Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Bezpečnostná situácia v Stropkove je stabilizovaná

<p>Na stredajšom mestskom zastupiteľstve predložil Juraj Lehocký, ktorý je
poverený riadením Mestskej polície, Správu o bezpečnostnej situácii na
území mesta Stropkov a v jeho priľahlých častiach za obdobie prvého
polroka 2015.</p>

<p><strong><em>„Môžem konštatovať, že tak ako aj v predchádzajúcich
hodnotených obdobiach, okrem bežných priestupkov sme v čase od 1. januára
do 30. júna nezaznamenali závažnejšie, respektíve hromadné narušenie
verejného poriadku, ktoré by si vyžadovalo nasadenie väčšieho počtu síl
a prostriedkov mestskej polície alebo Policajného zboru SR,“</em></strong>
skonštatoval a pokračoval, že v priebehu hodnoteného obdobia nedochádzalo
k nadmernému počtu prípadov, kedy by mládež rušila nočný pokoj alebo
verejný poriadok. Hliadky mestskej polície a Policajného zboru museli
v niektorých situáciách zasahovať a upozorňovať na prípadné hlučné
správanie sa mladých ľudí, a to najmä v blízkosti reštauračných
zariadení, ale aj cestou z diskoték, kedy po upozornení došlo k náprave
aj bez uloženia blokovej pokuty. <strong><em>„Problematika držania psov na
území mesta Stropkov a iné problémy v tejto oblasti sú po zrušení VZN
č. 3/2007 riešené iba na základe zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým
sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Kontroly dodržiavania
predmetnej zákonnej normy boli vykonávané aj v uplynulom polroku, pričom
časť kontrolovaných majiteľov psov, tak ako aj v predchádzajúcom období,
poukazovala na to, že doposiaľ nemajú vytvorené podmienky na voľný pohyb
psov, miesta na uloženie exkrementov a podobne. Problém túlavých zvierat
riešime priebežne každý mesiac, respektíve operatívne podľa potreby
plánovaným odchytom, ktorý za asistencie hliadky Mestskej polície Stropkov
vykonáva firma, s ktorou má Mesto Stropkov uzatvorenú zmluvu. Počas
hodnoteného obdobia bolo na území mesta a v jeho priľahlých častiach
odchytených 26 psov a v troch prípadoch boli vrátené
majiteľom,“</em></strong> uviedol poverený šéf mestských policajtov.
Dotkol sa aj problematiky prehustenej dopravy v Stropkove. Od konca apríla
bola uzatvorená štátna cesta 1/18 cez Šarišský Štiavnik a ako
obchádzková trasa slúži štátna cesta 1/15 prechádzajúca Stropkovom, čo
spôsobilo viac než dvojnásobný nárast vozidiel. Mestskí a štátni
policajti vykonávali dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej
premávky v čase od 6.00 do 9.00 hod. a v popoludňajších hodinách od
14.00 do 16.00 hod. Od 1. júna 2015 boli zriadené občianske rómske
hliadky, ktoré boli preškolené dopravnou políciou a dohliadajú na
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v meste. Aj vďaka týmto
opatreniam nedošlo v prvom polroku v meste k vážnejšej dopravnej
nehode.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/40-lehocky-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/40-lehocky-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter