný zo strany rodičov, žiakov i učiteľov.
Veľmi nás potešili tohtoročné výsledky v súťažiach a olympiádach,
darilo sa nám hlavne v matematike, dejepise, biológii. Potešili nás aj
šachisti, ktorí nás reprezentovali na celoslovenskej úrovni, stolní
tenisti, mladí zdravotníci, družstvo civilnej ochrany, speváci,
recitátori,…“
uviedla riaditeľka školy M. Karašinská a
dodáva, že sa rovnako tešili aj z výsledkov celoslovenských meraní
žiakov 5. a 9. ročníka, v ktorých dosiahli nadpriemerné výsledky
v porovnaní s celoslovenským priemerom. Cirkevná základná škola sa
zapojila aj do charitatívnych akcií, predovšetkým do zbierok ako je Hodina
deťom a Tesco zbierka pre súrodenecký Dom detí Božieho milosrdenstva,
svojimi umeleckými vystúpeniami potešili starkých a chorých v sociálnych
zariadeniach.
Tradíciou tejto školy sú aj „prolife aktivity“ nielen v rámci mesta
Stropkov. V máji nás škola reprezentovala na medzinárodnej úrovni, kedy
v spolupráci s Domčekom a poľským partnerom, uviedla v Krakove svoje
divadelno-hudobné vystúpenie Malý princ. „Bol to
nezabudnuteľný zážitok, ktorý spájal nielen naše dva národy, ale
predovšetkým zdravé deti a deti, ktoré aj napriek svojmu zdravotnému
znevýhodneniu túžia svojím nadaním, jednoduchou radosťou a nadšením
potešiť ostatných. Sme ozaj školou, kde to žije a úspechy a správanie
žiakov nasvedčujú tomu, že slogan „Škola múdrosti a ducha“ nám
právom patrí,“
povedala M. Karašinská a dodáva, že ju
najviac teší skutočnosť, že v škole panuje Boží duch, že učitelia sa
snažia vidieť v každom dieťati Božie stvorenie, snažia si navzájom
pomáhať, podporovať sa a vychádzať v ústrety rodičom žiakov a
v podobnom duchu sa budú snažiť pokračovať aj v ďalšom školskom
roku.
Cez prázdniny má CZŠ sv. Petra a Pavla pripravený týždňový tábor a
koncom augusta trojdňové duchovné cvičenia pedagógov v Augustineu
v Bardejovských kúpeľoch.
Snahou ZŠ Bukovce je na základe kvalitnej výchovy a
vzdelávania podporiť a rozvinúť schopnosti žiakov podľa ich
individuálnych daností, aby boli čo najlepšie pripravení na celoživotné
vzdelávanie, teda na život.
„Zameriavame sa na rozvoj digitálnych zručností žiakov,
v každej triede je možnosť edukácie za pomoci interaktívnej tabule. Škola
dosiahla v školskom roku 2017/2018 dobré vzdelávacie výsledky, čoho
dôkazom sú vynikajúce úspechy žiakov v okresných, krajských aj
celoslovenských predmetových olympiádach, vedomostných, tvorivých a
recitačných súťažiach, nezabúdame ani na šport,“
uviedol
riaditeľ ZŠ Bukovce M. Blicha.
Škola sa môže pochváliť úspechmi v celoslovenskej súťaži Liečivé
rastliny, či skvelými výsledkami v technickej, geografickej, biologickej,
či biblickej olympiáde na krajskej úrovni. O úspešnú reprezentáciu
školy sa zaslúžili aj šikovní výtvarníci, detskí literárni tvorcovia,
ale aj šachisti, florbalisti, či stolní tenisti.
Za zmienku určite stojí aj úspech v súťaži finančnej gramotnosti „Moja
família“. „Štyri triedy našej školy sa umiestnili v prvej
desiatke. Dúfam, že o rok zabojujú aj o pódiové umiestnenia. Veľkú
pozornosť venujeme aj čítaniu s porozumením. Zapojili sme sa do projektu
Medzinárodný deň školských knižníc, v ktorom žiaci získali pekné
14 miesto z 243 zapojených škôl. Realizujeme mnohé iné projekty a
aktivity na podporu výchovy k zdravému životnému štýlu,
k environmentálnemu správaniu sa,“
doplnil M. Blicha.
ZŠ v Bukovciach sa zapája do charitatívnych projektov Biela pastelka, Hodina
deťom a mnoho iných. Škola je kultúrnym centrom obce – realizuje
vystúpenia pri rôznych príležitostiach nielen pre jej obyvateľov. Žiaci
majú možnosť rozvíjať svoj talent a nadanie v elokovanom pracovisku SZUŠ
v odbore hra na hudobný nástroj, spev a tanec.
Základná škola v Breznici začala školský rok
2017/2018 v úplne novom pedagogickom zložení. Školský rok bol plný
podujatí a aktivít.
„V októbri nechýbalo kultúrne pásmo pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším a v novembri Tekvičkové popoludnie. Deti v škole
mali možnosť stretnúť sa a porozprávať s anglickým lektorom Alexom,
absolvovali Šarkaniádu na miestnom ihrisku a Výstavu holubov, hydiny a
exotického vtáctva. V decembri na deti nezabudol Mikuláš a opäť spoločne
so škôlkou vyrábali vianočné dekorácie, ktoré predávali na akcii
Breznické Vianoce,“
povedala nám riaditeľka školy I.
Šafranková. Vo februári sa organizoval karneval a v mesiaci marec –
mesiaci knihy žiaci čítali očami, ušami aj ústami v Živej knižnici.
Žiaci sa počas celého školského roka vzdelávali aj v záujmových
útvaroch, vo výtvarnom, či tanečno-dramatickom. V apríli sa konal
Rozprávkový zápis do 1. ročníka, kde učieľky privítali budúcich
prvákov v rozprávkovom lese, ktorým ich previedla Červená Čiapočka,
babka, vlk i poľovník. Deň Zeme deti z breznickej základnej školy
oslávili vysádzaním stromčekov a vytvorili tiež na školskom dvore krásnu
kvetinovú skalku, o ktorú sa starajú.
„Počas mesiaca máj deti každý týždeň navštevovali aj
krytú plaváreň v Stropkove. Deň detí v júni strávili školáci
v prírode na Domaši. Škola navštívila aj Spišskú Novú Ves, kde si
každý vychutnal koncert venovaný spomienke na Jána Pavla II a stretnutie
s hercom Petrom Rúfusom. Jún v našej škole patrí už tradične športu.
A tak nemohol chýbať Futbalový turnaj o pohár riaditeľa školy s obcami
Miňovce a Nižná Olšava,”
doplnila I. Šafranková.
Hosťom turnaja bol futbalový hráč dánskeho klubu Aalborg Pavol Šafranko,
ktorý bol zároveň aj rozhodcom turnaja. Breznica si vybojovala putovný
pohár a zlaté medaily.
Pred ukončením školského roka a rozdaním vysvedčení sa celá škola a
zamestanci školy spolu so starostom obce S. Brendzom rozlúčili so štvrtákmi
a pomohli im symbolicky otvoriť brány novej školy rozbitím piňaty plnej
sladkostí.
„Naša škola sa venuje aj iným užitočným aktivitám. Deti sa
pravidelne zapájajú do zberu papiera, vrchnákov PET fliaš, tatraobalov a
hliníkových viečok. Zapájali sme sa aj do rôznych súťaží a projektov.
V novembri škola uspela v projekte Vedomostné ostrovy, vďaka ktorej
pribudla do školy interaktívna pomôcka s pripojením na
internet,“
dodala.
Žiaci sa počas školského roka po prvý krát zapojili do súťaže mladých
zdravotníkov. Reprezentovali tiež školu vo všetkých recitačných,
výtvarných, či iných súťažiach.
„Po letnom oddychu sa už teraz všetci tešíme na budúci
školský rok, kde plánujeme pokračovať s výukou čítania metódou
splývavého čítania SFUMATO a novinkou bude aj ponuka učenia sa nového
nespojitého písma COMENIA SCRIPT. Dúfame, že nám prinesie úspechy v boji
s nečitateľnosťou a ťažkosťami s písaním u niektorých detí. Žiaci
sa môžu tešiť aj napríklad na stretnutie so spisovateľkou a
šéfredaktorkou Reflexu, Zuzanou Štelbaskou, ktorá im porozpráva niečo
o svojich knihách aj o práci v médiách,“
uviedla
v závere.
Celý školský rok 2017/2018 sa na
Konštantínovej
niesol v duchu 20. výročia vzniku školy.
Počas celého školského roka žiaci mali pripravené sprievodné akcie,
koncerty, besedy a súťaže viažuce sa k tomuto výročiu.
„Školský rok hodnotím veľmi úspešne. Naša škola, i keď
sa nám to z pohľadu času zdá neuveriteľné, už 20 rokov vzdeláva, učí
a vychováva. Žiaci reprezentovali našu školu na okresných, krajských a
dokonca aj celoslovenských súťažiach.

Škola sa zapojila do dvoch projektov a to: Inklúzia v Základnej
škole Konštantínova a druhý v spolupráci s mestom Modernizácia učební.
Všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy ďakujem za ich
obetavú prácu,“
uviedol riaditeľ školy R. Jankanič a
žiakom, rodičom i zamestnancom školy poprial krásne prežitie prázdnin a
dovoleniek. „V novom školskom roku Vám prajem ďalší rozlet,
skvelé úspechy, ale i každodenné drobné víťazstvá,“

dodal.
Malým i veľkým školákom želáme krásne prázdniny, zaslúžia si
zážitky a spomienky, ktoré vydržia. Počas celého školského roka sa
snažili byť vzornými žiakmi a mnohí z nich vzorne reprezentovali nielen
svoje školy, ale tiež mesto Stropkov aj na medzinárodnej úrovni, za čo im
ďakujeme.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter