Blíži sa polročné hodnotenie žiakov a študentov

<p>Minulý týždeň sa na školách konali tzv. klasifikačné porady na
ktorých pedagogická rada hodnotí prístup a vedomosti žiakov v prvom
polroku tohto školského roka. 31. januára vydajú triedni učitelia výpisy
slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania takmer
700-tisíc žiakom základných a stredných škôl (približne 430 000 žiakom
ZŠ, zhruba 241 000 žiakom SŠ a viac ako 24 500 žiakom špeciálnych škôl
v dennej forme).

<p>Škola môže hodnotiť žiaka klasifikáciou, slovným hodnotením alebo
kombináciou oboch spôsobov, pričom o konkrétnej forme rozhodne riaditeľ
školy po prerokovaní návrhu v pedagogickej rade. Pri klasifikácii sa
výsledky žiaka vyjadrujú piatimi určenými stupňami. Na vysvedčeniach
s takýmto hodnotením sa nedopĺňa slovný komentár.
Ďalšou možnou formou je slovné hodnotenie, ktorého výsledky
v jednotlivých predmetoch sa na 1. stupni ZŠ vyjadrujú slovne štyrmi
stupňami (dosiahol veľmi dobré výsledky, dosiahol dobré výsledky, dosiahol
uspokojivé výsledky, dosiahol neuspokojivé výsledky). Vysvedčenie so
slovným hodnotením sa môže doplniť slovným komentárom za uvedený polrok.
Kombinácia klasifikácie a slovného hodnotenia umožňuje výsledky
niektorých vyučovacích predmetov vyjadriť stupňom klasifikácie a niektoré
slovne. Takéto hodnotenie sa odporúča využiť aj v rámci toho istého
predmetu, pri prechode zo slovného hodnotenia (na polroku) na klasifikáciu
(v závere školského roka).
Výpisy polročných hodnotení nie sú verejnou listinou a ich formu si určuje
sama škola, resp. triedny učiteľ. Na základe písomnej žiadosti plnoletého
žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia však škola môže
vydať žiakom aj polročné vysvedčenie.
Michal Kaliňák, hovorca ministra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter