Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Biologická olympiáda v školskom roku 2018/2019

Biologická olympiáda otvorila
v tomto školskom roku svoju bránu vedomostí už v 53. ročníku. Patrí
medzi najnáročnejšie predmetové olympiády, ktoré vyhlasuje Ministerstvo
školstva SR, pretože je založená na dlhodobej a systematickej práci
s talentovanými žiakmi, náročnej na čas i financie. Napriek tomu je
o túto súťaž, ktorú organizuje už tradične Cirkevná základná škola
sv. Petra a Pavla v Stropkove, v našom okrese pomerne veľký záujem.
Pravidelne sa jej zúčastňujú žiaci mestských škôl, Bukoviec, Havaja a
základných škôl z Giraltoviec.

Vo februári sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili BIO
kategórie C, ktorá pozostáva z dvoch samostatných
častí. Prvá je teoreticko-praktická, kde sa píše vedomostný test a
vypracováva laboratórna úloha. V tomto školskom roku sa žiaci potrápili
s mikroskopickým pozorovaním póru. Zúčastnili sa jej žiaci 6 škôl,
vrátane ZŠ Giraltovce. Po spočítaní bodov boli výsledky pre náš okres
nasledovné: 1. miesto: Angelika Marcinčáková ZŠ s MŠ
Bukovce, 2. miesto: Barbora Bujdošová ZŠ Mlynská a
3. miesto: Ema Maťašová CZŠ sv. Petra a Pavla. Ďalší
úspešní riešitelia: Ema Fečková a Alžbeta Bohaničová obe CZŠ sv. Petra
a Pavla, Karolína Bujdošová a Šimon Harvilko obaja ZŠ s MŠ Bukovce a
Kristína Škurlová ZŠ Mlynská.
Druhá časť súťaže je projektová časť. V nej žiak píše prácu
z vlastného pozorovania, ku ktorej vyrobí aj poster. Ním svoju prácu
prezentuje. Zvyčajne sú to práce, na ktorých žiaci pracujú niekoľko
mesiacov, niekedy aj rokov. Získané poznatky, fakty, potom žiak obhajuje pred
odbornou komisiou. V tomto roku si 1. miesto vybojoval Oliver
Reiter
ZŠ Mlynská s témou: Bocian biely, 2. miesto získala
Angelika Marcinčáková ZŠ s MŠ Bukovce s prácou: Po
stopách lesnej zveri. Prví dvaja v oboch kategóriách náš okres úspešne
reprezentovali na krajskom kole v Prešove a stali sa úspešnými
riešiteľmi. O. Reiter obsadil 3. miesto, A. Marcinčáková 7. miesto, B.
Bujdošová 13. miesto.
Kategória D je rovnaký typ olympiády, je však
určená pre žiakov 6. a 7. ročníka a pravidelne sa jej žiaci
zúčastňujú v polovici mája. V teoreticko-praktickej časti si 1. miesto
odniesla Alžbeta Rybčáková ZŠ Konštantínova, 2. miesto
získala Simona Semančiková CZŠ sv. Petra a Pavla a
3. miesto Kamila Bandiová ZŠ s MŠ Havaj. Ďalší
úspešní riešitelia: Ema Mydlová a Dávid Lechman ZŠ Mlynská, Nikolas
Choma a Dominik Kovč ZŠ s MŠ Bukovce, Žofia Kandalíková CZŠ sv. Petra a
Pavla, Júlia Vageľová, Sofia Závacka a Sára Viňarská ZŠ s MŠ Havaj.
V projektovej časti svoj projekt predstavili aj mladší žiaci. 1. miesto si
vybojovala: Natália Bučková s prácou, kde opísala
starostlivosť o domáceho miláčika Korelu. 2. miesto získala
Simona Muliková s prácou: Chov holuba domáceho, obidve ZŠ
s MŠ Bukovce, 3. miesto získala s prácou: Rozela Alžbeta
Rybčáková
ZŠ Konštantínova.

Oveľa podrobnejšie spoznať rozmanitý svet živočíchov, rastlín a
neživých prírodnín umožňuje Biologická olympiáda –
kategória E. V tejto kategórii môžu súťažiť
žiaci 5. – 9. ročníka. Súťaží sa v troch odbornostiach –
botanika, zoológia a geológia. Súťažiaci sa musia naučiť poznávať a
charakterizovať 50 druhov predpísaných rastlín a živočíchov, poznať ich
slovenský aj vedecký názov. Okrem toho sa účastníci naučia pozorovať,
mapovať a zdokumentovať výskyt 10 predpísaných druhov vo svojom okolí a
predložia to vo forme zbierky (herbára). V odbornosti geológia žiak musí
poznať a popísať 50 hornín, minerálov a skamenelín, poznať lokality
výskytu, systematické zaradenie, názov geologického pásma a pri mineráloch
aj chemický vzorec. Ako praktickú úlohu predloží súťažiaci žiak záznam
z pozorovania a mapovania geologického odkryvu a zbierky hornín a minerálov.
Aby sa na takúto súťaž žiaci pripravili, potrebujú veľa času stráviť
v prírode. Ale aj o takúto náročnú olympiádu je v našom okrese
záujem.
V odbornosti botanika zvíťazila Klaudia Macková
Mlynská. 2. miesto získala Simona Muliková ZŠ s MŠ
Bukovce, a 3. miesto Katarína Glinská ZŠ Konštantínova.
Úspešní riešitelia: Natália Bučková ZŠ s MŠ Bukovce, Ema Olčáková
ZŠ Mlynská, Bibiána Medvecová ZŠ Konštantínová, Fabián Želizňak a
Matej Blanár CZŠ sv. Petra a Pavla.
Prvenstvo v odbornosti zoológia získal Richard Čekelský
ZŠ Konštantínova, 2. miesto získala Angelika
Marcinčáková
a 3. miesto si vybojovala Juliána
Muliková,
obidve ZŠ s MŠ Bukovce. Úspešní riešitelia: Ella
Perátová a Eduard Hajník ZŠ Mlynská, Zuzana Drobňáková CZŠ sv. Petra a
Pavla CZŠ sv. Petra a Pavla.
Víťazom v odbornosti geológia bol Patrik Durkoš
Mlynská, 2. miesto patrilo Šimonovi Harvilkovi ZŠ s MŠ
Bukovce a 3. miesto si vybojovala Klaudia Kizáková
Mlynská.
Naši žiaci sa aj na krajskom kole stali úspešnými
riešiteľmi, získali výborné umiestnenia. V odbornosti zoológia zvíťazil
R. Čekelský, na 2. mieste sa umiestnila A. Marcinčáková, v odbornosti
botanika sa na 5. mieste umiestnila K. Macková a na 7. mieste S. Muliková,
v odbornosti geológia na 7. mieste skončil P. Durkoš a na 8. mieste Š.
Harvilko.
Biologická olympiáda je veľmi náročná, blahoželáme naozaj nielen
víťazom, ale všetkým úspešným riešiteľom a tešíme sa na ďalší
rok.
Zároveň v mene súťažiacich žiakov a pripravujúcich pedagógov ďakujem
CZŠ sv. Petra a Pavla za vytvorenie príjemnej, pracovnej atmosféry na
súťažiach, zvlášť ďakujem Ing. Gabriele Šmajdovej za prípravu a
organizáciu súťaží.
-b-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter