Bezohľadní ľudia spôsobujú vypaľovaním trávy nepredstaviteľné škody

<p>Každoročne
s príchodom jari zaznamenávajú hasiči nárast požiarov spôsobených
vypaľovaním suchej trávy. V jedenástom a dvanástom kalendárnom týždni
tohto roka zasahovali v okrese Stropkov už sedemkrát. Vo všetkých
prípadoch išlo o vypaľovanie trávy a suchých porastov s priamou
spôsobenou škodou 235 eur, pričom sa podarilo zachrániť hodnoty vo výške
2 093 eur.

<p>V roku 2011 zaznamenali hasiči Okresného riaditeľstva Hasičského a
záchranného zboru vo Svidníku v okrese Stropkov jeden požiar v lesnom
hospodárstve so spôsobenou škodou 4 515 eur (uchránili hodnoty v sume
298 745 eur) a 41 požiarov spôsobených vypaľovaní trávy a suchých
porastov s celkovou spôsobenou škodou 1 775 eur (uchránili hodnoty vo
výške 29 490 eur).
„Vypaľovanie trávnatých porastov a takáto likvidácia odpadu
z lístia, trávy a konárov zo záhrad sú nezákonné. Následkom takéhoto
konania hrozí veľké nebezpečenstvo rozšírenia požiaru na susedné
objekty, napríklad hospodárske budovy, stohy slamy, lesné porasty, pri
ktorých nielenže vznikajú veľké materiálne škody, ale je ohrozené
zdravie a život občanov. Pozostatky suchej vegetácie predstavujú
nebezpečenstvo vzniku požiaru a jeho rozšírenie hlavne v lesných
porastoch. Ohrozenosť lesných porastov v tomto období ovplyvňujú
klimatické faktory, sucho, vietor, stav vegetácie, množstvo vyschnutej
organickej hmoty, ale aj aktivita človeka, teda vypaľovanie trávnatých
porastov, zakladanie ohňov v prírode. Lesné požiare sú nebezpečnejšie aj
preto, že sa často vyskytujú v lokalitách neprístupných pre hasičskú
techniku, neposkytujú vhodné zdroje vody na hasenie, vyžadujú si enormné
nasadenie počtu ľudí a hasičskej techniky. Lesné požiare spôsobujú aj
veľké materiálne a ekologické škody. Obnova požiarom zničených porastov
je dlhodobý proces a trvá niekoľko desiatok rokov,“

upozorňuje samostatný odborný inšpektor PO oddelenia požiarnej prevencie
Okresného riaditeľstva HaZZ vo Svidníku kpt. Mgr. Gabriela Kopčová.
Vypaľovanie trávnatých porastov je nezákonné. Podľa zákona o ochrane
pred požiarmi môže OR HaZZ uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí
priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že vypaľuje porasty bylín,
kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by
mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, pokutu do výšky 331 eur. V blokovom
konaní možno za priestupky na úseku ochrany pred požiarmi uložiť pokutu do
výšky 100 eur. Gabriela Kopčová vymenovala požiarno-bezpečnostné
opatrenia, ktoré sa musia dodržiavať pri spaľovaní horľavých látok na
voľnom priestranstve. „Občan je povinný ukladať horľavé
látky pred začatím spaľovania do upravených hromád mimo požiarne
nebezpečného priestoru od okolitých objektov a skladovaných alebo
uložených horľavých materiálov, zabezpečiť potrebné množstvo hasiacich
prostriedkov, pracovného náradia a spojovacích prostriedkov pre prípadné
privolanie pomoci, vykonávať kontrolu stavu spaľovacieho miesta a
priľahlých priestorov v priebehu spaľovania a po jeho skončení, oznamovať
termín začatia každého spaľovania príslušnému okresnému riaditeľstvu
HaZZ na telefónne číslo 112 (150). Právnické osoby a fyzické osoby môžu
spaľovať len výnimočne a to na základe písomného rozhodnutia vydaného
príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ.“
Hasiči apelujú
na občanov a širokú verejnosť, aby sa vyhli vypaľovaniu trávnatých
porastov, ktoré značne poškodzuje ekosystém, ohrozuje ľudské životy a
zapríčiňuje nenahraditeľné škody. Nedávny prípad požiaru národnej
kultúrnej pamiatky Krásna hôrka by mal byť dostatočným mementom.
„Veríme, že dôsledným dodržiavaním zásad protipožiarnej
bezpečnosti dôjde k podstatnému zníženiu požiarovosti a k zvýšeniu
ochrany prírodných hodnôt a životného prostredia,“
uzavrela
G. Kopčová. Na nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov následkom
vypaľovania trávy upozorňovali požiarnici aj prostredníctvom obecných
rozhlasov v okresoch Stropkov a Svidník.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter