Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Bezpečnostná situácia v meste je pod kontrolou

<p>Na poslednom zasadaní Mestského zastupiteľstva z 24. februára tohto
roka poverený riadením mestskej polície, Juraj Lehocký predniesol správu
informujúcu o bezpečnostnej situácii v meste a priľahlých častiach
Bokša a Sitník.</p>

<p><strong><em>„V sledovanom období, t.j. od 1. júla do 31. decembra
2015 nebolo na území Stropkova a jeho mestských častiach zaznamenané
závažnejšie narúšanie verejného poriadku, ktoré by si vyžadovalo
nasadenie vyššieho počtu síl a prostriedkov mestskej polície, či
Policajného zboru SR,“</em></strong> skonštatoval náčelník. Členovia
mestskej polície pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku,
ochrany životného prostredia, majetku mesta a občanov, plnili predovšetkým
úlohy vyplývajúce zo zákona o obecnej polícii ako aj úlohy VZN mesta
Stropkov. Prioritou pri vykonávaných kontrolách bolo predovšetkým zaistenie
verejného poriadku počas všedných dní ako aj počas akcií kultúrneho,
spoločenského, športového či iného charakteru. Zvýšená pozornosť bola
venovaná aj pešej zóne s cieľom eliminovať rušenie nočného pokoja
v okolí bytových domov.<br>
<strong>Problémy s parkovaním</strong><br>
Z hodnotiacej správy činnosti Mestskej polície poverený náčelník uviedol
aj problémy zistené v statickej doprave. <strong><em>„Situácia sa oproti
minulému polroku zhoršila.“</em></strong> Prispelo k tomu uzatvorenie
štátnej cesty 1/18 Šarišský Štiavnik a stavebné práce pri rekonštrukcii
kanalizácie v meste. Svedčí o tom nárast počtu priestupkov v súvislosti
s porušovaním VZN mesta o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene
na území mesta. <strong><em>„Najviditeľnejšie problémy sú na ulici
Krátkej, Hrnčiarskej a v okolí nemocnice. Počas pracovných dní nemocnicu
navštevuje viac ľudí ako cez víkend. Vodiči nedodržiavajú povinnosť pre
nich vyplývajúca zo zvislého dopravného značenia. V prípade napomenutia
sa mestskí policajti stávajú terčom ostrej kritiky a slovných útokov
vodičov, ktorí poukazujú na problémy s parkovaním. V rámci možnosti by
bolo vhodné vybudovať nové parkovacie miesta,“</em></strong> zhodnotil
Lehocký. Problémy s nedostatkom parkovacích miest je aj na Hrnčiarskej
ulici pri poschodových garážach, kde sú aj nedostatočne široké parametre
medzi parkoviskom a garážami. <strong><em>„Na Krátkej ulici sa stretávame
s nedisciplinovanosťou a neochotou majiteľov vozidiel parkovať niekde inde
ako pred svojím blokom.“</em></strong> Z dôvodu nárastu motorových
vozidiel polícia zaznamenala aj problémy s parkovaním na Námestí SNP.<br
/>
<strong>Mestská polícia hlásila aj nedostatky</strong><br>
Pri vykonávaných hliadkach boli zistené nedostatky technického stavu
v meste, ktoré by mohli mať negatívny dopad na bezpečnosť občanov mesta.
<strong><em>„Všetky zistené skutočnosti boli nahlásené zodpovedným
osobám a kompetentným orgánom. Jednalo sa hlavne o chýbajúce poklopy
kanalizácie, nefunkčné verejné osvetlenie, poškodené alebo chýbajúce
dopravné značenie, poškodené komunikácie, ich čistotu a nebezpečné
námrazy nielen na chodníkoch, ale aj budovách.“</em></strong> Bez
povšimnutia neostala ani problematika držania psov. Policajné kontroly opäť
preukázali, že nie sú vytvorené dostatočne vhodné podmienky na voľný
pohyb psov a miesta na uloženie exkrementov. Za druhý polrok minulého roka
hliadky asistovali pri odchytoch túlavých zvierat ako aj samostatných
odchytoch. Počas tohto obdobia bolo vykonaných šesť odchytov, z toho bolo
odchytených 28 zvierat.<br>
<strong>Náčelník spoluprácu hodnotí kladne</strong><br>
Mestská polícia spolupracuje s hliadkami OO PZ, s ktorými počas druhého
polroka 2015 vykonala niekoľko úkonov pri bytových zákrokoch, narúšaní
verejného poriadku v lokalitách Pod Laščíkom a Za jarkom. Išlo hlavne
o bitky medzi rodinnými príslušníkmi počas osláv alebo pri poberaní
sociálnych dávok. Vzájomná súčinnosť je efektívna aj pri kontrolách po
ukončení diskoték počas piatkov a sobôt. <strong><em>„Kontroly boli
vykonávané aj v okolí zariadení, ktoré navštevujú väčšie skupiny
mládeže a je predpoklad, že môže dôjsť k narúšaniu poriadku, rušeniu
nočného pokoja a vandalizmu v dôsledku používania alkoholických nápojov.
Vo väčšine prípadov po upozornení hliadkou došlo k náprave aj bez
uloženia blokovej pokuty.“</em></strong><br>
V priebehu druhého polroka mestskí policajti preverili 118 oznámení od
občanov rôzneho charakteru, vybavili 97 dožiadaní pre okresné súdy,
exekútorské úrady a i. Vo výkone služby členovia polície zistili
95 priestupkov, z ktorých 49 realizovali v blokovom konaní na mieste
s výslednou sumou 490 €, ďalších 46 priestupkov bolo riešených
dohováraním. Tri priestupky boli predložené na prejednanie, dva odstúpené
na ODI- Stropkov a jeden priestupok na OÚ – Odbor ochrany životného
prostredia.<br>
<strong><em>„Pozitívom hodnoteného obdobia je fakt, že v meste a jeho
priľahlých častiach nebolo zistené žiadne spáchanie závažného
trestného činu, najmä násilnej povahy. Bezpečnostnú situáciu preto
môžeme zhodnotiť za stabilizovanú,“</em></strong> uzavrel vo svojom
poslednom vystúpení Juraj Lehocký.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter