Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Blíži sa tretia uzávierka výzvy na materské školy

Zapojte svoje mesto alebo obec

Do vyhlásených výziev zameraných na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu
materských škôl sa doposiaľ zapojili desiatky miest a obcí. Po dvoch
uzávierkach je pre tento typ projektových žiadostí k dispozícii ešte
32,74 miliónov eur. Zástupcovia 1044 obcí zo siedmich slovenských krajov
majú do 2. decembra 2016 ešte dostatok času, aby poslali svoje žiadosti
o nenávratný finančný prostriedok.

Výzvy na materské školy zastrešuje Operačný program Ľudské zdroje (OP
ĽZ) v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR).
V súčasnosti prebieha hodnotenie žiadostí z druhého hodnotiaceho kola. Za
predpokladu schválenia všetkých žiadostí bude ďalším záujemcom o pomoc
z prostriedkov Európskej únie k dispozícii minimálne 32,74 milióna eur.
V prípade neschválenia niektorých žiadostí sa táto suma môže ešte
navýšiť. Celková alokácia pre výzvy je 50 miliónov eur zo zdrojov
Európskej únie.
Žiadosti o finančnú podporu môže posielať 1044 obcí a miest vybraných
na základe indexu podrozvinutosti z údajov Atlasu rómskych komunít. MV SR
vyhlásilo výzvy na materské školy v januári 2016. Výzva s koncovým
písmenom „A“ je určená pre 150 obcí a výzva s koncovým písmenom
„B“ pre 894. V oboch výzvach je dostupná Príloha č. 7 s presným
zoznamom oprávnených žiadateľov. Všetky informácie k výzvam vrátane
najčastejších otázok sú k dispozícii na hlavnej webovej stránke tejto
časti operačného programu www.minv.sk/?OPLZ.
Časť OP ĽZ v gescii MV SR je spolufinancovaná z Európskych
štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu SR vo výške
450 miliónov eur. V súčasnosti je vyhlásená výzva zameraná na
komunitné centrá, ktorej uzávierka druhého hodnotiaceho kola je stanovená
na 24. februára 2017.
Michaela Paulenová
Tlačový odbor MV SR

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter