Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Biologická olympiáda v školskom roku 2017/2018

Biologická olympiáda patrí medzi najnáročnejšie predmetové olympiády,
ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva SR. Je to dobrovoľná záujmová
činnosť žiakov základných a stredných škôl. Je založená na dlhodobej a
systematickej práci s talentovanými žiakmi, náročnej na čas i financie.
Napriek tomu je o túto súťaž, ktorú organizuje už tradične Cirkevná
základná škola sv. Petra a Pavla v Stropkove, v našom okrese pomerne
veľký záujem. Pravidelne sa jej zúčastňujú mestské školy, ale aj žiaci
z Bukoviec a Havaja.

Vo februári sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili BIO
kategórie C, ktorá pozostáva z dvoch samostatných
častí. A to teoreticko-praktickej, kde sa píše vedomostný test a
vypracováva laboratórna úloha. V tomto školskom roku sa žiaci potrápili
so sledovaním a poznávaním rôznych plodov. Zúčastnili sa jej žiaci
6 škôl, vrátane ZŠ Giraltovce. Po spočítaní bodov boli výsledky pre
náš okres nasledovné: 1. miesto: Oliver Babinský
s MŠ Bukovce, 2. miesto: Margaréta Renčková a 3. miesto:
Annamária Polačková obe z CZŠ sv. Petra a Pavla. Ďalší
úspešní riešitelia: Daniela Kocáková ZŠ s MŠ Bukovce, Sára Júlia
Lelovicsová ZŠ Mlynská, Pavol Bobak ZŠ Hrnčiarska, Paula Sopková ZŠ
Mlynská, Mária Barbora Kuzmová a Terézia Vageľová obe zo ZŠ s MŠ Havaj,
Kristína Nemcová ZŠ Mlynská a Juliána Vasilenková ZŠ s MŠ Havaj.
Druhá časť súťaže je projektová časť. V nej žiak píše prácu
z vlastného pozorovania ku ktorej vyrobí aj poster. Ním svoju prácu
prezentuje. Zvyčajne sú to práce, na ktorých žiaci pracujú niekoľko
mesiacov, niekedy aj rokov. Získané poznatky, fakty, potom žiak obhajuje pred
odbornou komisiou. V tomto roku si 1. miesto vybojovala Dominika
Zajacová
s témou: Kyslé dažde, 2. miesto Adela
Zátrochová
s prácou: Pozorovanie obojživelníkov na vybranej
lokalite (Kožuchovce), obidve zo ZŠ s MŠ Bukovce. 3. miesto získala
Katarína Kakarová zo ZŠ s MŠ Havaj, ktorá predstavila
komisii starostlivosť o králika. Prví dvaja v oboch kategóriách náš
okres úspešne reprezentovali na krajskom kole v Prešove. Všetci sa stali
úspešnými riešiteľmi krajského kola. O. Babinský obsadil 10. miesto, M.
Renčková 18. miesto, A. Zátrochová 6. miesto a D. Zajacová
11. miesto.
Kategória D je rovnaký typ olympiády, je však
určená pre však žiakov 6. a 7. ročníka a pravidelne sa jej žiaci
zúčastňujú v polovici mája. V teoreticko-praktickej časti si prvenstvo
odniesla Ema Mydlová zo ZŠ Mlynská, 2. miesto získala
Alžbeta Rybčáková zo ZŠ Konštantínova a 3. miesto
Estera Gumanová zo ZŠ Hrnčiarska. Ďalší úspešní
riešitelia: Adrián Choma ZŠ s MŠ Bukovce, Kamila Bandiová ZŠ s MŠ
Havaj, Alexandra Paličková ZŠ s MŠ Bukovce, Jakub Jurčišin ZŠ
Hrnčiarska a Žofia Kandalíková CZŠ sv. Petra a Pavla.
V projektovej časti svoju prácu predstavili mladší žiaci. 1. miesto:
Šimona Cichá s prácou, kde opísala starostlivosť
o mäsožravú rastlinu. 2. miesto získala Alžbeta
Rybčáková
zo ZŠ Konštantínova s prácou o pozorovaní a
starostlivosti o typického domáceho miláčika škrečka džungarského a
3. miesto získala Natália Bučková zo ZŠ s MŠ Bukovce,
ktorá rozmnožovala a starala sa o čínske ruže.
Oveľa podrobnejšie spoznať rozmanitý svet živočíchov, rastlín a
neživých prírodnín umožňuje Biologická olympiáda –
kategória E. V tejto kategórii môžu súťažiť
žiaci 5. – 9. ročníka. Súťaží sa v troch odbornostiach –
botanika, zoológia a geológia. Súťažiaci sa musia naučiť poznávať a
charakterizovať 50 druhov predpísaných rastlín a živočíchov, poznať ich
slovenský aj vedecký názov. Okrem toho sa účastníci naučia pozorovať,
mapovať a zdokumentovať výskyt 10 predpísaných druhov vo svojom okolí a
predložia to vo forme zbierky (herbára). V odbornosti geológia žiak musí
ovládať 50 hornín, minerálov a skamenelín, poznať lokality výskytu,
systematické zaradenie, názov geologického pásma a pri mineráloch aj
chemický vzorec. Ako praktickú úlohu predloží súťažiaci žiak záznam
z pozorovania a mapovania geologického odkryvu a zbierky hornín a minerálov.
Aby sa na takúto súťaž žiaci pripravili, potrebujú veľa času stráviť
v prírode. Ale aj o takúto náročnú olympiádu je v našom okrese
záujem.
V odborností botanika zvíťazila Klaudia Macková zo ZŠ
Mlynská. 2. miesto získala Dominika Zajacová zo ZŠ s MŠ
Bukovce, a Daniela Kocáková z tej istej školy obsadila
3. miesto. Úspešní riešitelia: Katarína Pšarová ZŠ Konštantínova, Ema
Fečková CZŠ sv. Petra a Pavla a Pavol Džopko zo ZŠ Konštantínova.
Prvenstvo v odbornosti zoológia získala Angelika
Marcinčáková
zo ZŠ s MŠ Bukovce 2. miesto si vybojovala
Liliana Zuberová a na 3. mieste sa umiestnil Richard
Čekelský,
obaja zo ZŠ Konštantínova. Úspešní riešitelia:
Šimona Cichá ZŠ Mlynská, Juliána Mulíková ZŠ s MŠ Bukovce, Ella
Peratová ZŠ Mlynská, Lea Gecejová CZŠ a Karina Gombitová ZŠ Mlynská.
Víťazkou v odbornosti geológia bola Zuzana Gondeková CZŠ
Stropkov. 2. miesto Patrik Durkoš ZŠ Mlynská a 3. miesto
patrilo Šimonovi Harvilkovi ZŠ s MŠ Bukovce. Ďalší
úspešní riešitelia: Klaudia Kizáková ZŠ Mlynská a Antónia Šmajdová
ZŠ s MŠ Bukovce.
Naši žiaci sa aj na krajskom kole stali úspešnými riešiteľmi.
Biologická olympiáda je veľmi náročná, blahoželáme naozaj nielen
víťazom, ale všetkým úspešným riešiteľom a tešíme sa na ďalší
rok.
-b-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter